Lắng nghe trẻ em để xây dựng Thành phố thân thiện với trẻ em

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những năm qua, c&aacute;c giải ph&aacute;p trong ph&aacute;t huy quyền tham gia của đội vi&ecirc;n, thiếu nhi trong c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến trẻ em đ&atilde; được thực hiện dưới nhiều c&aacute;ch thức, m&ocirc; h&igrave;nh mới lạ, mang t&iacute;nh hiệu quả cao. Từ chương tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố gặp gỡ, lắng nghe tiếng n&oacute;i thiếu nhi mỗi dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n, nhiều c&aacute;ch l&agrave;m mới&nbsp; tiếp tục được đẩy mạnh như m&ocirc; h&igrave;nh Hội đồng trẻ em, chương tr&igrave;nh &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo;,&hellip; đ&atilde; để lại những dấu ấn đặc biệt trong &ldquo;l&agrave;ng Đội&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018 - 2023.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với định hướng trọng t&acirc;m triển khai Luật Trẻ em v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật, ch&iacute;nh s&aacute;ch li&ecirc;n quan đến trẻ em, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; li&ecirc;n tục th&uacute;c đẩy quyền tham gia của trẻ em v&agrave;o c&aacute;c vấn đề trẻ em quan t&acirc;m. Qua đ&oacute;, tạo m&ocirc;i trường gi&uacute;p trẻ em trao đổi &yacute; kiến, nguyện vọng v&agrave; những đề xuất thiết thực trong việc học tập, giải tr&iacute;, đồng thời n&acirc;ng cao nhận thức của to&agrave;n x&atilde; hội về việc thực hiện Luật Trẻ em.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36392/reup%20(3).jpg" style="height:450px; width:800px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&agrave;ng năm, L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng của thiếu nhi đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sự chung tay của những &quot;b&uacute;p măng non&quot;</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến nay, đ&atilde; c&oacute; 12 kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh được tổ chức với <strong>1.260</strong> lượt tham gia họp trực tiếp v&agrave; hơn <strong>3.356</strong> lượt tham gia gửi &yacute; kiến đến kỳ họp. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh được Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức định kỳ <strong>2 lần/năm</strong>, l&agrave; k&ecirc;nh tiếp nhận th&ocirc;ng tin hiệu quả từ c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ở c&aacute;c đối tượng v&agrave; c&aacute;c quận, huyện kh&aacute;c nhau. C&ugrave;ng từ m&ocirc; h&igrave;nh, những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; &ldquo;hiến kế&rdquo; của c&aacute;c bạn đ&atilde; đến với l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, thể hiện sự chung tay của thiếu nhi để x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em.&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại kỳ họp lần 12, Hội đồng Trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; hiệp thương đo&agrave;n đại biểu tham dự phi&ecirc;n họp giả định &quot;Quốc hội trẻ em&quot; lần thứ 1 &ndash; năm 2023 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội v&agrave;o th&aacute;ng 9-2023.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36392/reup%20(2).jpg" style="height:533px; width:800px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Từ ng&agrave;y 22-6-2017, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai Đề &aacute;n hoạt động của Hội đồng trẻ em Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, hiện nay gồm 55 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh m&ocirc; h&igrave;nh Hội đồng Trẻ em, chương tr&igrave;nh &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; lu&ocirc;n được duy tr&igrave; h&agrave;ng th&aacute;ng kể từ th&aacute;ng 6-2020. Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức trao đổi v&agrave; hồi đ&aacute;p trực tiếp giữa c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; những vị kh&aacute;ch mời l&agrave; l&atilde;nh đạo, chuy&ecirc;n gia, b&aacute;c sĩ,&hellip;được thay đổi tuỳ v&agrave;o chuy&ecirc;n đề của từng th&aacute;ng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;i gọn trong những buổi họp k&iacute;n, chương tr&igrave;nh &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; được Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh mở rộng v&agrave; ph&aacute;t s&oacute;ng trực tiếp tr&ecirc;n c&aacute;c trang th&ocirc;ng tin điện tử; qua đ&oacute;, những thắc mắc, suy tư, trăn trở của h&agrave;ng ngh&igrave;n trẻ em về những vấn đề xoay quanh cuộc sống đ&atilde; được gửi đến c&aacute;c vị kh&aacute;ch mời v&agrave; được giải đ&aacute;p ngay trong thời gian diễn ra chương tr&igrave;nh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36392/reup%20(4).jpg" style="height:533px; width:800px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; Kỳ 01 (th&aacute;ng 6-2020).</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tiếng n&oacute;i của những c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">L&agrave; đại diện cho h&agrave;ng triệu trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố tham dự v&agrave;o c&aacute;c buổi tọa đ&agrave;m trực tiếp, những bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi kh&ocirc;ng ngần ngại trao đổi về những vấn đề &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; đang diễn ra tr&ecirc;n to&agrave;n x&atilde; hội. Trong giai đoạn 2022-2023, tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; <strong>1.256</strong> hoạt động lấy &yacute; kiến trẻ em, ph&aacute;t huy quyền tham gia của trẻ thu h&uacute;t <strong>495.867</strong> thiếu nhi tham gia.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ những chủ đề li&ecirc;n quan đến t&acirc;m l&yacute; như t&igrave;nh trạng bạo lực học đường, vấn đề giới t&iacute;nh, trẻ em bị b&oacute;c lột, x&acirc;m hại, cho đến những điều gần gũi nhưng lại đầy trăn trở như s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, vấn nạn đuối nước đều được những &ldquo;đại biểu nh&iacute;&rdquo; bộc bạch chia sẻ v&agrave; đưa ra giải ph&aacute;p với kh&aacute;t khao cải thiện đời sống, thể chất, tinh thần của ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; bạn đồng trang lứa.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36392/reup%20(5).jpg" style="height:505px; width:800px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu thiếu nhi thẳng thắn g&oacute;p &yacute;, trao đổi .</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Biến kh&aacute;t khao th&agrave;nh hiện thực</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ những lần được b&agrave;y tỏ, h&agrave;ng loạt những mong muốn, giải ph&aacute;p về việc cải thiện đời sống của trẻ em đ&atilde; được hiện thực ho&aacute;. Trong giai đoạn 2018-2023, đ&atilde; c&oacute;<strong> 302</strong> s&acirc;n chơi thiếu nhi được sửa chữa, x&acirc;y dựng từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở với tổng kinh ph&iacute; <strong>21,1</strong> tỉ đồng. Đặc biệt, ng&agrave;y 28-5-2023, Hội đồng Đội Trung Ương phối hợp Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Chỉ đạo hoạt động h&egrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức khai mạc lớp dạy bơi miễn ph&iacute; cho trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện nhằm lan tỏa th&ocirc;ng điệp r&egrave;n luyện thể chất, ph&ograve;ng chống đuối nước cho trẻ em.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36392/reup%20(1).jpg" style="height:533px; width:800px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&quot;N&agrave;ng ti&ecirc;n c&aacute;&quot; Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n - người đ&atilde; gi&agrave;nh 25 Huy chương v&agrave;ng SEA Games m&ocirc;n Bơi lội l&agrave; &ldquo;bạn đồng h&agrave;nh&rdquo; của c&aacute;c em nhỏ trong qu&aacute; tr&igrave;nh dạy bơi v&agrave; học bơi.</em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&oacute; thể n&oacute;i, việc tiếp tục ph&aacute;t huy quyền tham gia của trẻ em v&agrave;o ch&iacute;nh c&aacute;c vấn đề trẻ em quan t&acirc;m đ&atilde; đem đến những t&aacute;c động t&iacute;ch cực v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em của th&agrave;nh phố. C&aacute;c em l&agrave; những đối tượng trực tiếp trải nghiệm, quan s&aacute;t v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p để x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển tương lai của ch&iacute;nh m&igrave;nh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HO&Agrave;I KHANH - T&Uacute; LINH</span></span></span></strong></p> <p><br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;