Tuyên dương 47 gương “Người con hiếu thảo” năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phong tr&agrave;o &quot;Người con hiếu thảo&quot; do Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t động, tiếp nối truyền thống, lan tỏa một lối sống đẹp trong người d&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 07/10, tại nh&agrave; thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố phối hợp Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương Gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; năm 2023.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/%E1%BA%A3nh%20t%E1%BB%95ng.jpg" style="height:359px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương Gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; năm 2023</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 93 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), kỷ niệm 67 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) v&agrave; hướng đến ch&agrave;o mừng Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ IX v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố; Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Hội Li&ecirc;n Hiệp Phụ nữ Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Thường trực Hội Li&ecirc;n Hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; 21 Quận, Huyện,&nbsp; Hội&nbsp;Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Bộ tư lệnh Th&agrave;nh phố, c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; đặc biệt l&agrave; 47 gương Người con hiếu thảo cấp Th&agrave;nh phố năm 2023.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trải qua 28 năm tổ chức, phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; được triển khai v&agrave; nh&acirc;n rộng bằng nhiều h&igrave;nh thức phong ph&uacute;, nội dung cụ thể, g&oacute;p sức c&ugrave;ng với gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, x&atilde; hội gi&aacute;o dục v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch sống đẹp của mỗi người trong cộng đồng v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng mang &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc v&agrave; nhận được sự hưởng ứng t&iacute;ch cực, lan tỏa mạnh mẽ, s&acirc;u rộng trong c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong năm 2023, Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp đ&atilde; tiến h&agrave;nh b&igrave;nh x&eacute;t v&agrave; tuy&ecirc;n dương </span><strong>3.715</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> gương (tăng </span><strong>21,1%</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> về số gương tuy&ecirc;n dương so với năm 2021), trong đ&oacute; </span><strong>3.106</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> gương cấp phường, x&atilde;, thị trấn; </span><strong>562 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">gương cấp Th&agrave;nh phố Thủ Đức, quận, huyện v&agrave; </span><strong>47</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> gương cấp th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/Giao%20l%C6%B0u%202%20g%C6%B0%C6%A1ng%20ti%C3%AAu%20bi%E1%BB%83u.jpg" style="height:408px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Buổi giao lưu trực tiếp 02 gương mặt điển h&igrave;nh &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;&nbsp;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh, Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố nhấn mạnh: &ldquo;Hiếu thảo v&agrave; phong tr&agrave;o </span><em>&ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;</em><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> trong giai đoạn hiện nay kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;i gọn, hiểu theo nghĩa hẹp trong việc tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng gương hiếu k&iacute;nh, lễ nghĩa với &ocirc;ng, b&agrave;, cha, mẹ; m&agrave; phải hướng đến việc việc gi&aacute;o dục c&aacute;n bộ hội, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, phụ nữ hướng đến lối sống đẹp nh&acirc;n &aacute;i, sự bao dung, sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội; l&agrave; việc tập trung c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ hoạt động gương Người con hiếu thảo c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với phương ch&acirc;m </span><em>&ldquo;tất cả gương Người con hiếu thảo phải lu&ocirc;n được hỗ trợ, quan t&acirc;m, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống&rdquo;,&nbsp; </em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">l&agrave; việc thực hiện tốt chức năng gi&aacute;m s&aacute;t, nghi&ecirc;m khắc l&ecirc;n &aacute;n những h&agrave;nh vi đối xử kh&ocirc;ng tốt với c&aacute;c bậc cha mẹ đến c&aacute;c cơ quan thẩm quyền, để kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ sự việc đ&aacute;ng tiếc n&agrave;o xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/Anh%20H%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.jpg" style="height:394px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Mỗi điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương c&oacute; một ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau, thế nhưng c&aacute;c bạn đều c&oacute; điểm chung l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u thương, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, vẫn lu&ocirc;n khắc phục kh&oacute; khăn, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống. T&ugrave;y v&agrave;o ho&agrave;n cảnh, mỗi người lại thể hiện l&ograve;ng hiếu thảo theo những c&aacute;ch kh&aacute;c nhau, v&agrave; c&oacute; một số người đ&atilde; khiến người xung quanh hết sức ngưỡng mộ v&igrave; sự tận tụy v&agrave; y&ecirc;u thương hiếm c&oacute; của