Tuyển thành viên Đội hình tình nguyện Thiết kế trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Thiết kế trẻ&rdquo; l&agrave; đội h&igrave;nh </strong><strong>t&igrave;nh nguyện hiện nay</strong><strong> do Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh quản l&yacute; để thực hiện thiết kế c&aacute;c ấn phẩm, sản phẩm tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36854/1.jpg" style="height:733px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Thực hiện Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm 2024, nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n - Hội - Đội; đồng thời tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển th&agrave;nh vi&ecirc;n đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Thiết kế trẻ&rdquo; năm 2024, cụ thể như sau:</span></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Đối tượng:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đang sinh hoạt tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- C&aacute;c bạn trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng v&agrave; c&oacute; khả năng thiết kế v&agrave; sử dụng c&aacute;c phần mềm tốt.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- C&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n (nếu c&oacute; nhu cầu).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Ri&ecirc;ng đối với Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai th&ocirc;ng tin rộng r&atilde;i đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quan t&acirc;m v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;c hoạt động thiết kế, truyền th&ocirc;ng. R&agrave; so&aacute;t v&agrave; đề xuất &iacute;t nhất 01 c&aacute;n bộ hoặc cộng t&aacute;c vi&ecirc;n đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; để tham gia đội h&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Nội dung c&ocirc;ng việc:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Tham gia thiết kế c&aacute;c ấn phẩm, chuy&ecirc;n mục, hoạt động, chương tr&igrave;nh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, H&ocirc;i Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Tham gia trao đổi, l&ecirc;n &yacute; tưởng, ph&aacute;t triển v&agrave; đổi mới phương thức tuy&ecirc;n truyền trong c&aacute;c hoạt động, chương tr&igrave;nh li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Kết nối, nghi&ecirc;n cứu nắm bắt những xu thế, kiến thức, c&ocirc;ng nghệ mới &aacute;p dụng v&agrave;o việc thiết kế, đổi mới phương thức tuy&ecirc;n truyền; chia sẻ, hỗ trợ c&aacute;c chuy&ecirc;n mục n&acirc;ng cao năng lực số cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3. Ti&ecirc;u ch&iacute; tuyển chọn:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Ti&ecirc;u ch&iacute; cơ bản: Y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;c hoat động Đo&agrave;n - Hội - Đội; c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng, thiết kế, x&acirc;y dựng ấn phẩm. C&oacute; một trong c&aacute;c kỹ năng: Thiết kế, l&ecirc;n kế hoạch truyền th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng ấn phẩm, s&aacute;ng tạo nội dung, quản trị truyền th&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Ti&ecirc;u ch&iacute; ưu ti&ecirc;n: Biết sử dụng một số phần mềm thiết kế như: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw, Canva, Figma&hellip; C&oacute; kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n gi&aacute;o, truyền th&ocirc;ng tại c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n - Hội - Đội; biết thiết kế Motion graphic, animation, thiết kế AR, 3D&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4. H&igrave;nh thức đăng k&yacute;:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Đăng k&yacute; hồ sơ dự tuyển trực tuyến theo đường dẫn:</span><em> </em><a href="https://bit.ly/Doihinhthietketre" style="text-decoration-line: none;"><em>https://bit.ly/Doihinhthietketre</em></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"> được đăng tải tr&ecirc;n Trang tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; trang cộng đồng &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, c&aacute;c trang cộng đồng &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. HCM&rdquo;, &ldquo;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; nh&oacute;m cộng đồng &ldquo;Go Volunteer!&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Thời gian đăng k&yacute; hạn ch&oacute;t đến</span><strong> ng&agrave;y 20/02/2024</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"> </span><em>(Thứ ba)</em><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5. Quyền lợi tham gia đội h&igrave;nh:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Được cấp Giấy chứng nhận t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sau khi tham gia v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ theo chương tr&igrave;nh, kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c của Đội h&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Được tập huấn c&aacute;c kỹ năng thiết kế trong m&ocirc;i trường Đo&agrave;n - Hội - Đội (V&iacute; dụ: Thiết kế triển l&atilde;m, thiết kế s&aacute;ch, thiết kế OOH, thiết kế s&acirc;n khấu&hellip;); được trau dồi th&ecirc;m c&aacute;c kiến thức về AR, thiết kế 3D, x&acirc;y dựng &yacute; tưởng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Được tạo điều kiện tham gia c&aacute;c lớp tập huấn; n&acirc;ng cao kỹ năng thiết kế do hệ thống Đo&agrave;n - Hội - Đội Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- C&oacute; th&ecirc;m c&oacute; cơ hội r&egrave;n luyện kỹ năng thiết kế v&agrave; c&aacute;c kỹ năng truyền th&ocirc;ng phục vụ cho qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c, đặc biệt l&agrave; mảng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n gi&aacute;o.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Được hỗ trợ kinh ph&iacute; khi tham gia thiết kế ấn phẩm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động, tr&agrave;o lưu, chuy&ecirc;n mục theo quy định.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong>TUẤN DANH</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;