Bế mạc lễ hội Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau 3 ng&agrave;y với nhiều hoạt động vui chơi đầy hấp dẫn, tối 3-6 tại Nh&agrave; Thiếu Nhi Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh Bế mạc Lễ hội thiếu nhi - KIDS FEST 2024.</span></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lễ bế mạc s&ocirc;i động hơn với c&aacute;c tiết mục văn nghệ được chọn từ li&ecirc;n hoan &quot;Tiếng h&aacute;t họa mi&quot; c&ugrave;ng biểu diễn. Hơn 40 tiết mục được thể hiện&nbsp;đ&atilde; mang lại kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&atilde;, g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n lễ hội thiếu nhi đầy sắc m&agrave;u.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37045/NBT05250.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c em thiếu nhi chụp h&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh, ban tổ chức Hội thi&nbsp;s&aacute;ng t&aacute;c văn học d&agrave;nh cho thiếu nhi &#39;T&igrave;nh bạn diệu kỳ&#39; đ&atilde; trao thưởng cho hơn 5600 c&aacute;c t&aacute;c giả nh&iacute; đoạt giải. Hội thi do Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng với b&aacute;o Tuổi Trẻ tổ chức hội thi đ&atilde; thu h&agrave;ng ngh&igrave;n lượt tham gia từ c&aacute;c bạn thiếu nhi khối tiểu học v&agrave; trung học cơ sở tham gia.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kết quả chung cuộc tại c&aacute;c hội đồng Đội c&aacute;c qu&acirc;n 4, B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức đ&atilde; c&ugrave;ng đạt được giải tập thể. V&agrave; c&oacute; 44 t&aacute;c giả nh&iacute; đạt giải c&aacute; nh&acirc;n ở c&aacute;c bản</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">g.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37045/NBT05172.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c tập thể tham gia xuất sắc hội thi</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở giải nhất thể loại thơ, bảng A thuộc về Nguyễn Ngọc Thi&ecirc;n Ph&uacute;c (lớp 2/4 Trường tiểu học Mỹ Thủy, th&agrave;nh phố Thủ Đức) với t&aacute;c phẩm Bạn tốt. Bảng B thuộc về Phan Trọng Nh&acirc;n (lớp 8/3 Trường THCS Đ&ocirc;ng Thạnh, huyện H&oacute;c M&ocirc;n) với t&aacute;c phẩm Nếu bạn buồn h&atilde;y dựa v&agrave;o vai t&ocirc;i.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở thể loại văn xu&ocirc;i, bạn Ho&agrave;ng Đỗ Anh Duy (lớp 4/3 Trường tiểu học T&acirc;n Ph&uacute;, th&agrave;nh phố Thủ Đức) đ&atilde; xuất sắc đạt giải nhất bảng A với t&aacute;c phẩm Thằng gấu v&agrave; bạn Nguyễn Thị Tường Lam (lớp 9TC3 Trường THCS B&igrave;nh An, quận 8) xuất sắc đạt giải nhất bảng B với t&aacute;c phẩm Người bạn &quot;im lặng&quot; của t&ocirc;i.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37045/NBT05223.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải trao tặng bằng khen cho c&aacute;c em thiếu nhi xuất sắc đạt giải trong hội thi</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></strong></span></span></p> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;