Đội Công tác xã hội Thanh niên: Hành trình 35 năm lan tỏa và tình nguyện vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tối </span></span></strong></span><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">22-9, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (24-9-1988 - 24-9-2023).&nbsp;</span></span></strong></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trải qua 35 năm ra đời, ph&aacute;t triển v&agrave; cống hiến, hoạt động của Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tạo được nhiều dấu ấn đậm n&eacute;t kh&ocirc;ng chỉ ở Th&agrave;nh phố m&agrave; lan rộng ra cả nước. Với những c&aacute;nh chim kh&ocirc;ng bao giờ mỏi, lu&ocirc;n nỗ lực, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, học hỏi, r&egrave;n luyện, c&ugrave;ng nhau mang lại niềm vui, niềm hạnh ph&uacute;c cho những mảnh đời bất hạnh, kh&ocirc;ng may mắn trong cuộc sống.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36485/IMG_3578.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n lưu kỷ niệm tại Chương tr&igrave;nh kỷ niệm</span></span></em></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36485/IMG_3689.JPG" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu&nbsp;đến tham dự chương tr&igrave;nh</span></span></em></span></p> </div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Văn Đua - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;(LHTN) Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; V&otilde; Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội LHTN Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Dương Ngọc Tuấn - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố,...</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n theo lời căn dặn của cố Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Linh tại Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ V </span><em>(năm 1987)</em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">: &ldquo;Mỗi thanh ni&ecirc;n h&atilde;y sống những ng&agrave;y đẹp nhất, h&atilde;y bắt tay v&agrave;o những c&ocirc;ng việc b&igrave;nh thường nhưng c&oacute; &iacute;ch cho đời&rdquo;, v&agrave; để đ&aacute;p ứng với thực tiễn hoạt động thanh ni&ecirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố bắt tay v&agrave;o x&acirc;y dựng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, phương thức hoạt động mới, trong đ&oacute;, c&oacute; sự ra đời của Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố với 20 đội vi&ecirc;n ban đầu tự nguyện g&oacute;p sức trẻ của m&igrave;nh c&ugrave;ng Th&agrave;nh phố chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh, đối tượng yếu thế tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36485/%C4%90CTXH2%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt </span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nam Th&agrave;nh phố c&oacute; những chia sẻ, đ&ocirc;i lời ph&aacute;t biểu động vi&ecirc;n: &ldquo;Ngay sau khi ra đời, Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng trở th&agrave;nh &ldquo;c&aacute;nh chim đầu đ&agrave;n&rdquo; trong tổ chức c&aacute;c hoạt động thiện nguyện, t&igrave;nh nguyện v&igrave; th&agrave;nh phố. C&oacute; thể khẳng định từ Bắc ch&iacute; Nam, từ đồng bằng đến miền n&uacute;i đều c&oacute; dấu ch&acirc;n t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố với tinh thần lan tỏa y&ecirc;u thương, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng.&rdquo;</span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36485/%C4%90CTXH3%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" />&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Trao tặng Bằng khen cho Đội vi&ecirc;n Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n&nbsp;c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p trong giai đoạn 2018 - 2023</span></span></span></em></p> </div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">H&agrave;nh tr&igrave;nh 35 năm x&acirc;y dựng v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ những gi&aacute; trị tốt đẹp, tập thể Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tạo n&ecirc;n những dấu ấn đặc sắc về hoạt động t&igrave;nh nguyện. Đối với thế hệ đội vi&ecirc;n trẻ, ngay trong thời điểm n&agrave;y, đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n l&agrave; những &ldquo;c&aacute;nh chim đầu đ&agrave;n&rdquo; đi đầu trong việc t&igrave;nh nguyện, kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển v&agrave; giữ g&igrave;n những gi&aacute; trị m&agrave; c&aacute;c thế hệ trước đ&atilde; dựng n&ecirc;n v&agrave; đồng thời lu&ocirc;n cố gắng ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị cao đẹp đ&oacute; đến với cộng đồng.</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36485/78df6c17214ef510ac5f%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; nguy&ecirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Điều h&agrave;nh&nbsp;Đội c&aacute;c thời kỳ&nbsp;</span></span></span></em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp bước truyền thống của c&aacute;c thế hệ đi trước, lớp lớp thế hệ đội vi&ecirc;n Đội C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ng&agrave;y h&ocirc;m nay đ&atilde; c&ugrave;ng s&aacute;t c&aacute;nh b&ecirc;n nhau v&agrave; c&ugrave;ng chia sẻ những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch. Đến nay, Đội đ&atilde; c&oacute; 186 đội vi&ecirc;n v&agrave; h&agrave;ng trăm t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n vẫn đang ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh gi&uacute;p &iacute;ch cho đời. D&ugrave; ở đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave;, mỗi đội vi&ecirc;n vẫn lu&ocirc;n khắc ghi trong l&ograve;ng c&acirc;u khẩu hiệu: &ldquo;T&ocirc;i tự h&agrave;o l&agrave; đội vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, lu&ocirc;n l&agrave; bạn tốt của mọi người v&agrave; sống c&oacute; &iacute;ch cho đời&rdquo;.</span></span></span></p> <div><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36485/%C4%90CTXH4%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" />&nbsp;</div> <div><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nghi thức cắt&nbsp;b&aacute;nh ch&uacute;c mừng kỷ niệm 35 năm th&agrave;nh lập Đội</span></span></span></em></div> </div> </div> </div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH THẢO - TUẤN DANH</span></span></strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 12-4, tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm Phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội. Qua đó nhìn nhận thực trạng một cách khách quan, rõ ràng, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu giúp thanh thiếu niên Thành phố có môi trường phát triển lành mạnh, luôn tuân thủ pháp luật, phát triển đất nước.

Agile Việt Nam
;