Những Thanh niên tiên tiến trên Thành phố rực rỡ tên vàng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, việc g&igrave; kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&rdquo; </em>- Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; kim chỉ nam cho h&agrave;nh động của thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong thời kỳ đầu của C&aacute;ch mạng, s&acirc;u sắc thấu hiểu triết l&yacute; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Họ, từ c&aacute;n bộ đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, học tập, v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p sức lực v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 12-5, tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ VIII năm 2024.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lễ tuy&ecirc;n dương nằm trong khu&ocirc;n khổ Đại hội &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ VIII năm 2024, hướng đến kỷ niệm 134 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19-5-1890/19-5-2024). Đại hội c&oacute; sự tham dự của 263 đại biểu, đa dạng tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực như: Thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang, doanh nh&acirc;n trẻ, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động trẻ, học sinh, sinh vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n, văn nghệ sĩ trẻ, vận động vi&ecirc;n trẻ&hellip;</span></span></span><br /> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/DSC08857.jpg" style="height:393px; width:600px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ VIII năm 2024</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao tặng giấy chứng nhận cho 263 đại biểu &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; năm 2024 v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 55 gương ti&ecirc;u biểu điển h&igrave;nh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/NBT02104.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Bằng khen cho 55 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến ti&ecirc;u biểu điển h&igrave;nh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/DSC08574.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trao tặng giấy chứng nhận cho c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh&nbsp; Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde; chia sẻ rằng Chương tr&igrave;nh diễn ra v&agrave;o thời điểm r&uacute;t kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ng&agrave;y 18/5/2021 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền v&agrave; th&uacute;c đẩy việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh, phong tr&agrave;o, v&agrave; cuộc vận động của Đo&agrave;n, Hội, v&agrave; Đội với nhiều phương thức s&aacute;ng tạo, đa dạng, v&agrave; đồng bộ với xu hướng hiện đại. Việc học tập&nbsp; v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c th&ocirc;ng qua c&aacute;c biện ph&aacute;p cụ thể, hiệu quả, v&agrave; ph&ugrave; hợp với lứa tuổi trẻ đ&atilde; tạo ra sự thi đua đầy phấn khởi, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng mọi mặt c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n, n&acirc;ng cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, v&agrave; tạo ra m&ocirc; h&igrave;nh đ&aacute;ng khen ngợi cho c&aacute;n bộ v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n trong th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/DSC05718.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xung k&iacute;ch - T&igrave;nh nguyện - S&aacute;ng tạo thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span></span></strong></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">D&ugrave; ở bất kỳ vị tr&iacute; n&agrave;o, thực hiện c&ocirc;ng việc g&igrave;, đều khẳng định những phẩm chất quan trọng: &quot;Y&ecirc;u nước - Kh&aacute;t vọng, Đạo đức - Tr&aacute;ch nhiệm, Tri thức - S&aacute;ng tạo, Năng động - Văn minh&quot;. Đ&acirc;y l&agrave; những gi&aacute; trị mẫu mực m&agrave; thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đang nỗ lực hết m&igrave;nh để thực hiện. Mỗi c&acirc;u chuyện đơn giản lại chứa đựng &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc, mỗi h&agrave;nh động b&igrave;nh thường đều c&oacute; khả năng lan tỏa sức h&uacute;t lớn từ mỗi thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến mang đến Đại hội. Từ đ&oacute;, h&agrave;ng ngh&igrave;n lượt thanh thiếu ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương ở mọi cấp. Trong số hơn 74.000 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến được vinh danh trong giai đoạn 2022-2024, 263 đại biểu được ghi nhận v&agrave; t&ocirc;n vinh h&ocirc;m nay l&agrave; những minh chứng xuất sắc nhất, l&agrave; những tấm gương ti&ecirc;u biểu nhất trong sự nghiệp l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội được diễn ra trong bối cảnh tổng kết ba năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ng&agrave;y 18-5-2021 của Bộ Ch&iacute;nh trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ng&agrave;y 15-5-2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n truyền, th&uacute;c đẩy việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời chuyển giao v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh, phong tr&agrave;o, v&agrave; cuộc vận động của Đo&agrave;n, Hội, Đội với nhiều h&igrave;nh thức, phương ph&aacute;p s&aacute;ng tạo, đa dạng v&agrave; phản &aacute;nh đ&uacute;ng xu hướng hiện đại th&ocirc;ng qua c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c cần nỗ lực, r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến</span></span></strong></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; rằng việc biểu dương c&aacute;c gương mẫu l&agrave; minh chứng sống động cho sự s&aacute;ng tạo, v&agrave; những m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả được mở rộng trong việc tổ chức v&agrave; triển khai học tập, l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. &Ocirc;ng nhấn mạnh rằng: &quot;L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố ch&uacute;ng t&ocirc;i ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao những th&agrave;nh tựu, kết quả m&agrave; c&aacute;c đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đ&atilde; đạt được, kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng trong việc l&agrave;m theo lời B&aacute;c m&agrave; c&ograve;n trong sự nỗ lực, r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong thời gian qua&quot;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/DSC05983.