Khi người trẻ sẵn sàng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>Thanh ni&ecirc;n l&agrave; nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n quan trọng nhất của mỗi quốc gia, l&agrave; sức sống hiện tại v&agrave; tương lai của đất nước, l&agrave; trụ cột ng&agrave;y mai của quan hệ quốc tế &ldquo; Sẵn s&agrave;ng hợp t&aacute;c - Sẵn s&agrave;ng kiến tạo - Sẵn s&agrave;ng bứt ph&aacute; - Sẵn s&agrave;ng mở ra cơ hội&rdquo; .</strong></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 22-3, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Diễn đ&agrave;n &ldquo;Khi người trẻ sẵn s&agrave;ng&rdquo; tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Diễn đ&agrave;n nằm trong khu&ocirc;n khổ Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 4 năm 2024 - sự kiện văn h&oacute;a đa sắc m&agrave;u của thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh sắp được tổ chức trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh l</span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">ập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">(26-3-1931/ 26-3-2024)</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/6.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đo&agrave;n đại biểu quốc tế tại diễn đ&agrave;n &quot;Khi người trẻ sẵn s&agrave;ng&quot;</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; c&aacute;c Đồng ch&iacute; l&agrave; Đại diện c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu quốc tế: Houmpheng Sisombath<strong> </strong>- Quyền B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn; Khamdeang Divixay - Quyền B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Champasak; Khamphasy<strong> </strong>Venmasone</span><strong> </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Attapeu; Muhammad Azim Bin Nor Azham - Ủy vi&ecirc;n điều h&agrave;nh, Tổ chức Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện quốc tế YSS, Malaysia; Zastavnyi Bogdan - Chủ tịch Ủy ban về ch&iacute;nh s&aacute;ch thanh ni&ecirc;n v&agrave; hợp t&aacute;c với c&aacute;c tổ chức phi ch&iacute;nh phủ Th&agrave;nh phố Sankt-Petersburg, Li&ecirc;n bang Nga; Trần Thanh Thảo - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Ng&ocirc; Minh Hải</span><strong> </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; c&aacute;c bạn </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ti&ecirc;u biểu trong c&aacute;c lĩnh vực; sinh vi&ecirc;n quốc tế đang học tập v&agrave; sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nằm trong khu&ocirc;n khổ Lễ hội Thanh ni&ecirc;n 2024, diễn đ&agrave;n được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; tạo m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển, t&iacute;ch cực t&igrave;m kiếm cơ hội hợp t&aacute;c, giao lưu thanh ni&ecirc;n giữa c&aacute;c quốc gia tham gia Diễn đ&agrave;n trong đa dạng lĩnh vực như nghi&ecirc;n cứu khoa học, văn h&oacute;a - văn nghệ, giao lưu hội nhập, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Diễn đ&agrave;n được tổ chức ho&agrave;n to&agrave;n bằng tiếng Anh, dưới h&igrave;nh thức chia 04 tổ thảo luận gắn với từng th&agrave;nh tố của chủ đề:<strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;Sẵn s&agrave;ng hợp t&aacute;c - Sẵn s&agrave;ng kiến tạo - Sẵn s&agrave;ng bứt ph&aacute;: Sẵn s&agrave;ng mở ra cơ hội&rdquo; .</em></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20Th%E1%BA%A3o%20-%20Ph%C3%B3%20Gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%91c%20S%E1%BB%9F%20Ngo%E1%BA%A1i%20v%E1%BB%A5%20TP.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thanh Thảo&nbsp;ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Trần Thanh Thảo - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh rằng: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n l&agrave; nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n quan trọng nhất của mỗi quốc gia, l&agrave; sức sống hiện tại v&agrave; tương lai của đất nước, cũng l&agrave; trụ cột ng&agrave;y mai của quan hệ quốc tế. Th&ocirc;ng qua Diễn đ&agrave;n, c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; những thảo luận s&ocirc;i nổi, đưa ra nhiều s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo để n&acirc;ng cao chất lượng hợp t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong việc kiến tạo tương lai đất nước&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/10.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/11.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/12.