Ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07-01 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Khu đ&ocirc; thị ĐHQG-HCM, </strong><strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ ch&iacute; Minh v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ ra qu&acirc;n Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện </strong><strong>lần thứ 16 - năm 2024</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;:</span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:10.5pt">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Hồ Hồng Nguy&ecirc;n - UVBTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Duy T&acirc;n - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, PGS.TS Nguyễn Minh T&acirc;m - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học - Văn ph&ograve;ng Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam,...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024 g&oacute;p phần đẩy mạnh cuộc vận động &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;, qua đ&oacute; gi&aacute;o dục truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; trong thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; kết nối cộng đồng c&ugrave;ng thực hiện những h&agrave;nh động tốt đẹp, lối sống văn minh, sẻ chia, chăm lo cho c&aacute;c đối tượng đặc th&ugrave;, đối tượng c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt trong dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/Anh%20T%E1%BA%A5t%20To%C3%A0n%20tuy%C3%AAn%20b%E1%BB%91%20Ra%20Qu%C3%A2n.jpg" style="height:398px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n -&nbsp;</span>Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024 tuy&ecirc;n bố ra qu&acirc;n Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2024</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/Ph%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%9D.jpg" style="height:398px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức phất cờ - tuy&ecirc;n bố ra qu&acirc;n Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh năm 2024 gồm 4 chương tr&igrave;nh trọng điểm: Xu&acirc;n bản sắc - đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh lần đầu ti&ecirc;n triển khai trong Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện; Xu&acirc;n sẻ chia; Xu&acirc;n chiến sĩ v&agrave; Tết văn minh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hai ng&agrave;y hoạt động cao điểm diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 7/1&nbsp; với nội dung &ldquo;Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024 c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n bản sắc&rdquo; v&agrave; ng&agrave;y 21-01 với nội dung &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; gắn với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội, hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, chăm lo cho trẻ em kh&oacute; khăn, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết, người v&ocirc; gia cư, cơ nhỡ, người gi&agrave; neo đơn, bệnh nhi&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Chiến dịch năm nay đề ra hệ thống 8 chỉ ti&ecirc;u với nhiều nội dung, phần việc &yacute; nghĩa như: Thực hiện &iacute;t nhất </span><strong>50 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">g&oacute;c xu&acirc;n &ldquo;G&oacute;c xu&acirc;n tuổi trẻ&rdquo; tại c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n, chung cư, điểm sinh hoạt d&acirc;n cư tại khu phố, ấp, c&aacute;c trạm, chốt bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng, tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a Tết Việt đến thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố; tổ chức &iacute;t nhất </span><strong>15 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh 09/01&rdquo; đến với c&aacute;c địa chỉ đỏ, kh&ocirc;ng gian truyền thống gắn với phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, thăm, tặng qu&agrave; ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n; tổ chức thăm, tặng qu&agrave; cho </span><strong>15</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n, </span><strong>51</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n; hỗ trợ kh&aacute;m, tư vấn sức khỏe, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho </span><strong>3.000</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; tặng qu&agrave; Tết cho </span><strong>2.000</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> bệnh nhi, bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o điều trị tại c&aacute;c bệnh viện; trao tặng </span><strong>10.000 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t; trồng mới &iacute;t nhất </span><strong>2.000</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> c&acirc;y xanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Vận động &iacute;t nhất </span><strong>1.500 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đơn vị m&aacute;u; tổ chức </span><strong>22 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đội h&igrave;nh trực chốt, điều phối giao th&ocirc;ng tại 22 Quận - Huyện, TP.&nbsp;Thủ Đức; vận động &iacute;t nhất </span><strong>50.000</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> chiến sĩ tham gia Chiến dịch.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u tr&ecirc;n, Ban Chỉ huy Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện cấp Th&agrave;nh tập trung tham gia thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u được x&aacute;c lập theo Kế hoạch&nbsp;của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức chăm lo Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/COX_7458.JPG" style="height:398px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute;&nbsp;</span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thu H&agrave; -&nbsp;</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại buổi lễ</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cho rằng: </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Năm 2023 kh&eacute;p lại với nhiều bản sắc, nguồn cảm hứng với Đại hội Đại biểu Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp, kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Chủ đề 2024 được x&aacute;c lập gắn với kỷ niệm 10 năm Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng đồng &yacute; chọn năm 2014 l&agrave; &quot;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;, 25 năm &quot;Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave;&quot; được triển khai trong cả nước. T&igrave;nh nguyện đ&atilde; th&ocirc;i th&uacute;c h&agrave;ng triệu bước ch&acirc;n &quot;Đi để chia sẻ - Đi để r&egrave;n luyện - Đi để cống hiến - Đi để trưởng th&agrave;nh&quot;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Để khởi động cho hoạt động t&igrave;nh nguyện s&ocirc;i nổi của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024 để ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, dấn th&acirc;n, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, tạo m&ocirc;i trường để r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, năng lực, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; hội nhập quốc tế.