Sôi nổi thực hiện các chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 11/10 tại cơ sở cai nghiện ma t&uacute;y số 3 đ&atilde; diễn ra&nbsp;H&ocirc;̣i thi Điều lệnh đội ngũ, đồng diễn thể dục&nbsp;v&agrave; chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương&nbsp;&ldquo;Thanh ni&ecirc;n vượt tiến&rdquo;, &ldquo;Chi hội vững mạnh ti&ecirc;u biểu&rdquo;&nbsp;năm 2023. C&aacute;c hoạt động c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Đức Phương&nbsp;<strong>-&nbsp;</strong>Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị Th&ugrave;y Linh&nbsp;<strong>-&nbsp;</strong>B&iacute; thư Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đại biểu tham dự" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36509/s.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ocirc;̣i thi Điều lệnh đội ngũ được tổ chức nhằm n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c học tập, r&egrave;n luyện điều lệnh đội ngũ, đồng diễn thể dục trong học vi&ecirc;n; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục học vi&ecirc;n; th&ocirc;ng qua hoạt động, gi&uacute;p hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được giao lưu, học hỏi, ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o r&egrave;n luyện sức khỏe ở Cơ sở. C&aacute;c đội thi đ&atilde; luyện tập nghi&ecirc;m t&uacute;c, kỹ lưỡng v&agrave; t&acirc;m huyết để c&oacute; sự thể hiện tốt nhất trong ng&agrave;y thi đấu. Kết th&uacute;c c&aacute;c phần tr&igrave;nh diễn, chiến thắng chung cuộc đ&atilde;&nbsp;thuộc về Chi đội &quot;Xung k&iacute;ch&quot;&nbsp;do anh Đinh Thượng Cứu - Ph&oacute; Đội trưởng Đội Quản l&yacute; - Gi&aacute;o dục học vi&ecirc;n số 3 dẫn đầu, điều h&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Các đội biểu diễn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36509/e.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chi hội Xung k&iacute;ch sinh hoạt, học tập v&agrave; lao động tại Đội Quản l&yacute; - Gi&aacute;o dục học vi&ecirc;n số 3, Đội c&oacute; 215 người cai nghiện ma t&uacute;y, trong đ&oacute; c&oacute; 30 người cai nghiện l&agrave; Hội vi&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Trong thời gian qua, Chi hội đ&atilde; thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường, dọn dẹp r&aacute;c, ph&acirc;n loại r&aacute;c, t&ocirc;n tạo, x&acirc;y dựng cảnh quan trong đơn vị; tham gia c&aacute;c hoạt động chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh, hoạt động &ldquo;trồng c&acirc;y nhớ B&aacute;c&rdquo; h&agrave;ng năm, tham gia trồng c&acirc;y ăn tr&aacute;i, c&acirc;y cảnh quan trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n đơn vị gi&uacute;p đơn vị ng&agrave;y c&agrave;ng xanh - sạch - đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Hoạt động biểu diễn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36509/d.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm thể hiện sự quan t&acirc;m, cổ vũ, động vi&ecirc;n của tổ chức Đo&agrave;n, Hội biểu dương những hội vi&ecirc;n c&oacute; nhiều nỗ lực, phấn đấu, ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n, trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n tốt, đồng thời&nbsp;khen thưởng c&aacute;c Chi hội vững mạnh ti&ecirc;u biểu; qua đ&oacute; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n sống đẹp tại đơn vị, g&oacute;p phần thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục cho người cai nghiện ma t&uacute;y, hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Cũng trong s&aacute;ng 11/10, Cơ sở cai nghiện ma t&uacute;y số 3 đ&atilde;&nbsp;tổ chức tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n vượt tiến&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chi hội vững mạnh ti&ecirc;u biểu&rdquo; năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Trao giải" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36509/ư.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi lễ đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 5&nbsp;gương &quot;Thanh ni&ecirc;n vượt tiến&quot; năm 2023 tại đơn vị, ti&ecirc;u biểu trong số đ&oacute; l&agrave;&nbsp;bạn Trần Minh Quang, sinh năm 1996, đến từ Chi hội Xung k&iacute;ch v&agrave;&nbsp;bạn Ch&acirc;u Ho&agrave;ng Phi, sinh năm 1997, đến từ Chi hội Vững tiến. Hai bạn đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ s&acirc;u sắc v&agrave; thiết thực về qu&aacute; tr&igrave;nh sinh hoạt tại Cơ sở cũng như h&agrave;nh tr&igrave;nh phấn đấu vươn l&ecirc;n v&agrave; thay đổi&nbsp;bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="&quot;Thanh niên vượt tiến&quot; phát biểu và chia sẻ." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36509/cx'.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi lễ cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương&nbsp;<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&quot;Chi hội vững mạnh ti&ecirc;u biểu&quot; v&agrave; 3 gương &quot;Thanh ni&ecirc;n tiến bộ&quot; cấp Th&agrave;nh năm 2023. Bế mạc</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">&nbsp;Chương tr&igrave;nh, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 6 v&agrave; Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 11 thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giai đoạn sắp tới.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="Bế mạc." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36509/g.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><strong>Ho&agrave;ng Nguy&ecirc;n</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 12-4, tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm Phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội. Qua đó nhìn nhận thực trạng một cách khách quan, rõ ràng, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu giúp thanh thiếu niên Thành phố có môi trường phát triển lành mạnh, luôn tuân thủ pháp luật, phát triển đất nước.

Agile Việt Nam
;