m&igrave;nh mặc cho cuộc sống của họ gặp mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn như l&agrave; chị Nguyễn Thị B&eacute; Tư - Chi hội Ph&oacute; Phụ nữ khu phố 4, ki&ecirc;m Tổ trưởng Tổ d&acirc;n phố lu&ocirc;n chấp h&agrave;nh tốt chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước. Bản th&acirc;n chị l&agrave; một gương điển h&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c hoạt động của Hội v&agrave; của ch&iacute;nh quyền, được hội vi&ecirc;n phụ nữ y&ecirc;u mến v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n trong tổ t&iacute;n nhiệm, mỗi nhiệm kỳ chị đều được nh&acirc;n d&acirc;n trong tổ bầu l&agrave;m Tổ trưởng tổ d&acirc;n phố để gi&uacute;p đỡ nh&acirc;n d&acirc;n khi c&oacute; nhu cầu, c&ocirc;ng việc chị l&agrave;m đến nay đ&atilde; hơn 10 năm, sự gắn b&oacute; đ&oacute; đ&atilde; tạo động lực cho chị tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c của Hội phụ nữ phường v&agrave; của khu phố. Trong giai đoạn dịch Covid b&ugrave;ng ph&aacute;t, chị c&ugrave;ng chồng kh&ocirc;ng quản kh&oacute; khăn, nguy hiểm hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm, đem lương thực ph&aacute;t cho từng hộ d&acirc;n, đem b&igrave;nh oxy cho những người hiện đang thở oxy v&igrave; nhiễm bệnh, l&aacute;i xe chở thực phẩm đi khắp phường để cung cấp cho những hộ kh&oacute; khăn nhất, cũng ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; chồng chị nhiễm bệnh rồi qua đời kh&ocirc;ng l&acirc;u sau đ&oacute;. Sau khi chồng mất đi trong đại dịch Bản th&acirc;n chị một m&igrave;nh gồng g&aacute;nh, vừa l&agrave;m việc, kinh doanh để kiếm th&ecirc;m thu nhập, ổn định cuộc sống gia đ&igrave;nh, vừa nu&ocirc;i dạy 03 người con, trong đ&oacute; c&oacute; 02 b&eacute; trong độ tuổi ăn học, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; chị cũng trực tiếp chăm s&oacute;c, lo ăn uống, tắm rửa, phụng dưỡng mẹ chồng gi&agrave; yếu.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Cũng trong tại buổi lễ đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tuy&ecirc;n dương c&aacute;c điển h&igrave;nh &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; với nhiều c&acirc;u chuyện về l&ograve;ng hiếu thảo v&agrave; ghi nhận, biểu dương c&aacute;c kết quả m&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; đ&atilde; đạt được trong suốt thời gian vừa qua.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/l%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.jpg" style="height:386px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tuy&ecirc;n dương c&aacute;c điển h&igrave;nh &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">V&agrave; kết quả đạt được từ phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; trong 28 năm qua, để phong tr&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng lan tỏa s&acirc;u rộng trong c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố trong thời gian tới, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bạch Mai đ&atilde; c&oacute; những đề nghị:</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Một l&agrave;, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong triển khai thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; bằng nhiều h&igrave;nh thức, nội dung, c&aacute;ch l&agrave;m phong ph&uacute;, ph&ugrave; hợp, đi s&acirc;u v&agrave;o từng địa phương, từng người d&acirc;n để phong tr&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển rộng khắp.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Hai l&agrave;, Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc tuy&ecirc;n dương, biểu dương điển h&igrave;nh theo định kỳ h&agrave;ng năm m&agrave; hai tổ chức Hội cần quan t&acirc;m kịp thời ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương nh&acirc;n rộng đối với c&aacute;c điển h&igrave;nh con ch&aacute;u hiếu thảo với những th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu đột xuất, qua đ&oacute; động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c gương điển h&igrave;nh vượt qua kh&oacute; khăn, nỗ lực vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ba l&agrave;, bằng nhiều h&igrave;nh thức, giải ph&aacute;p cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, vận động c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng tham gia thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao nhận thức, đề cao gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp về l&ograve;ng hiếu thảo của người Việt Nam, qua đ&oacute; định hướng v&agrave; gi&aacute;o dục lối sống đẹp trong cộng đồng d&acirc;n cư, đặc biệt l&agrave; thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Bốn l&agrave;, hai đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, c&oacute; những hoạt động g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển văn h&oacute;a, con người Việt Nam đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển bền vững đất nước v&agrave; Bộ ti&ecirc;u ch&iacute; x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Qua nhiều năm tổ chức, phong tr&agrave;o Người con hiếu thảo đ&atilde; được ph&aacute;t động đến từng khu phố, x&oacute;m ấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, h&ograve;a c&ugrave;ng hơi thở cuộc sống. Từ đ&oacute; đ&atilde; ph&aacute;t hiện, vinh danh gương người con hiếu thảo ở khắp nơi v&agrave; phong tr&agrave;o đ&atilde; thật sự lan tỏa rộng khắp.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/tuy%C3%AAn%20d%C6%B0%C6%A1ng.jpg" style="height:403px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuy&ecirc;n dương Gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH THẢO</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;