Vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 01-9, tại nh&agrave; lưu niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (số 5 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m, Quận 5, TP. Hồ Ch&iacute; Minh), Chi bộ Trung t&acirc;m Thể dục thể thao Quận 5 đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Trần Duy Nhất - Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Mặt trận Tổ quốc&nbsp;Việt Nam Quận 5,&nbsp;Vận động vi&ecirc;n Quốc gia, Trưởng bộ m&ocirc;n Muay Trung t&acirc;m Thể dục thể thao Quận 5.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36430/NTDN CH.jpg" style="height:409px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đảng vi&ecirc;n Nguyễn Trần Duy Nhất chụp h&igrave;nh c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Quận, Chi bộ TT. Thể dục thể thao Quận 5.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự lễ kết nạp có đồng chí Lê Tấn Tài - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ&nbsp;Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; đồng ch&iacute; Nguyễn V&otilde; Xu&acirc;n Kỳ - Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận 5; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc T&uacute; - B&iacute; thư Chi bộ, Gi&aacute;m đốc TT.&nbsp;Thể dục thể thao Quận 5;<span style="font-size:14px">&nbsp;</span>cùng các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Trung t&acirc;m&nbsp;Thể dục thể thao Quận 5.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36430/NTDN 2.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; height:800px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Tấn T&agrave;i - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5&nbsp;trao quyết định c&ocirc;ng nhận đảng vi&ecirc;n cho VĐV Quốc gia&nbsp;Nguyễn Trần Duy Nhất.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vận động vi&ecirc;n Nguyễn Trần Duy Nhất sinh năm 1989, với xuất th&acirc;n l&agrave; con nh&agrave; n&ograve;i trong l&agrave;ng v&otilde; thuật, anh đ&atilde; tiếp bước theo gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh v&agrave; đem về v&ocirc; số th&agrave;nh t&iacute;ch cho Li&ecirc;n đo&agrave;n Thể thao nước nh&agrave; với 7 lần v&ocirc; địch thế giới, huy chương v&agrave;ng tại World Games 2022, huy chương v&agrave;ng tại SEA GAME 31,&hellip;. Với th&agrave;nh t&iacute;ch v&ocirc; tiền kho&aacute;ng hậu m&agrave; ai cũng mơ ước, anh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một tượng đ&agrave;i đại diện cho&nbsp;l&agrave;ng Muay Việt Nam m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nguồn cảm hứng cho c&aacute;c thế hệ&nbsp;trẻ sau n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36430/NTDN 3.jpg" style="height:444px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Đảng vi&ecirc;n&nbsp;Nguyễn Trần Duy Nhất đọc lời tuy&ecirc;n thệ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc v&agrave; ch&acirc;n dung Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng với sự chứng kiến của c&aacute;c đại biểu v&agrave; chi bộ,&nbsp;đảng vi&ecirc;n Nguyễn Trần Duy Nhất đ&atilde; tuy&ecirc;n thệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng để lu&ocirc;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; người đảng vi&ecirc;n gương mẫu, đ&oacute;ng g&oacute;p sức m&igrave;nh thực hiện tốt nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Chi bộ, của<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(52, 58, 64)">&nbsp;một vận động vi&ecirc;n quốc gia, đồng thời g&oacute;p phần x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o thể dục thể thao vững mạnh.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36430/NTDN KND.jpg" style="height:800px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36430/5e4b0e383ee89097acc7a04f94eeb720.jpeg" style="height:800px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Ngọc T&uacute; - B&iacute; thư Chi bộ, Gi&aacute;m đốc TT. Thể dục thể thao Quận 5&nbsp;ch&uacute;c mừng đảng vi&ecirc;n&nbsp;Nguyễn Trần Duy Nhất.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh, Nguyễn Trần Duy Nhất đ&atilde; đăng b&agrave;i nhằm đ&aacute;nh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời: &ldquo;Ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh một đảng vi&ecirc;n, Nhất sẽ cố gắng r&egrave;n luyện mỗi ng&agrave;y để xứng đ&aacute;ng l&agrave; một đảng vi&ecirc;n ưu t&uacute;&rdquo;, được kết nạp để trở th&agrave;nh một đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam&nbsp;ch&iacute;nh l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh d&agrave;i&nbsp;phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của vận động vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HẢI ANH</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn ảnh: MTTQ Quận 5</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;