Chi đoàn 12, Đoàn bệnh viện Hùng Vương tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9, tháng 10 với Chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; đầy tự h&agrave;o của những ng&agrave;y m&ugrave;a thu lịch sử, s&aacute;ng ng&agrave;y 28/9/2023, tại Kh&ocirc;ng gian văn ho&aacute; Hồ Ch&iacute; Minh bệnh viện H&ugrave;ng Vương, Chi đo&agrave;n 12 &ndash; Đo&agrave;n cơ sở bệnh viện H&ugrave;ng Vương tổ chức sinh hoạt chủ điểm với Chủ đề &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, s&aacute;ng tạo.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương t&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu&yacute; Hằng - C&aacute;n bộ Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Mai Thư - C&aacute;n bộ Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Trần Đức Kh&aacute;nh - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đo&agrave;n Sở Y Tế Tp.HCM, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Thảo Nguy&ecirc;n &ndash; UVBTV Đo&agrave;n Sở Y Tế, B&iacute; thư Đo&agrave;n bệnh viện, v&agrave; đồng ch&iacute; Lục Bội Ngọc &ndash; UVBTV Đo&agrave;n bệnh viện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các đại biểu khách mời và các bạn Đoàn viên Thanh niên tham gia sinh hoạt chủ điểm" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36493/19.DSC03087.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu kh&aacute;ch mời v&agrave; c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n tham gia sinh hoạt chủ điểm</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới sự chỉ đạo của BTV Đo&agrave;n bệnh viện, Chi đo&agrave;n 12 đ&atilde; tổ chức một buổi sinh hoạt chủ điểm cho th&aacute;ng 9 v&agrave; th&aacute;ng 10, với chủ đề &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i.&quot; Buổi sinh hoạt đ&atilde; tổ chức t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; c&aacute;ch mạng của B&aacute;c Hồ tại Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng việc t&igrave;m hiểu Nghị quyết số 98/2023/QH15 ng&agrave;y 24/6/2023 của Quốc hội về th&iacute; điểm một số cơ chế v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> Trong buổi sinh hoạt, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Chi đo&agrave;n 12 đ&atilde; được trải nghiệm, t&igrave;m hiểu về Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; lắng nghe những ghi &acirc;m c&acirc;u chuyện cuộc đời của B&aacute;c từ ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n trong Chi đo&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n cũng tham gia tr&ograve; chơi đố vui li&ecirc;n quan đến kiến thức lịch sử v&agrave; nhận được nhiều phần qu&agrave; hấp dẫn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các bạn đoàn viên theo dõi về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Bác" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36493/7.DSC03053.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n theo d&otilde;i về cuộc đời sự nghiệp c&aacute;ch mạng của B&aacute;c</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các bạn đoàn viên háo hức tham gia tìm hiểu về chủ đề sinh hoạt trên nền tảng trực tuyến" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36493/15.DSC03072.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n h&aacute;o hức tham gia t&igrave;m hiểu về chủ đề sinh hoạt tr&ecirc;n nền tảng trực tuyến</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Thảo Nguy&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n bệnh viện, kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động khi nghe c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n chia sẻ về t&igrave;nh y&ecirc;u của họ đối với qu&ecirc; hương v&agrave; đất nước. C&ocirc; tin rằng, th&ocirc;ng qua những h&agrave;nh động nhỏ v&agrave; kiến thức đ&uacute;ng đắn về đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; nh&agrave; nước, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; thể truyền tải v&agrave; lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u đối với Tổ quốc đến mọi người xung quanh. Đồng ch&iacute; Thảo Nguy&ecirc;n mong muốn rằng với tinh thần đ&oacute;, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ Tổ quốc th&ocirc;ng qua nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt=" Đ/c Nguyễn Thị Thuý Hằng - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn và Đ/c Trần Đức Khánh - Phó bí thư thường trực Đoàn Sở Y Tế Tp.HCM ttrao quà cho các bạn Đoàn viên tham gia xuất sắc tìm hiểu về chủ đề sinh hoạt" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36493/20.DSC03090.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Nguyễn Thị Thu&yacute; Hằng - C&aacute;n bộ Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đ/c Trần Đức Kh&aacute;nh - Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Đo&agrave;n Sở Y Tế Tp.HCM ttrao qu&agrave; cho c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia xuất sắc t&igrave;m hiểu về chủ đề sinh hoạt</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi đo&agrave;n 12 &ndash; Bệnh viện H&ugrave;ng Vương đ&atilde; t&ocirc;n vinh những di sản vĩ đại của chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng qua buổi sinh hoạt chủ điểm đầy bổ &iacute;ch, &yacute; nghĩa. Đồng thời, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong chi đo&agrave;n được giao lưu, học hỏi kiến thức, n&acirc;ng cao t&iacute;nh chủ động, tự tin, đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, ph&aacute;t huy những tiềm năng của bản th&acirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của cơ quan, đơn vị v&agrave; của tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 12-4, tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm Phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội. Qua đó nhìn nhận thực trạng một cách khách quan, rõ ràng, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu giúp thanh thiếu niên Thành phố có môi trường phát triển lành mạnh, luôn tuân thủ pháp luật, phát triển đất nước.

Agile Việt Nam
;