Anh Trương Huy Mân - cán bộ Hội nhiều sáng kiến vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 14-10, tại tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n (LHTN) Việt Nam tổ chức chương tr&igrave;nh kỷ niệm 67 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2023) v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;15 th&aacute;ng 10&rdquo; năm 2023 cho 82 gương c&aacute;n bộ Hội c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Anh Trương Huy M&acirc;n &ndash;Phường Hiệp B&igrave;nh Phước, Th&agrave;nh phố Thủ Đức, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vinh dự được tuy&ecirc;n dương v&igrave; đ&atilde; c&iacute; nhiều s&aacute;ng kiến v&igrave; cộng đồng.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trương Huy M&acirc;n, hiện l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Phường Hiệp B&igrave;nh Phước, th&agrave;nh phố Thủ Đức đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều s&aacute;ng kiến t&iacute;ch cực nhằm hỗ trợ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Anh Trương Huy Mân được tặng giải thưởng 15 tháng 10 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36526/THM1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trương Huy M&acirc;n được tặng giải thưởng 15 th&aacute;ng 10 của Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Ảnh NVCC</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một trong những s&aacute;ng kiến của anh M&acirc;n l&agrave; tập hợp thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua việc th&agrave;nh lập C&acirc;u lạc bộ Hoa hướng dương.T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại, C&acirc;u lạc bộ đ&atilde; biểu diễn 13 đợt văn nghệ cấp th&agrave;nh, 19 đợt cấp phường v&agrave; 13 đợt cho những đơn vị c&oacute; nhu cầu. C&aacute;c chương tr&igrave;nh đều được ch&uacute; trọng đầu tư v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia. Hiện nay, Phường Hiệp B&igrave;nh Phước c&oacute; 42 th&agrave;nh vi&ecirc;n trực thuộc C&acirc;u lạc bộ, trong đ&oacute; c&oacute; 29 đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ograve;n lại l&agrave; thanh ni&ecirc;n sinh hoạt tại chi hội của 6 khu phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Anh Trương Huy Mân cùng câu lạc bộ Hoa Hướng Dương đến tặng quà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường. Ảnh: NVCC" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36526/THM2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trương Huy M&acirc;n c&ugrave;ng c&acirc;u lạc bộ Hoa Hướng Dương đến tặng qu&agrave; cho c&aacute;c bạn nhỏ c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường. Ảnh: NVCC</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh M&acirc;n tổ chức lớp dạy v&otilde; tự vệ v&agrave; lớp phổ cập bơi h&egrave; miễn ph&iacute;. Kết quả sau 3 th&aacute;ng triển khai, đa số học vi&ecirc;n đ&atilde; nắm được kiến thức cơ bản. Trong 51 học vi&ecirc;n, c&oacute; 37 em tham gia thường xuy&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &quot;Chống r&aacute;c thải nhựa&quot; do Ủy Ban Hội Phường tổ chức đ&atilde; trao tặng 126 b&igrave;nh nước thủy tinh cho thiếu nhi v&agrave; 85 b&igrave;nh nước cho chuy&ecirc;n tr&aacute;ch h&egrave; tham dự. Kết th&uacute;c ng&agrave;y hội &quot;Thu phế liệu - nhận hạt giống&quot;, Ủy ban Hội phường đ&atilde; thu gom được 268 kg giấy, 36 kg chai nhựa, 589 vỏ lon v&agrave; 24 kg sắt vụn; đổi hơn 138 bịch hạt giống rau củ quả cho c&aacute;c đối tượng tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh M&acirc;n mong rằng những s&aacute;ng kiến giải ph&aacute;p tr&ecirc;n sẽ l&agrave; cầu nối gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh hoạt động văn h&oacute;a văn ngh, thể dục thể thao do Đo&agrave;n - Ủy ban Hội Phường tổ chức, tạo việc l&agrave;m ổn định, ph&aacute;t triển kinh tế, gắn kết học hỏi lẫn nhau. Anh cũng mong muốn tổ chức th&ecirc;m nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đặc biệt l&agrave; thanh ni&ecirc;n hồi gia sau cai, t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n lầm lỡ muốn vươn l&ecirc;n trong cuộc sống. Để tổ chức Hội trở th&agrave;nh ng&ocirc;i nh&agrave; thứ 2 của thanh ni&ecirc;n, hướng tới x&acirc;y dựng tương lai tươi s&aacute;ng, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thanh niên phường Hiệp Bình Phước hào hứng tham gia các hoạt động trong khuông khổ chiến dịch Xuân Tình Nguyện tại địa phương" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36526/THM3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh ni&ecirc;n phường Hiệp B&igrave;nh Phước h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c hoạt động trong khu&ocirc;ng khổ chiến dịch Xu&acirc;n T&igrave;nh Nguyện tại địa phương</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: TNO</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NĐ: Kim Phụng</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 12-4, tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm Phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội. Qua đó nhìn nhận thực trạng một cách khách quan, rõ ràng, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu giúp thanh thiếu niên Thành phố có môi trường phát triển lành mạnh, luôn tuân thủ pháp luật, phát triển đất nước.

Agile Việt Nam
;