Sôi nổi hội thi "Ngôi sao niềm tin" lần 2 năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2024, tại hội trường Ban Quản l&yacute; c&aacute;c Khu chế xuất v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp TP.HCM đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng B&aacute;n kết - Chung kết xếp hạng Hội thi &quot;Ng&ocirc;i sao niềm tin&quot; lần 2 năm 2024 với sự tham gia của 08 đội tuyển v&agrave; hơn 120 cổ động vi&ecirc;n đến từ 14 khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố. Hội thi do Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy BQL chỉ đạo thực hiện v&agrave; Đo&agrave;n BQL phụ tr&aacute;ch tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động c&agrave;ng th&ecirc;m &yacute; nghĩa khi được tổ chức nh&acirc;n dịp kỷ niệm 113 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 &ndash; 05/6/2024) v&agrave; 55 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2024), hướng đến kỷ niệm 50 năm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự v&agrave; đồng thời l&agrave; Ban Gi&aacute;m khảo hội thi c&oacute; Thạc sĩ Trần Nhật Minh - Giảng vi&ecirc;n khoa Triết học, Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực 2; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Hiền - UVBTV, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy BQL; đồng ch&iacute; Nguyễn Hải Nam - Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Ban Tổ chức Đảng ủy BQL; đồng ch&iacute; Phan Thị Hồng Anh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n BQL v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Bảo Duy - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n BQL.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37061/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 5 phần thi đầy kịch t&iacute;nh v&agrave; hấp dẫn - &ldquo;Dưới l&aacute; cờ quyết thắng&rdquo;, &ldquo;Con đường ch&acirc;n l&yacute;&rdquo;, &ldquo;Tự h&agrave;o tiến bước&rdquo;, &ldquo;Bản lĩnh thời đại&rdquo; v&agrave; &ldquo;Ng&ocirc;i sao niềm tin&rdquo;, đội tuyển Khu c&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Lộc đ&atilde; vượt qua c&aacute;c đơn vị bạn xuất sắc đạt giải Nhất hội thi. Giải Nh&igrave; thuộc về đội Khu chế xuất T&acirc;n Thuận. Đội Khu c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo xuất sắc đạt giải Ba v&agrave; giải Khuyến kh&iacute;ch thuộc về đội Khu c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37061/448017706_454952023832972_225621567293970692_n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, Ban Tổ chức đ&atilde; ph&aacute;t động bảng thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến, thu h&uacute;t 1348 lượt đăng k&yacute; v&agrave; 3013 lượt dự thi. Đơn vị Khu chế xuất T&acirc;n Thuận xuất sắc đạt giải tập thể c&oacute; số lượng th&iacute; sinh tham gia đ&ocirc;ng nhất với 544 lượt đăng k&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;Ng&ocirc;i sao niềm tin&rdquo; l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p đổi mới s&aacute;ng tạo của Ban Thường vụ Đo&agrave;n BQL nhằm tăng cường gi&aacute;o dục, lan tỏa chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&aacute;c khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố. Ban tổ chức hội thi mong muốn c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sẽ thi đua s&ocirc;i nổi để đ&acirc;y thực sự l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, thiết thực, l&ocirc;i cuốn, qua đ&oacute; khơi gợi niềm y&ecirc;u th&iacute;ch t&igrave;m hiểu, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đưa chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tế cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37061/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">NGỌC ĐỨC<br /> Nguồn:&nbsp;Đo&agrave;n HEPZA cung cấp</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;