Đoàn CNS Tuyên dương Cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng &nbsp;19/3/2024, nh&acirc;n dịp&nbsp;kỷ niệm 93 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931-26/3/2024) Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn thăm căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại căn cứ N&uacute;i Dinh, Huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, Tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36916/v%E1%BB%81%20ngu%E1%BB%93n%201.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>L&atilde;nh đạo Tổng C&ocirc;ng ty chụp h&igrave;nh lưu niệm tại h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn</em>&nbsp;<em>thăm căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng ủy, Ban Tổng Gi&aacute;m đốc, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Nguy&ecirc;n Thường trực Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty c&aacute;c thời kỳ v&agrave; hơn 30 c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Tổng C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc v&agrave; tưởng nhớ đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ của Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; hi sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hương tại khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM. Cũng tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Trung T&uacute; - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đo&agrave;n trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử 93 năm qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Phi Long - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty trong thời gian qua với những hoạt động mang những &yacute; nghĩa thiết thực cho cộng đồng v&agrave; sự ph&aacute;t triển của đơn vị; đồng ch&iacute; Long mong rằng với sự năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, c&aacute;ch l&agrave;m để l&agrave;m cho C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng thực chất v&agrave; đi s&acirc;u v&agrave;o đời sống của thanh ni&ecirc;n, người lao động, g&oacute;p phần c&ugrave;ng Tổng C&ocirc;ng ty ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chi ti&ecirc;u trong hoạt động sản xuất kinh doanh v&agrave; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị được Th&agrave;nh phố giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ h&agrave;nh tr&igrave;nh, nhằm ghi nhận những nỗ lực của c&aacute;c bạn C&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong năm 2023, với c&aacute;c giải ph&aacute;p, chương tr&igrave;nh, hoạt động được tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng, đem lại nhiều lợi &iacute;ch thiết thực cho cộng đồng, cho x&atilde; hội v&agrave; đơn vị, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty tổ chức tuy&ecirc;n dương 21 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Tổng C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh cũng ch&iacute;nh l&agrave; đ&atilde; tham gia hưởng ứng hoạt động &ldquo;Mỗi thanh ni&ecirc;n 10.000 bước ch&acirc;n mỗi ng&agrave;y&rdquo;. Th&ocirc;ng qua hoạt động gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen r&egrave;n luyện sức khỏe, thể chất để n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống qua đ&oacute; phục vụ lao động, sản xuất g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của đơn vị. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn thăm căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc v&agrave; tưởng nhớ đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; d&acirc;n tộc, đồng thời th&ecirc;m y&ecirc;u tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; ra sức phấn đấu, cống hiến cho C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; mong rằng Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty sẽ tiếp tục gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của Tổng C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36916/v%E1%BB%81%20ngu%E1%BB%93n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CH&Iacute; KI&Ecirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>NĐ: B&Iacute;CH THẢO</strong></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;