Điểm thi 4 - Vòng bán kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 06-7, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức V&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n&rdquo;. Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thumbnail.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 th&iacute; sinh c&ugrave;ng Hội đồng chuy&ecirc;n gia tại điểm thi Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm thi số 4 diễn ra tại Hội trường B, Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng b&aacute;n kết 50 th&iacute; sinh sẽ được chia th&agrave;nh năm bảng, mỗi bảng c&oacute; 10 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n thực hiện một buổi b&aacute;o c&aacute;o thực tế chuy&ecirc;n đề cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại 05 địa điểm kh&aacute;c nhau.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng chuy&ecirc;n gia c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Vũ Anh Tuấn, Vụ Trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban D&acirc;n vận Trung ương tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, TS. Phạm Thị Th&uacute;y, Ph&oacute; Trưởng Khoa Kinh tế - X&atilde; hội, Ph&acirc;n hiệu&nbsp; Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Đồng chí Phạm Phương Thảo.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Đồng chí Vũ Anh Tuấn.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Vũ Anh Tuấn - Vụ Trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban D&acirc;n vận Trung ương tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Đồng chí Phạm Thị Thuý.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">TS. Phạm Thị Th&uacute;y - Ph&oacute; Trưởng Khoa Kinh tế - X&atilde; hội, Ph&acirc;n hiệu&nbsp; Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh Hội đồng chuy&ecirc;n gia, phần thể hiện của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&ograve;n được đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; chấm điểm bởi nh&oacute;m gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n gồm 55 đồng ch&iacute; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tại c&aacute;c đơn vị cơ sở tr&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p dir="ltr"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh của điểm thi 4:</span></span></strong></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Nguyễn Linh Phong .JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Nguyễn Linh Phong - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Phan Nguyễn Khánh Nhi.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Phan Nguyễn Kh&aacute;nh Nhi - Th&agrave;nh Đo&agrave;n Đ&agrave; Nẵng</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Phan Thị Phương Chi.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Th&iacute; sinh Phan Thị Phương Chi - Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thừa Thi&ecirc;n Huế</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Nguyễn Thị Trang.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Nguyễn Thị Trang - Đo&agrave;n Khối C&aacute;c cơ quan Trung ương</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Lê Thu Trang.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh L&ecirc; Thu Trang - Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thanh Ho&aacute;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Lê Minh Thành.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Th&iacute; sinh L&ecirc; Minh Th&agrave;nh - Th&agrave;nh Đo&agrave;n L&agrave;o Cai</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Dương Khắc Thiện.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Dương Khắc Thiện - Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vĩnh Long</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Mạc Thị Bích Vân.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Mạc Thị B&iacute;ch V&acirc;n - Th&agrave;nh Đo&agrave;n Bắc Giang</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Dương Văn Đậm.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Nguyễn Văn Đậm - Tỉnh Đo&agrave;n Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Thí sinh Hoàng Nhật Quang.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Ho&agrave;ng Nhật Quang - Th&agrave;nh Đo&agrave;n Quảng Trị</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một trong 50 th&iacute; sinh bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Ho&agrave;ng Nhật Quang - Th&agrave;nh đo&agrave;n Quảng Trị chia sẻ: Hiện nay giới trẻ l&agrave; đối tượng tấn c&ocirc;ng của thế lực th&ugrave; địch n&ecirc;n việc n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; tập trung triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống C&aacute;ch mạng cho giới trẻ rất quan trọng v&agrave; cấp b&aacute;ch n&ecirc;n t&ocirc;i muốn thực hiện chuy&ecirc;n đề n&agrave;y trong phần dự thi.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần dự thi của mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n được chấm theo thang điểm 100 bao gồm điểm tr&igrave;nh b&agrave;y chuy&ecirc;n đề v&agrave; điểm trả lời c&acirc;u hỏi. Trong đ&oacute;, 70 điểm do &ldquo;Hội đồng chuy&ecirc;n gia&rdquo; chấm v&agrave; 30 điểm do &ldquo;Nh&oacute;m Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n&rdquo; chấm th&ocirc;ng qua ứng dụng của Hội thi.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37099/Giám khảo thanh niên chấm điểm trên ứng dụng.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gi&aacute;m khảo thanh ni&ecirc;n chấm điểm tr&ecirc;n ứng dụng của Hội thi&nbsp;</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ v&ograve;ng thi n&agrave;y, Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn ra hai th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất tại mỗi bảng thi sẽ lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết của Hội thi.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Huỳnh Anh-Tuấn Kiệt</span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;