10 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV - năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi&ecirc;̀u 6-7, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Ban t&ocirc;̉ chức đã c&ocirc;ng b&ocirc;́ 10 thí sinh xu&acirc;́t sắc bước vào vòng Chung k&ecirc;́t trong Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc lần thứ IV - năm 2024.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37102/TOP10.1.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 th&iacute; sinh xu&acirc;́t sắc vào vòng chung k&ecirc;́t Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc lần thứ IV - năm 2024</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&ecirc;́t quả được t&ocirc;̉ng hợp từ ph&acirc;̀n ch&acirc;́m đi&ecirc;̉m của H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng giám khảo chuy&ecirc;n m&ocirc;n (chi&ecirc;́m trọng s&ocirc;́ 70%) và H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng giám khảo thanh ni&ecirc;n (30%) tại vòng thi Bán k&ecirc;́t di&ecirc;̃n ra sáng ngày 6-7. Tại vòng thi Bán k&ecirc;́t này, 50 thí sinh được chia thành 5 bảng thi thực hiện buổi b&aacute;o c&aacute;o thực t&ecirc;́ chuy&ecirc;n đề cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đó, 10 thí sinh xu&acirc;́t sắc nh&acirc;́t tranh tài tại vòng Chung k&ecirc;́t h&ocirc;̣i thi g&ocirc;̀m: Đinh Ngọc Thanh (Thành Đoàn Hà N&ocirc;̣i); Nguy&ecirc;̃n Linh Phong (Thành Đoàn TP. Hồ Ch&iacute; Minh); Dư Thị Thanh Xu&acirc;n (Tỉnh Đoàn Bình Phước); Văn C&ocirc;ng Vũ (Thành Đoàn Đà Nẵng) Hoàng Mạnh Cường (Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n đ&ocirc;̣i); Phan Thị Thanh Huy&ecirc;̀n (Tỉnh Đoàn Ngh&ecirc;̣ An); Nguy&ecirc;̃n Sỹ Nguy&ecirc;n (Tỉnh Đoàn Ngh&ecirc;̣ An); Nguy&ecirc;̃n Thị Trang (Đoàn kh&ocirc;́i các cơ quan Trung ương); Phan Văn Vi&ecirc;n (Tỉnh Đoàn Quảng Nam); Lương Văn Bình (Tỉnh Đoàn Cà Mau).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37102/TOP10.2.jpg" style="height:455px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc tham quan kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại Trung t&acirc;m bảo trợ trẻ em Tam B&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 7-7, 10 thí sinh xu&acirc;́t sắc nh&acirc;́t sẽ bước vào tranh tài vòng Chung kết, với 2 phần thi là &ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n t&agrave;i ba&rdquo; và &ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n nhạy b&eacute;n&rdquo;. Kết quả chung cuộc sẽ được t&iacute;nh tr&ecirc;n tổng điểm của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n qua 2 phần thi này.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chung cu&ocirc;̣c, Ban t&ocirc;̉ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nh&igrave;, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến kh&iacute;ch. Mỗi th&iacute; sinh đạt giải sẽ nhận Bằng khen của Ban Ch&acirc;́p hành Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc lần thứ IV, năm 2024 do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n&rdquo; từ ng&agrave;y 6 đến ng&agrave;y 7-7-2024 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ hội thi, c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia c&aacute;c v&ograve;ng B&aacute;n kết v&agrave; Chung kết cùng tham quan, d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh; nghe b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kh&aacute;t vọng tuổi trẻ x&acirc;y dựng đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c&rdquo;; tham gia hoạt đ&ocirc;̣ng an sinh x&atilde; hội tại Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam B&igrave;nh (th&agrave;nh phố&nbsp;Thủ Đức). Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động trải nghiệm thực tiễn, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n có dịp tăng cường giao lưu, gắn kết, r&egrave;n luyện kỹ năng tuy&ecirc;n truyền miệng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave;i: M.HIỆP</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NĐ: T. HƯƠNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;