Quận Bình Tân: Ngày hội thiếu nhi năm 2024 chủ đề: “Em là Chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07-4, Nh&agrave; thiếu nhi quận B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Hội đồng Đội, Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận B&igrave;nh T&acirc;n tổ chức chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội Thiếu nhi năm 2024, chủ đề: &ldquo;em l&agrave; chiến sĩ điện bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo;.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận B&igrave;nh T&acirc;n trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan, s&ocirc;i nổi của những ng&agrave;y đầu th&aacute;ng 4 với mục đ&iacute;ch gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống, khơi dậy t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc của thế hệ măng non đối với bậc cha anh đ&atilde; dũng cảm hy sinh v&igrave; nền độc lập của nước nh&agrave;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36956/v%C4%83n%20ngh%E1%BB%87%20khai%20m%E1%BA%A1c.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C</span></span>&aacute;c&nbsp;bạn&nbsp;đội vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi biểu diễn khai mạc chương tr&igrave;nh</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự Chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; </span>đồng&nbsp;ch&iacute;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Nguyễn Thị Kim Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy Quận B&igrave;nh T&acirc;n; </span>đồng&nbsp;ch&iacute;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n; </span>đồng&nbsp;ch&iacute;&nbsp;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trần Thị Huyền - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận B&igrave;nh T&acirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c vị đại biểu, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch Đội c&ugrave;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu khai mạc ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Trần Thị Huyền - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận B&igrave;nh T&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Ng&agrave;y hội kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; điểm hẹn của c&aacute;c đội vi&ecirc;n, thiếu nhi m&agrave; c&ograve;n l&agrave; s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em tiếp cận với c&aacute;c bộ m&ocirc;n khoa học, s&aacute;ng tạo, r&egrave;n luyện, vận động sức khỏe l&agrave; nhịp cầu kết nối tinh thần đo&agrave;n kết, ph&aacute;t huy tinh thần tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ, gi&uacute;p đỡ bạn c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đồng thời gi&aacute;o dục c&aacute;c em t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, niềm tự h&agrave;o d&acirc;n tộc v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc của c&aacute;c thế hệ măng non đối với c&aacute;c hế thệ cha anh đ&atilde; dũng cảm hi sinh, mưu tr&iacute; chiến đấu, hi sinh, anh dũng v&igrave; nền độc lập tự do của nước nh&agrave;&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36956/%C4%90c%20Ph%C3%B3%20B%C3%AD%20th%C6%B0%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;&nbsp;Trần Thị Huyền - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội&nbsp;đồng Đội, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi ph&aacute;t biểu khai mạc chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dịp n&agrave;y, nhằm tạo động lực, chăm lo gi&uacute;p đỡ c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c em vươn l&ecirc;n trong học tập, Nh&agrave; Thiếu nhi v&agrave; Hội đồng Đội Quận B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; phối hợp v&agrave; trao tặng 23 phần qu&agrave; v&agrave; học bổng cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh </span>đặc&nbsp;biệt<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;đang học tập, sinh hoạt tại c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận B&igrave;nh T&acirc;n</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36956/Trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội&nbsp;đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị Kim Hương&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng&nbsp;Ban D&acirc;n vận Quận ủy trao tặng c&aacute;c phần học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh&nbsp;đặc biệt</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&acirc;n dịp kỷ niệm 20 năm, Ban Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận B&igrave;nh T&acirc;n cũng đ&atilde; trao tặng giấy khen cho c&aacute;c thầy c&ocirc; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, thầy c&ocirc; gi&aacute;o vi&ecirc;n năng khiếu, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đ&atilde; c&oacute; những nỗ lực v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho hoạt động của Nh&agrave; Thiếu nhi quận B&igrave;nh T&acirc;n trong những năm qua.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp nối Chương tr&igrave;nh khai mạc, trong khu&ocirc;n khổ ng&agrave;y hội c&ograve;n diễn ra c&aacute;c s&acirc;n chơi, hội thi, phi&ecirc;n chợ, gian h&agrave;ng s&aacute;ch v&agrave; tư vấn t&acirc;m l&yacute; đến từ c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m, c&aacute;c trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Quận Đo&agrave;n - Nh&agrave; Thiếu nhi Quận. Trong đ&oacute; c&oacute; s&acirc;n chơi &ldquo;Chiến sĩ giỏi&rdquo;, s&acirc;n chơi &ldquo;Chiến sĩ khỏe&rdquo;, s&acirc;n chơi &ldquo;Chiến sĩ s&aacute;ng tạo&rdquo;, hội thi điều khiển robot &ldquo;Chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n&rdquo;, hội thi vẽ tranh chủ đề: &ldquo;Em l&agrave; Chiến sĩ nhỏ Điện Bi&ecirc;n&rdquo;, phi&ecirc;n chợ &ldquo;Chiến sĩ nhỏ l&agrave;m việc tốt&rdquo;, gian h&agrave;ng s&aacute;ch, g&oacute;c tư vấn t&acirc;m l&yacute;, cuộc thi s&aacute;ng tạo trẻ v&agrave; hội thi T&ecirc;n lửa nước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36956/phi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A3.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gian h&agrave;ng&nbsp;của c&aacute;c em thiếu nhi tại phi&ecirc;n chợ &quot;Chiến sĩ nhỏ l&agrave;m việc tốt&quot;</em></span></span></p> <div style="text-align: right;"><strong>TUẤN DANH - HỒNG&nbsp;ANH</strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;