Nguyễn Linh Phong: Quán quân Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 7-7, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Chung kết v&agrave; Trao giải Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc lần thứ IV, năm 2025 với chủ đề &quot;S&aacute;ng m&atilde;i con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n&quot;.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức, diễn ra từ ng&agrave;y 6 đến ng&agrave;y 7-7-2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; </span>Tiến sĩ B&ugrave;i Thế Đức -&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Hội đồng l&yacute; luận ph&ecirc; b&igrave;nh văn học, nghệ thuật Trung ương, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">; </span>PGS.TS Nguyễn Viết Th&ocirc;ng - nguy&ecirc;n Tổng Thư k&yacute; Hội đồng L&yacute; luận Trung ương;&nbsp;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n, Ban D&acirc;n vận Trung ương; đồng ch&iacute; Đỗ Phương Thảo - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin C&ocirc;ng t&aacute;c Tuy&ecirc;n gi&aacute;o, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương; đồng ch&iacute; Vũ Anh Tuấn - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban D&acirc;n vận Trung ương tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;&nbsp;</span>đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo - nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất BCH Trung ương Đo&agrave;n....</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/DSC00706.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu c&ugrave;ng những b&aacute;o vi&ecirc;n xuất sắc của hội thi d&acirc;ng hoa v&agrave; chụp ảnh lưu niệm trước tượng đ&agrave;i Anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 6-7, tại v&ograve;ng B&aacute;n kết, từ 50 th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước, Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra 10 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp; xuất sắc nhất tham gia v&ograve;ng Chung kết hội thi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại v&ograve;ng Chung kết, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam chia sẻ: Thời đại của cuộc c&aacute;ch mạng 4.0 đ&atilde; chứng kiến sự ra đời v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh mẽ của nhiều phương tiện truyền th&ocirc;ng mới. Tuy nhi&ecirc;n, truyền miệng vẫn l&agrave; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống của c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng đến quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n. Do đ&oacute;, vai tr&ograve; của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn v&agrave; quan trọng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n lựa chọn chủ đề của Hội thi lần n&agrave;y l&agrave; &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n&rdquo; như một th&ocirc;ng điệp để khẳng định l&yacute; tưởng của tuổi trẻ h&ocirc;m nay nguyện tiếp bước con đường c&aacute;ch mạng của c&aacute;c bậc tiền nh&acirc;n, quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng đất nước ph&aacute;t triển phồn vinh, văn minh, hạnh ph&uacute;c v&agrave; bảo vệ vững chắc chủ quyền thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc.&quot; - đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết khẳng định.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại v&ograve;ng Chung kết, 10 th&iacute; sinh sẽ trải qua 2 phần thi: &quot;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n t&agrave;i ba&quot; v&agrave; &quot;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n nhạy b&eacute;n&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở phần thi &ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n t&agrave;i ba&rdquo;, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ tr&igrave;nh b&agrave;y phần thuyết tr&igrave;nh của m&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n s&acirc;n khấu trong thời gian tối đa 10 phút. Tổng điểm cho mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của phần thi n&agrave;y l&agrave; 100 điểm, trong đ&oacute; 70 điểm do &ldquo;Hội đồng chuy&ecirc;n gia&rdquo; chấm v&agrave; 30 điểm do nh&oacute;m &ldquo;Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n&rdquo;. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y qu&aacute; thời gian quy định mỗi 10 gi&acirc;y trừ 01 điểm. Điểm trừ t&iacute;nh trực tiếp v&agrave;o kết quả chung sau khi đ&atilde; cộng điểm số của &ldquo;Hội đồng chuy&ecirc;n gia&rdquo; v&agrave; &ldquo;Nh&oacute;m gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong đ&oacute;, nh&oacute;m &ldquo;Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n&rdquo; gồm 110 đồng ch&iacute; gồm 40 đồng ch&iacute; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tham gia V&ograve;ng B&aacute;n kết dự trực tiếp tại hội trường; 70 đồng ch&iacute; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cấp trung ương c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ quan Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, đo&agrave;n trực thuộc dự trực tuyến tại c&aacute;c điểm cầu; b&igrave;nh chọn v&agrave; cho điểm th&ocirc;ng qua ứng dụng di động dựa tr&ecirc;n phần tr&igrave;nh b&agrave;y của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Ho&agrave;ng Mạnh Cường đến từ Ban Thanh ni&ecirc;n qu&acirc;n đội.