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Chiến dịch l&agrave; m&ocirc;i trường tốt để cụ thể ho&aacute; cuộc vận động &quot; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&quot; v&agrave; gi&aacute;o dục c&aacute;i truyền thống tốt đẹp trong thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh Phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/DV%20L%C3%A2m%20Thanh%20M%E1%BB%B9.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Diễn vi&ecirc;n L&acirc;m Thanh Mỹ - Đại sứ Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024 phấn khởi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tại lễ ra qu&acirc;n</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 l&agrave; hoạt động nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; ch&agrave;o mừng Đại hội, Hội nghị Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kỷ niệm 74 năm ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09-01-1950 - 09-01-2024), 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2024); thiết thực hưởng ứng chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2024 &ldquo;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, dấn th&acirc;n, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, tạo m&ocirc;i trường để r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, năng lực, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; hội nhập quốc tế.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đặc biệt l&agrave; điểm mới trong đối tượng tham gia Chiến dịch l&agrave; việc đẩy mạnh phối hợp với c&aacute;c Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở ngo&agrave;i nước th&ocirc;ng tin về Chiến dịch cho cộng đồng du học sinh Th&agrave;nh phố tại nước ngo&agrave;i dự kiến về nước đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n được biết, kết nối nhu cầu tham gia c&aacute;c hoạt động của Chiến dịch. Nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh chiến sĩ l&agrave; du học sinh để tập hợp, mời tham gia c&aacute;c hoạt động khi về nước; mời văn nghệ sĩ trẻ, nh&acirc;n vật c&oacute; sức ảnh hưởng đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave;m đại sứ của Chiến dịch, tham gia lan tỏa c&aacute;c tr&agrave;o lưu v&agrave; c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền gi&aacute; trị, &yacute; nghĩa của c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, điểm mới trong việc đăng k&yacute; Chiến sĩ của Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024 l&agrave; việc triển khai chiến sĩ </span><strong>đăng k&yacute; trực tuyến th&ocirc;ng qua hệ thống chatbot messenger</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Chỉ trong </span><strong>06 ng&agrave;y</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> triển khai (từ ng&agrave;y 30-12-2023 đến ng&agrave;y 04-01-2024) đ&atilde; ghi nhận </span><strong>hơn 35.000 người đăng k&yacute;</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> trở th&agrave;nh chiến sĩ của Chiến dịch. B&agrave;i viết triển khai đăng k&yacute; ghi nhận lượt tương t&aacute;c rất cao của thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tiếp cận </span><strong>hơn 450.000 người</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, </span><strong>hơn 240.000 người</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tương t&aacute;c, </span><strong>hơn 21.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> lượt th&iacute;ch, </span><strong>hơn 78.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> b&igrave;nh luận, </span><strong>hơn 46.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> lượt chia sẻ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/Sinh%20vi%C3%AAn%201.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đầy phấn khởi trong lễ ra&nbsp;qu&acirc;n&nbsp;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/SINh%20vi%C3%AAn%203.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Chiến dịch diễn ra từ ng&agrave;y 07-01-</span>2024<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;đến ng&agrave;y 07-02-</span>2024<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;trải d&agrave;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> c&aacute;c quận, huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức; c&aacute;c bệnh viện, viện dưỡng l&atilde;o, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c trường chuy&ecirc;n biệt, c&aacute;c cơ sở x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n, khu lưu tr&uacute;, khu trọ c&ocirc;ng nh&acirc;n, sinh vi&ecirc;n; C&aacute;c cơ sở cai nghiện ma t&uacute;y thuộc Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố v&agrave; Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố; X&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ v&agrave; c&aacute;c địa phương c&oacute; bi&ecirc;n giới, biển, đảo; c&aacute;c trạm, chốt bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng trực thuộc Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>N</em></span></span><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>gay sau Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024, từ cấp Th&agrave;nh đến cấp cơ sở sẽ tổ chức c&aacute;c hoạt động &ldquo;Xu&acirc;n bản sắc&rdquo; ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ph&aacute;t động hưởng ứng chủ đề năm 2024 &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; trong cả ng&agrave;y 07/01/2024 gắn với cao điểm c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, c&aacute;c &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh 9/1&rdquo;, &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;, &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;, c&aacute;c hoạt động thăm hỏi, chăm lo ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n,&hellip; tổ chức c&aacute;c hoạt động trồng c&acirc;y xanh, ph&aacute;t động thực hiện tr&agrave;o lưu &ldquo;Xu&acirc;n bẳn sắc&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.&nbsp;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một số hoạt động cấp Th&agrave;nh sẽ được tổ chức tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Thủ Đức với c&aacute;c hoạt động như: trồng c&acirc;y xanh tại th&agrave;nh phố Thủ Đức, trải nghiệm &ldquo;Tết Việt: - Triển l&atilde;m trang phục c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam; Khu vực chụp ảnh Ng&agrave;y Tết Việt, Hoạt động &ldquo;Qu&agrave; Xu&acirc;n cho em&rdquo;, phối hợp với C&ocirc;ng ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, tương t&aacute;c với chủ đề &ldquo;Tết vui khi l&agrave;m người m&igrave;nh thương vui&rdquo;, tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, giới thiệu văn h&oacute;a Tết đến sinh vi&ecirc;n quốc tế đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chương tr&igrave;nh tầm so&aacute;t sức khỏe cho học sinh, sinh vi&ecirc;n; chương tr&igrave;nh tư vấn sức khỏe dịp Tết với chủ đề &ldquo;Gen Z với sức khỏe ăn uống - đừng xem l&agrave; chuyện nhỏ&rdquo;,...</em></span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin: B&Iacute;CH THẢO - Ảnh: ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;