93 năm – Những bước chân tuổi trẻ chưa từng dừng lại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bước qua những th&aacute;ng năm oai h&ugrave;ng c&ugrave;ng lịch sử d&acirc;n tộc, gần một thế kỷ qua đi, những thế hệ trẻ anh h&ugrave;ng, gi&agrave;u nhiệt huyết, kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o xanh của người đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh vẫn đang kh&ocirc;ng ngừng tiếp bước, vững v&agrave;ng tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh bảo vệ, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước Việt Nam thịnh vượng, h&ugrave;ng cường.</strong></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tối 22-3, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931/26-3-2024), trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024, đồng thời khai mạc Lễ hội Thanh ni&ecirc;n lần thứ 4, năm 2024.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang &ndash; B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Hoan &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tự h&agrave;o l&agrave; thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với tinh thần &ldquo;Y&ecirc;u nước &ndash; Đo&agrave;n kết &ndash; Xung k&iacute;ch &ndash; S&aacute;ng tạo &ndash; Hội nhập&rdquo;, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ chưa từng ngơi nghỉ tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh tạo dựng những gi&aacute; trị tốt đẹp cho cộng đồng, x&atilde; hội.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;ch đ&acirc;y đ&uacute;ng 20 năm, bằng niềm tin y&ecirc;u to lớn d&agrave;nh cho thế hệ thanh ni&ecirc;n trẻ, Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; đồng &yacute; chọn th&aacute;ng Ba hằng năm l&agrave; Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n, qua đ&oacute; khẳng định vị thế v&agrave; vai tr&ograve; của Thanh ni&ecirc;n trong h&agrave;nh tr&igrave;nh dựng x&acirc;y Tổ quốc.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36924/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia s&ocirc;i nổi tại chương tr&igrave;nh&nbsp;</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong hai thập kỷ đ&oacute;, h&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; cả nước, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi v&agrave; đầy &yacute; nghĩa, tạo những dấu son ch&oacute;i lọi tr&ecirc;n con đường vinh quang của d&acirc;n tộc Việt Nam: 50.076 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp được triển khai, 530.657 thanh ni&ecirc;n được kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, 9.657 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp nối th&agrave;nh quả đ&aacute;ng tự h&agrave;o đ&oacute;, với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo;, Th&aacute;ng Thanh Ni&ecirc;n năm 2024 tiếp tục l&agrave; một nấc thang mới, với nhiều tuyến c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực, n&acirc;ng cao v&agrave; khẳng định tinh thần, t&igrave;nh y&ecirc;u, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n đối với cộng đồng.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại lễ kỷ niệm, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh khẳng định: kh&ocirc;ng g&igrave; đ&aacute;ng tự h&agrave;o hơn khi được mang tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o xanh Thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; đeo huy hiệu Đo&agrave;n &ldquo;tay cầm cờ đỏ, sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&rdquo;, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c h&ocirc;m nay lu&ocirc;n &yacute; thức về sứ mệnh của bản th&acirc;n phải xứng đ&aacute;ng nối tiếp bề d&agrave;y truyền thống 93 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; c&agrave;ng tự h&agrave;o khi được sinh hoạt, học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36924/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh kỷ niệm</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh tiếp bước thế hệ</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Pho sử mang t&ecirc;n Đo&agrave;n đ&atilde; ghi dấu biết bao tấm gương anh h&ugrave;ng &ndash; những lớp thanh ni&ecirc;n đ&atilde; đem th&acirc;n m&igrave;nh g&oacute;p v&agrave;o cuộc chiến đấu dựng ngọn quốc kỳ nền đỏ sao v&agrave;ng thi&ecirc;ng li&ecirc;ng h&ocirc;m nay. Trong đ&oacute; c&oacute; anh h&ugrave;ng Hồ Hảo Hớn &ndash; Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n - Người B&iacute; thư đầu ti&ecirc;n của Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n) &ndash; người cộng sản ki&ecirc;n trung đ&atilde; chiến đấu đến hơi thở cuối c&ugrave;ng.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">T&ecirc;n anh đi v&agrave;o trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng, đồng thời được đặt cho một giải thưởng cao qu&yacute; &ndash; giải thưởng Hồ Hảo Hớn của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y l&agrave; giải thưởng nhằm t&ocirc;n vinh v&agrave; lan tỏa những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả xuất ph&aacute;t từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, được trao v&agrave;o dịp 26-3 hằng năm.</span></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36924/13.JPG" style="height:430px; width:600px" /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Trao tậng giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024</em></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">22 năm ra đời giải thưởng Hồ Hảo Hớn, Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; 164 tập thể, 44 c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2024, từ 46 hồ sơ đến từ 38 đơn vị, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; chọn ra 12 tập thể với những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p thiết thực v&agrave; gi&aacute; trị nhất, đ&atilde; được &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng trong thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố để trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại phần trao giải, đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Hoan &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh, c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của