Album ảnh
Liên hoan hợp xướng lần 2 – năm 2015

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi

;