Học sinh, sinh viên Việt Nam: 74 năm hành trình tiếp bước thế hệ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối ng&agrave;y 07-01, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tổ chức Chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 74 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024), tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo;, &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;, &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trung ương năm học 2022 - 2023, trao giải thưởng Sao Th&aacute;ng Gi&ecirc;ng năm 2023.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất BCH Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; thay mặt Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam gửi lời ch&uacute;c mừng tr&acirc;n trọng nhất đến c&aacute;c gương Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 r&egrave;n luyện, Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Sao Th&aacute;ng Gi&ecirc;ng năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36805/NBT07253.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đọc diễn văn &ocirc;n lại truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời gian qua, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nỗ lực x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập t&iacute;ch cực cho thanh ni&ecirc;n, cổ vũ, khuyến kh&iacute;ch thanh ni&ecirc;n tự học tập, học tập suốt đời v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần hiếu học. Để thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng ch&iacute;nh l&agrave; tương lai của quốc gia, d&acirc;n tộc, c&oacute; vai tr&ograve; lớn trong việc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết khẳng định, phong tr&agrave;o Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 r&egrave;n luyện, Sinh vi&ecirc;n 5 tốt trong thời gian qua đ&atilde; c&oacute; những bước ph&aacute;t triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng r&atilde;i v&agrave; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của to&agrave;n x&atilde; hội. C&aacute;c hoạt động tạo m&ocirc;i trường gi&uacute;p học sinh, sinh vi&ecirc;n học tập, r&egrave;n luyện được triển khai s&acirc;u rộng, s&aacute;ng tạo, hiệu quả.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36805/NBT07031.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiết mục văn nghệ t&aacute;i hiện truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ đ&oacute; xuất hiện nhiều tấm gương sống đẹp, đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; s&aacute;ng tạo, đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. G&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n đội ngũ thế hệ trẻ Việt Nam thời đại mới c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng, chủ đồng v&agrave; tự tin trong hội nhập quốc tế.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&aacute;c gương được tuy&ecirc;n dương h&ocirc;m nay l&agrave; h&igrave;nh ảnh điển h&igrave;nh cho một thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, r&egrave;n luyện, học tập để viết tiếp những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của c&aacute;c thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n đi trước trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ tiếp nối thế hệ, học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam h&ocirc;m nay lu&ocirc;n tr&acirc;n trọng những đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của c&aacute;c thế hệ đi trước, sẵn s&agrave;ng tiếp nhận, bồi đắp v&agrave; ph&aacute;t huy những truyền thống, phẩm chất qu&yacute; b&aacute;u, xứng đ&aacute;ng l&agrave; lực lượng ưu t&uacute; của đất nước&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 99 học sinh ti&ecirc;u biểu đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt, 30 học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 r&egrave;n luyện; Ban Thư k&yacute; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tuy&ecirc;n dương 74 sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu đạt danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, 29 Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương năm học 2022 - 2023 v&agrave; 96 c&aacute; nh&acirc;n đạt Giải thưởng &ldquo;Sao Th&aacute;ng Gi&ecirc;ng&rdquo;&nbsp; năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36805/NBT07325.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương Học sinh 3 tốt</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36805/NBT07351.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương Học sinh 3 r&egrave;n luyện</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36805/NBT07300.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36805/NBT07334.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao giải Sao Th&aacute;ng Gi&ecirc;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tin: THU HƯƠNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;