một c&aacute; nh&acirc;n hay một tập thể, m&agrave; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của to&agrave;n bộ cộng đồng. Do đ&oacute;, điều quan trọng nhất l&agrave; tạo ra một m&ocirc;i trường thật sự thuận lợi nhằm ủng hộ, khuyến kh&iacute;ch, động vi&ecirc;n sự s&aacute;ng tạo của tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36924/12.JPG" style="height:486px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Hoan ph&aacute;t biểu trong phần trao giải</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ&oacute; l&agrave; m&ocirc;i trường m&agrave; c&aacute;c bạn trẻ ho&agrave;n to&agrave;n năng động, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm v&igrave; lợi &iacute;ch chung, nỗ lực dấn th&acirc;n nhiều hơn, phụng sự Tổ quốc nhiều hơn, th&ecirc;m y&ecirc;u v&agrave; gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i với Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng thể thiếu những con người t&agrave;i năng, đầy sức trẻ v&agrave; gi&agrave;u tinh thần s&aacute;ng tạo. T&ocirc;i tin rằng, với những nỗ lực của cả hệ thống ch&iacute;nh trị th&agrave;nh phố, trong đ&oacute; c&oacute; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tạo ra một th&agrave;nh phố thu h&uacute;t nh&acirc;n t&agrave;i, nơi m&agrave; những t&acirc;m huyết, sự s&aacute;ng tạo v&agrave; kh&aacute;t vọng được hiện thực h&oacute;a&rdquo;, đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Hoan n&oacute;i.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cũng tại chương tr&igrave;nh kỷ niệm, Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vinh dự được trao tặng hu&acirc;n chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao qu&yacute; của Nh&agrave; nước để biểu dương th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc của Trung t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn hướng nghiệp, đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36924/6.JPG" style="height:383px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng Nhất</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde; vinh dự nhận được Bằng khen Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&igrave; những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, đất nước.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, việc g&igrave; kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&rdquo; &ndash; Lời B&aacute;c dạy vẫn c&ograve;n &acirc;m vang trong mỗi tr&aacute;i tim rực đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đứng trước bốn ngh&igrave;n năm lịch sử, trước những cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức của thời đại v&agrave; trước sự kỳ vọng của Nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cả nước n&oacute;i chung sẽ lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực học tập, t&ocirc;i luyện m&igrave;nh mỗi ng&agrave;y.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">93 năm &ndash; một h&agrave;nh tr&igrave;nh đầy tự h&agrave;o, v&agrave; vẫn sẽ được viết tiếp ở tương lai bởi triệu triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, với t&acirc;m thế ki&ecirc;u h&atilde;nh, vững v&agrave;ng, chung sức đưa đất nước h&oacute;a rồng!</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">​</span></p> <div style="text-align: center;"> <div class="td-post-text-content" style="font-size: 15px; color: rgb(38, 38, 38); line-height: 23px; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif;"> <div class="td-paragraph-padding-1" style="display: inline-block; padding-left: 34.987px; padding-right: 34.987px;"> <div class="content " style="text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><em><strong><span style="background-color:transparent; font-size:11pt">12 m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 22 năm 2024</span></strong></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">1. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh X&iacute; nghiệp &Ocirc; t&ocirc; Cơ kh&iacute; An Lạc: Giải ph&aacute;p &ldquo;Tận dụng vật liệu sau sản xuất để x&acirc;y dựng khu vui chơi cho học sinh ngh&egrave;o&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">2. Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng Trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">3. Hội đồng Đội Quận 8: M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Em nu&ocirc;i heo đất - 60 ng&agrave;y tiết kiệm v&igrave; bi&ecirc;n giới biển, đảo&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">4. Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: Chương tr&igrave;nh văn nghệ &ldquo;H&aacute;t về thời hoa đỏ&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">5. Nh&agrave; Xuất bản Trẻ: Giải ph&aacute;p &ldquo;Tủ s&aacute;ch di sản Hồ Ch&iacute; Minh với thanh thiếu nhi&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">6. Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: S&aacute;ng kiến &ldquo;Đẩy mạnh gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua việc học tập c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị số 5&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">7. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xung k&iacute;ch tham gia ph&ograve;ng chống tội phạm li&ecirc;n quan t&iacute;n dụng đen tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">8. Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh: Hội thi &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n Cơ sở giỏi&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">9. Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: Hội thi Học sinh, Sinh vi&ecirc;n giỏi nghề</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">10. Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">11. Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ v&agrave; Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:11pt">12. B&aacute;o Tuổi Trẻ: Chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y kh&ocirc;ng tiền mặt&rdquo;</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong>TRUNG NGUY&Ecirc;N - THU HƯƠNG</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;