“Một thời tuổi trẻ” - Những khúc ca đầy chất lửa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối ng&agrave;y 22-3, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chương tr&igrave;nh văn nghệ phục vụ cho Youth Fest với chủ đề&nbsp;&ldquo;Một thời tuổi trẻ&rdquo; đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o h&ugrave;ng.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh nằm trong khu&ocirc;n khổ Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 4 năm 2024 -&nbsp;sự</span><span style="color:rgb(8, 28, 54)">&nbsp;kiện văn h&oacute;a ti&ecirc;u biểu của tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">được tổ chức trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931/ 26-3-2024)</span><strong>.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36923/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh diễn ra với 5 chương, mỗi chương l&agrave; một c&acirc;u chuyện, một th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa. Mở đầu chương tr&igrave;nh l&agrave; Chương 1 - Mệnh lệnh từ tr&aacute;i tim, với những tiết mục h&aacute;t, m&uacute;a nhằm ca ngợi, tưởng nhớ những anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc, c&aacute;c thế hệ cha &ocirc;ng từ n&ocirc;ng d&acirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; cả học sinh, sinh vi&ecirc;n cũng đ&atilde; xếp b&uacute;t nghi&ecirc;n l&ecirc;n đường chiến đấu, quyết giữ trọn lời thề để c&ugrave;ng nhau sống một thời tuổi trẻ tươi đẹp nhất.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhận thấy c&aacute;c học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; thể hiện vai tr&ograve; vừa l&agrave; &ldquo;ng&ograve;i ph&aacute;o&rdquo; vừa l&agrave; lực lượng &ldquo;chủ c&ocirc;ng&rdquo;, mang trong m&igrave;nh niềm tin y&ecirc;u, kh&aacute;t vọng ho&agrave; b&igrave;nh, t&iacute;ch cực tham gia đấu tranh ch&iacute;nh trị với &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường v&agrave; tinh thần quật khởi hướng tới gi&agrave;nh chiến thắng huy ho&agrave;ng. Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; th&ocirc;ng điệp m&agrave; c&aacute;c tiết mục đ&atilde; thể hiện ở Chương 2: B&agrave;i ca hy vọng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36923/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36923/3.jpg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tiết mục đ&atilde; thể hiện ở Chương 2 - B&agrave;i ca hy vọng</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">T&igrave;nh y&ecirc;u trong s&aacute;ng của tuổi đ&ocirc;i mươi lu&ocirc;n th&ocirc;i th&uacute;c lẽ sống cho qu&ecirc; hương, thật cao cả khi t&igrave;nh y&ecirc;u đ&ocirc;i lứa tạm g&aacute;c lại để nung nấu một t&igrave;nh y&ecirc;u lớn hơn - t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước. Để c&oacute; được cuộc sống thanh b&igrave;nh - độc lập ng&agrave;y h&ocirc;m nay, tự h&agrave;o h&aacute;t vang hai tiếng Việt Nam. Từ trong Tr&aacute;i tim con xin được gọi t&ecirc;n đất nước - Chương 3.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36923/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ca sĩ Ngọc Gi&agrave;u thể hiện tiết mục ở chương 3 - Tr&aacute;i tim gọi t&ecirc;n đất nước</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thế hệ trẻ Việt Nam tự h&agrave;o l&agrave; thế hệ của thời đại với những nhiệm vụ nhất định, v&agrave; ở trong thời đại n&agrave;o th&igrave; ngọn lửa tr&aacute;i tim của thanh ni&ecirc;n vẫn lu&ocirc;n ch&aacute;y m&atilde;i để nung nấu bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cho những kh&aacute;t khao, ho&agrave;i b&atilde;o cao đẹp. Thế hệ n&agrave;y phải t&iacute;ch cực lan toả những gi&aacute; trị t&iacute;ch cực cho cộng động, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng tươi đẹp, văn minh v&agrave; hiện đại hơn. Tr&ecirc;n cũng ch&iacute;nh l&agrave; th&ocirc;ng điệp của Chương 4 - Tự h&agrave;o người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; Chương 5 - Thanh xu&acirc;n cống hiến, t&igrave;nh nguyện sẵn s&agrave;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36923/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36923/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tiết mục thể hiện chương 4 - Tự h&agrave;o người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; chương 5 - Thanh xu&acirc;n cống hiến, t&igrave;nh nguyện sẵn s&agrave;ng</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật với chủ đề&nbsp;&ldquo;Một thời tuổi trẻ&rdquo; đ&atilde; thể hiện h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n, người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tiếp nối truyền thống y&ecirc;u nước cao đẹp của những thế hệ cha anh đi trước, với tinh thần lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng, ki&ecirc;n cường, l&ograve;ng kh&aacute;t khao cống hiến, t&igrave;nh nguyện v&igrave; qu&ecirc; hương, đất nước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tin: ANH THƯ - B&Iacute;CH THẢO</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;