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(41, 41, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết th&ecirc;m để th&agrave;nh c&ocirc;ng trong nhiệm vụ v&agrave; phương hướng ph&aacute;t triển của TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến năm 2030 v&agrave; tầm nh&igrave;n đến năm 2045, sự tham gia v&agrave; cống hiến của tuổi trẻ l&agrave; rất quan trọng. &Ocirc;ng tin rằng sự ch&acirc;n th&agrave;nh, sự nhiệt huyết, v&agrave; sự s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ sẽ tiếp tục l&agrave; động lực mạnh mẽ dẫn dắt TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong vai tr&ograve; của một trung t&acirc;m lớn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, từ h&ocirc;m nay đến cột mốc kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; mỗi bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến sẽ phải c&oacute; th&ecirc;m nhiều dấu ấn, nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh mới tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan tỏa Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến</span></span></strong></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Trong khu&ocirc;n khổ của đại hội, </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">ban tổ chức bố tr&iacute; 05 diễn đ&agrave;n để đại biểu thảo luận với c&aacute;c chủ đề</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)"> li&ecirc;n quan đến Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c diễn đ&agrave;n diễn ra v&agrave;o chiều 11-5 với chủ đề: </span><em>C&aacute;n bộ l&agrave; gốc của mọi c&ocirc;ng việc; Nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave;m ngoại giao, việc nhỏ &yacute; nghĩa lớn; D&acirc;n ta c&oacute; một l&ograve;ng nồng n&agrave;n y&ecirc;u nước. Đ&oacute; l&agrave; một truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của ta; Học để l&agrave;m việc, l&agrave;m người, l&agrave;m c&aacute;n bộ; D&acirc;n vận kh&eacute;o th&igrave; việc g&igrave; cũng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/IMG_6118.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/IMG_9870.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/NBT01090.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/_MG_6390.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/DSC03076.JPG" style="height:416px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">05 diễn đ&agrave;n để đại biểu thảo luận với c&aacute;c chủ đề</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;li&ecirc;n quan đến Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Từ sự tham gia v&agrave; chia sẻ của c&aacute;c đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, với từng nh&oacute;m chủ đề cụ thể, diễn đ&agrave;n gi&uacute;p lan tỏa những gi&aacute; trị văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh trong thanh thiếu nhi. Đồng thời, c&aacute;c diễn đ&agrave;n n&agrave;y cũng tạo điều kiện để c&aacute;c đơn vị, tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể hợp t&aacute;c, đồng l&ograve;ng v&agrave; đo&agrave;n kết nhằm thực hiện những mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Điều n&agrave;y gi&uacute;p thế hệ trẻ hiểu v&agrave; tr&acirc;n trọng c&aacute;c gi&aacute; trị qu&yacute; b&aacute;u n&agrave;y, từ đ&oacute; thực hiện tốt tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Trong khu&ocirc;n khổ đại hội, S&aacute;ng 12-5 tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp; Đo&agrave;n đại biểu Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c lần thứ VIII năm 2024 đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng đến Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với c&aacute;c đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, tấm gương đạo đức cao cả, cuộc đời b&igrave;nh dị trong s&aacute;ng, tư tưởng vĩ đại, những lời dạy s&acirc;u sắc v&agrave; t&igrave;nh thương y&ecirc;u của Người sẽ m&atilde;i l&agrave; ngọn lửa thi&ecirc;ng soi đường cho tuổi trẻ tiến bước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/NBT01325.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc;̃ d&acirc;ng hoa, báo c&ocirc;ng Đại h&ocirc;̣i &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&ecirc;́n TP. Hồ Ch&iacute; Minh làm theo lời Bác&rdquo; năm 2024</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thay mặt tất cả thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, đại biểu H&agrave; Thị Thanh Hương - Tiến sĩ, Trưởng bộ m&ocirc;n Y học t&aacute;i tạo, Trưởng ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm Sức khỏe n&atilde;o bộ, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM l&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o với B&aacute;c những kết quả tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được từ sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, r&egrave;n luyện, lao động, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37000/NBT01323.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu H&agrave; Thị Thanh Hương </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đại di&ecirc;̣n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&ecirc;́n l&agrave;m theo lời B&aacute;c ph&aacute;t biểu, b&aacute;o c&ocirc;ng với B&aacute;c</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế hệ trẻ tiếp bước, phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện</span></span></strong></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại biểu H&agrave; Thị Thanh Hương - đại di&ecirc;̣n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&ecirc;́n l&agrave;m theo lời B&aacute;c b&agrave;y tỏ sự quyết t&acirc;m: &ldquo;L&agrave; một tr&iacute; thức trẻ, ch&aacute;u sẽ tiếp tục n&ecirc;u cao l&ograve;ng tự h&agrave;o, vinh dự v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm đối với Tổ quốc v&agrave; d&acirc;n tộc, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu n&acirc;ng cao phẩm chất ch&iacute;nh trị, đạo đức, năng lực, tr&igrave;nh độ đ&oacute;ng g&oacute;p cho ph&aacute;t triển của đất nước, chủ động, t&iacute;ch cực hội nhập quốc tế, tiếp tục hăng say nghi&ecirc;n cứu khoa học, đổi mới s&aacute;ng tạo trong cả tư duy v&agrave; thống nhất trong h&agrave;nh động. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nguyện suốt đời sống, chiến đấu, lao động v&agrave; học tập theo gương B&aacute;c Hồ vĩ đại!&rdquo;&nbsp;</span></span></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại hội &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ VIII - năm 2024 diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố hướng đến kỷ niệm 134 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 113 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024), 55 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2024).</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Với 263 đại biểu được giới thiệu v&agrave; x&eacute;t chọn, l&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n có thành tích xu&acirc;́t sắc trong lao đ&ocirc;̣ng, học t&acirc;̣p, c&ocirc;ng tác, rèn luy&ecirc;̣n; đại di&ecirc;̣n ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u trong t&acirc;̣p th&ecirc;̉ thanh ni&ecirc;n ở các địa phương, đơn vị, là những t&acirc;́m gương đi&ecirc;̉n hình trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; ảnh hưởng t&iacute;ch cực trong thanh thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội</em>.&nbsp;</span></span></p> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH THẢO</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;