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Đinh Ngọc Thanh đến từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n H&agrave; Nội​.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Nguyễn Sỹ Nguy&ecirc;n đến từ Tỉnh Đo&agrave;n Nghệ An​.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Nguyễn Linh Phong đến từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Lương Văn B&igrave;nh đến từ Tỉnh Đo&agrave;n C&agrave; Mau.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Văn C&ocirc;ng Vũ đến từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Đ&agrave; Nẵng.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Dư Thị Thanh Xu&acirc;n đến từ Tỉnh Đo&agrave;n B&igrave;nh Phước.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Nguyễn Thị Trang đến từ Đo&agrave;n khối cơ quan trung ương.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Phan Văn Vi&ecirc;n đ&ecirc;n từ Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Nam.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Phan Thị Thanh Huyền đến từ Tỉnh Đo&agrave;n Nghệ An.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Bốn b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n xuất sắc nhất dựa tr&ecirc;n tổng điểm của &ldquo;Hội đồng chuy&ecirc;n gia&rdquo; v&agrave; &ldquo;Nh&oacute;m Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n&rdquo; sẽ tham dự phần thi &ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n nhạy b&eacute;n&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở phần thi &ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n nhạy b&eacute;n&rdquo;, bốn th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia xử l&yacute; 04 t&igrave;nh huống th&ocirc;ng qua xem c&aacute;c tiểu phẩm ngắn tr&ecirc;n s&acirc;n khấu do c&aacute;c nghệ sỹ biểu diễn về c&aacute;c nội dung theo định hướng của Ban Tổ chức. C&aacute;c t&igrave;nh huống được x&acirc;y dựng v&agrave; chọn lọc từ c&aacute;c vấn đề thực tế li&ecirc;n quan đến thanh ni&ecirc;n hoặc được đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi quan t&acirc;m th&ocirc;ng qua nắm bắt dư luận x&atilde; hội v&agrave; khảo s&aacute;t trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước. Mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; tối đa 05 ph&uacute;t để xử l&yacute; t&igrave;nh huống. Tổng điểm cho mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của phần thi n&agrave;y l&agrave; 100 điểm, trong đ&oacute; 70 điểm do &ldquo;Hội đồng chuy&ecirc;n gia&rdquo; chấm v&agrave; 30 điểm do &ldquo;Nh&oacute;m Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ kết quả chung cuộc, Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng 01 giải Nhất cho th&iacute; sinh Nguyễn Linh Phong đến từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; sẽ được tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; năm 2025.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Giải Nhất thuộc về b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Nguyễn Linh Phong.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giải Nh&igrave; được trao cho th&iacute; sinh Nguyễn Sỹ Nguy&ecirc;n đến từ Tỉnh Đo&agrave;n Nghệ An.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 13.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Giải Nh&igrave; thuộc về b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Nguyễn Sỹ Nguy&ecirc;n.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giải Ba được trao cho th&iacute; sinh Văn C&ocirc;ng Vũ đến từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Đ&agrave; Nẵng v&agrave; th&iacute; sinh Lương Văn B&igrave;nh đến từ Tỉnh Đo&agrave;n C&agrave; Mau.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ban Tổ chức cũng trao giải <em>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n được y&ecirc;u th&iacute;ch </em>cho th&iacute; sinh Nguyễn Linh Phong&nbsp;đến từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; giải <em>B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; phần xử l&yacute; t&igrave;nh huống hay nhất </em>cho th&iacute; sinh Nguyễn Sỹ Nguy&ecirc;n đến từ Tỉnh Đo&agrave;n Nghệ An.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời, 6 th&iacute; sinh c&ograve;n lại trong top 10 th&iacute; sinh xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết được trao giải Khuyến kh&iacute;ch chung cuộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37103/hình 14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những th&iacute; sinh xuất sắc nhất của Hội thi.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin: THU HƯƠNG</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ảnh: TLTĐ</strong></span></span></p> <p><br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;