Điểm thi 2 - Vòng bán kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 06-7, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức V&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n&rdquo;. Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Điểm thi số 2 diễn ra tại Hội trường Hội trường UBND Phường Linh Đ&ocirc;ng, TP. Thủ Đức.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="background-color:transparent">C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; c&oacute; mặt từ rất sớm tại Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Phường Linh Đ&ocirc;ng, TP. Thủ Đức.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Tại v&ograve;ng b&aacute;n kết 50 th&iacute; sinh sẽ được chia th&agrave;nh năm bảng, mỗi bảng c&oacute; 10 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n thực hiện một buổi b&aacute;o c&aacute;o thực tế chuy&ecirc;n đề cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại 05 địa điểm kh&aacute;c nhau.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Hội đồng chuy&ecirc;n gia c&oacute; sự tham dự của TS. B&ugrave;i Thế Đức, Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Hội đồng l&yacute; luận ph&ecirc; b&igrave;nh văn học, nghệ thuật Trung ương, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, PGS.TS. Đỗ Ph&uacute; Trần T&igrave;nh, Viện trưởng Viện Ph&aacute;t triển ch&iacute;nh s&aacute;ch Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Hồ Thị Thủy, Trưởng ph&ograve;ng Tuy&ecirc;n truyền - Nghi&ecirc;n cứu dư luận x&atilde; hội, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>TS. B&ugrave;i Thế Đức, Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Hội đồng l&yacute; luận ph&ecirc; b&igrave;nh văn học, nghệ thuật Trung ương, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>PGS.TS. Đỗ Ph&uacute; Trần T&igrave;nh, Viện trưởng Viện Ph&aacute;t triển ch&iacute;nh s&aacute;ch Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh ( ở giữa).</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Hồ Thị Thủy, Trưởng ph&ograve;ng Tuy&ecirc;n truyền - Nghi&ecirc;n cứu dư luận x&atilde; hội, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">B&ecirc;n cạnh Hội đồng chuy&ecirc;n gia, phần thể hiện của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&ograve;n được đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; chấm điểm bởi nh&oacute;m gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n gồm 50 đồng ch&iacute; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tại c&aacute;c đơn vị cơ sở tr&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p dir="ltr"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh của điểm thi 2:</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>&nbsp;Th&iacute; sinh Phan Thị Thanh Huyền - Tỉnh Đo&agrave;n Nghệ An.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>&nbsp;Th&iacute; sinh Trần Hữu Duy Minh - Đo&agrave;n Khối C&aacute;c cơ quan TW.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/T%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh Phan Hữu Lộc - Tỉnh Đo&agrave;n T&acirc;y Ninh</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh Đinh Thị Thanh B&igrave;nh - Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Trị.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh Phan Văn Vi&ecirc;n - Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Nam</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh Rơ Mah H&rsquo;Dịu - Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh Nguyễn Thanh Điền - Tỉnh Đo&agrave;n Long An.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh Nguyễn B&aacute; Ph&uacute;c - Tỉnh Đo&agrave;n Lai Ch&acirc;u.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/13.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh Nguyễn Th&agrave;nh Trung - Ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n.</em></p> <p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Đến với hội thi ch&iacute;n th&iacute; sinh với ch&iacute;n m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau v&agrave; đ&atilde; đem đến v&ograve;ng b&aacute;n kết những phần thi đa dạng về nội dung lẫn h&igrave;nh thức, đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p v&agrave; những m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu của từng đơn vị đến dự thi ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Ngo&agrave;i c&aacute;c c&acirc;u hỏi của ban gi&aacute;m khảo hội thi th&iacute; sinh sẽ phải đưa ra c&aacute;c c&aacute;ch giải quyết vấn đề do &ldquo;Nh&oacute;m Gi&aacute;m khảo thạnh ni&ecirc;n&rdquo; đưa ra cho mỗi th&iacute; sinh.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Nh&oacute;m Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n đặt c&acirc;u c&acirc;u hỏi đến c&aacute;c th&iacute; sinh trong v&ograve;ng thi b&aacute;n kết.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Phần dự thi của mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n được chấm theo thang điểm 100 bao gồm điểm tr&igrave;nh b&agrave;y chuy&ecirc;n đề v&agrave; điểm trả lời c&acirc;u hỏi. Trong đ&oacute;, 70 điểm do </span><em>&ldquo;Hội đồng chuy&ecirc;n gia&rdquo; </em><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">chấm v&agrave; 30 điểm do </span><em>&ldquo;Nh&oacute;m Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n&rdquo; </em><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">chấm th&ocirc;ng qua ứng dụng của Hội thi.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37101/15.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Nh&oacute;m Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n chấm điểm th&ocirc;ng qua ứng dụng của Hội thi.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Từ v&ograve;ng thi n&agrave;y, Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn ra hai th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất tại mỗi bảng thi sẽ lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết của Hội thi.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong>VĨNH THUẬN</strong><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;