Tuyên dương 307 cá nhân và 5 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" TP. Hồ Chí Minh năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng 74 năm Ng&agrave;y Truyền thống Học sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2024), s&aacute;ng ng&agrave;y 14-1, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuy&ecirc;n dương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, &ldquo;Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2023 c&oacute; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể sinh vi&ecirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2371.jpg" style="width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c gương c&aacute; nh&acirc;n, tập thể được tuy&ecirc;n dương &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2023</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Dương Anh Đức &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c gương sinh vi&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương đến d&acirc;ng hoa v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong suốt chặng đường lịch sử đầy tự h&agrave;o của d&acirc;n tộc, c&aacute;c thế hệ học sinh Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng, lu&ocirc;n ghi nhớ, khắc s&acirc;u những t&igrave;nh cảm, niềm tin v&agrave; sự kỳ vọng của B&aacute;c đối với c&aacute;c thế hệ sinh vi&ecirc;n&rdquo;. Đồng ch&iacute; Nguyễn Kh&aacute;nh T&ugrave;ng &ndash; Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh thay mặt c&aacute;c gương sinh vi&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương b&aacute;o c&ocirc;ng trước Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh thể hiện niềm tự h&agrave;o, những t&igrave;nh cảm đặc biệt, sức trẻ, tri thức của mỗi sinh vi&ecirc;n đối với sự ph&aacute;t triển phồn vinh của Th&agrave;nh phố, của đất nước. Đồng thời khắc ghi lời dạy s&acirc;u sắc v&agrave; sự kỳ vọng của B&aacute;c đối với c&aacute;c lớp thế hệ sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2119.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Kh&aacute;nh T&ugrave;ng b&aacute;o c&ocirc;ng trước Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh gửi lời ch&uacute;c mừng tr&acirc;n trọng nhất v&agrave; sự kỳ vọng đến c&aacute;c gương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương v&agrave; cấp Th&agrave;nh phố năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu bền bỉ, nổ lực r&egrave;n luyện của mỗi bản th&acirc;n c&aacute;c bạn m&agrave; b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; sự chăm lo, vun đắp thường xuy&ecirc;n của gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, th&agrave;nh phố v&agrave; x&atilde; hội&rdquo;. Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2182.jpg" style="height:600px; width:600px" />Đ</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao 46 gương đạt danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương, 307 gương đạt danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh phố v&agrave; 5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh phố. Trong đ&oacute; c&oacute; 05 tập thể v&agrave; 62 &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trung ương, 31 sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh 02 năm li&ecirc;n tục được Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố ghi nhận v&agrave; khen thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2221.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tuy&ecirc;n dương 46 gương &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; cấp Trung ương năm 2023</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2228.jpg" style="width:600px" />T</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>uy&ecirc;n dương 05 Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh phố năm 2023</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2235.jpg" style="width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tuy&ecirc;n dương 307 gương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh phố năm 2023</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2353.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương đạt danh hiệu&nbsp;&quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; TP. Hồ Ch&iacute; Minh 02 năm li&ecirc;n tục</em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;</em></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHẤN HẢI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;