Điểm thi 1 - Vòng bán kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 06-7, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức V&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n&rdquo;. Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Điểm thi số 1 diễn ra tại Hội trường E1-02.10 Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại v&ograve;ng b&aacute;n kết 50 th&iacute; sinh sẽ được chia th&agrave;nh năm bảng, mỗi bảng c&oacute; 10 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n thực hiện một buổi b&aacute;o c&aacute;o thực tế chuy&ecirc;n đề cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại 05 địa điểm kh&aacute;c nhau.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội đồng chuy&ecirc;n gia c&oacute; sự tham dự của PGS.TS Lương Khắc Hiếu, Nguy&ecirc;n Quyền Gi&aacute;m đốc Học viện B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền, TS. Đỗ Phương Thảo, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin C&ocirc;ng t&aacute;c Tuy&ecirc;n gi&aacute;o, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Th&aacute;i An, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/PGS.TS%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Kh%E1%BA%AFc%20Hi%E1%BA%BFu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>PGS.TS Lương Khắc Hiếu, Nguy&ecirc;n Quyền Gi&aacute;m đốc Học viện B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/TS.%20%C4%90%E1%BB%97%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>TS. Đỗ Phương Thảo, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin C&ocirc;ng t&aacute;c Tuy&ecirc;n gi&aacute;o, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20An.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Th&aacute;i An, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh Hội đồng chuy&ecirc;n gia, phần thể hiện của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&ograve;n được đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; chấm điểm bởi nh&oacute;m gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n gồm 50 đồng ch&iacute; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tại c&aacute;c đơn vị cơ sở tr&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh của điểm thi 1:</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/A%20%C4%90inh%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>1. Đồng ch&iacute; Đinh Ngọc Thanh - Th&agrave;nh Đo&agrave;n H&agrave; Nội</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/C%20L%C3%BD%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>2. Đồng ch&iacute; Lý Thị Mơ - Tỉnh Đo&agrave;n Bắc Kạn</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/C%20Nguy%E1%BB%85n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Giang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>3. Đồng ch&iacute; Nguyễn Hương Giang - Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;H&agrave; Nội</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/%C4%90c%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>4. Đồng ch&iacute; Nguyễn Nhật Linh - Tỉnh Đo&agrave;n Bạc Li&ecirc;u</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/%C4%90c%20Ho%C3%A0ng%20M%E1%BA%A1nh%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>5. Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Mạnh Cường - Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n đội</em><em>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/C%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Qu%C3%AD%20Anh%20.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>6. Đồng ch&iacute; Phan Thị Qu&iacute; Anh - Th&agrave;nh Đo&agrave;n Cần Thơ</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/A%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Huy.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>7. Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Huy - Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/c%20M%E1%BB%99ng%20Huy%E1%BB%81n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>8. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Mộng Huyền - Tỉnh Đo&agrave;n B&igrave;nh Định</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/c%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>9. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Ngọc - Tỉnh Đo&agrave;n Điện Bi&ecirc;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37100/A%20Mai%20Minh%20Qu%C3%A2n.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>10. Đồng ch&iacute; Mai Minh Qu&acirc;n - Tỉnh Đo&agrave;n Đắk N&ocirc;ng</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phần dự thi của mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n được chấm theo thang điểm 100 bao gồm điểm tr&igrave;nh b&agrave;y chuy&ecirc;n đề v&agrave; điểm trả lời c&acirc;u hỏi. Trong đ&oacute;, 70 điểm do </span><em>&ldquo;Hội đồng chuy&ecirc;n gia&rdquo; </em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">chấm v&agrave; 30 điểm do </span><em>&ldquo;Nh&oacute;m Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n&rdquo; </em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">chấm th&ocirc;ng qua ứng dụng của Hội thi.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ v&ograve;ng thi n&agrave;y, Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn ra hai th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất tại mỗi bảng thi sẽ lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết của Hội thi.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trải qua c&aacute;c phần tr&igrave;nh b&agrave;y, PGS.TS Lương Khắc Hiếu, Nguy&ecirc;n Quyền Gi&aacute;m đốc Học viện B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; tận dụng được ưu thế của bản th&acirc;n m&igrave;nh đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự truyền cảm. PGS.TS Lương Khắc Hiếu cũng b&agrave;y tỏ hy vọng, mong muốn c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n sau khi tham dự cuộc thi sẽ c&oacute; thể ph&aacute;t huy th&agrave;nh tựu m&agrave; bản th&acirc;n đạt được, tham gia ng&agrave;y c&agrave;ng t&iacute;ch cực hơn ở cơ sở, tự gi&aacute;c v&agrave; s&aacute;ng tạo hơn trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền để đưa đường lối của Đảng, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch của nh&agrave; nước cũng như chủ trương của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp đến với c&aacute;c đối tượng thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tin: HỒNG ANH</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ảnh: HỒNG PHONG&nbsp;</em></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;