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;C&aacute;c&nbsp;tổ thảo luận gắn với từng th&agrave;nh tố của chủ đề:&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sẵn s&agrave;ng hợp t&aacute;c - Sẵn s&agrave;ng kiến tạo - Sẵn s&agrave;ng bứt ph&aacute;: Sẵn s&agrave;ng mở ra cơ hội&rdquo;&nbsp;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(33, 37, 41)">Tại diễn đ&agrave;n, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; trao đổi xoay quanh c&aacute;c chủ đề: &ldquo;Sẵn s&agrave;ng hợp t&aacute;c&rdquo; với nội dung Giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng hợp t&aacute;c thanh ni&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; &ldquo;Sẵn s&agrave;ng kiến tạo&quot; với nội dung Giải ph&aacute;p ph&aacute;t huy s&aacute;ng kiến v&agrave; vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong kiến tạo tương lai; &ldquo;Sẵn s&agrave;ng bứt ph&aacute;&rdquo; với nội dung Giải ph&aacute;p đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n vượt qua c&aacute;c r&agrave;o cản trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển; &ldquo;Sẵn s&agrave;ng mở ra cơ hội&rdquo; với nội dung S&aacute;ng kiến hợp t&aacute;c quốc tế để c&ugrave;ng tạo cơ hội ho&agrave;n thiện kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(33, 37, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/anh%20Minh%20H%E1%BA%A3i.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư</span><span style="color:rgb(33, 37, 41)"> Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &quot;04 chủ đề trao đổi trong diễn đ&agrave;n l&agrave; những vấn đề thanh ni&ecirc;n thật sự quan t&acirc;m.&nbsp;Những chia sẻ của c&aacute;c tổ thảo luận trong diễn đ&agrave;n một lần nữa minh chứng thế hệ trẻ đang thật sự sẵn s&agrave;ng tr&ecirc;n mọi kh&iacute;a cạnh v&agrave; tư duy sẵn s&agrave;ng ấy sẽ trở th&agrave;nh những h&agrave;nh động cụ thể, nhất l&agrave; trong hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc chung vượt qua c&aacute;c th&aacute;ch thức mang t&iacute;nh to&agrave;n cầu hiện nay&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(33, 37, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/16.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/NBT05722.JPG" style="height:404px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(33, 37, 41)"><em>C&aacute;c đại biểu tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; kiến sau buổi thảo luận</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(33, 37, 41)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại diện c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c quốc gia Việt Nam, L&agrave;o, Malaysia v&agrave; Li&ecirc;n bang Nga đ&atilde; thực hiện nghi thức cam kết: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n - Sẵn s&agrave;ng&rdquo; - Cam kết nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; tạo m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển; t&iacute;ch cực t&igrave;m kiếm cơ hội hợp t&aacute;c, giao lưu thanh ni&ecirc;n giữa c&aacute;c quốc gia.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(33, 37, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/nghi%20th%E1%BB%A9c%20cam%20k%E1%BA%BFt.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c quốc gia Việt Nam, L&agrave;o, Malaysia v&agrave; Li&ecirc;n bang Nga đ&atilde; thực hiện nghi thức cam kết: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n - Sẵn s&agrave;ng&rdquo;&nbsp;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cũng&nbsp;tại diễn đ&agrave;n, bạn Fairus Noor Balqis Binti Mohamad Fauzi - Chủ tịch của C&acirc;u lạc bộ T&igrave;nh nguyện Đại học Malaysia đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ s&acirc;u sắc quan điểm về hai chữ &ldquo;T&igrave;nh nguyện&rdquo;: &quot;T</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(33, 37, 41)">&igrave;nh nguyện l&agrave; ở mỗi c&aacute; nh&acirc;n, l&agrave; phần lớn trong tổng thể c&aacute;c hoạt động để ph&aacute;t triển tiềm năng, kỹ năng c&aacute; nh&acirc;n. Điều n&agrave;y c&ograve;n l&agrave; một cơ hội to lớn để bạn ph&aacute;t triển bản th&acirc;n tốt hơn. V&agrave; với m&igrave;nh, t&igrave;nh nguyện cũng c&oacute; thể l&agrave;m từ những điều nhỏ nhặt như gi&uacute;p đỡ bạn b&egrave; v&agrave; những người xung quanh. Vậy n&ecirc;n, c&aacute;c bạn h&atilde;y thử một lần l&agrave;m t&igrave;nh nguyện v&agrave; tận hưởng niềm vui đ&oacute;&quot;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36922/thumbnail.JPG" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Diễn đ&agrave;n &quot;Khi người trẻ sẵn s&agrave;ng&quot;</span></em>​</p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"><em><strong><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest năm 2024 sẽ được khởi động tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; tuyến đường Phạm Ngọc Thạch v&agrave;o tối 22-3 v&agrave; Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ng&agrave;y 24-3 với c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu quốc tế v&agrave; s&acirc;n chơi văn h&oacute;a d&acirc;n tộc; biểu diễn, giao lưu v&agrave; t&ocirc;n vinh c&aacute;c ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.</span></strong></em></div> </div> <div style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH THẢO - TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></span></div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;