Vai trò phụ huynh đối với sự phát triển của đội viên, thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong giai đoạn 2018 - 2023, C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố đ&atilde; đạt được nhiều kết quả t&iacute;ch cực, từng bước n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, chăm s&oacute;c, bảo vệ thiếu ni&ecirc;n nhi đồng. Qua qu&aacute; tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi, vai tr&ograve; quan trọng của phụ huynh trong sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c em đ&atilde; được nh&igrave;n nhận r&otilde; r&agrave;ng hơn. Do đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Đội c&aacute;c cấp đ&atilde; thiết lập mối li&ecirc;n kết chặt chẽ với gia đ&igrave;nh để đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em được thực hiện một c&aacute;ch tốt nhất.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tổ chức hoạt động kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tạo điều kiện cho phụ huynh c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động v&agrave; sự kiện của trường, Đội, v&agrave; cộng đồng cũng l&agrave; một phần quan trọng gi&uacute;p c&aacute;c bậc cha mẹ tăng sự tương t&aacute;c với con trẻ.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36391/Ph%E1%BB%A5%20huynh%20-%20B%C4%90HCC.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:#000000"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:ubuntu,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Phụ huynh &ndash; Bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo; được tổ chức&nbsp;tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Trường học C&ocirc;ng nghệ MindX (Nguồn ảnh: ĐVCC)</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Vừa qua, chương tr&igrave;nh &ldquo;Phụ huynh &ndash; Bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo; đ&atilde; được tổ chức tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Trường học C&ocirc;ng nghệ MindX với c&aacute;c hoạt động gắn kết giữa phụ huynh v&agrave; đội vi&ecirc;n học sinh, c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo cho phụ huynh v&agrave; đội vi&ecirc;n học sinh c&ugrave;ng kết nối v&agrave; trải nghiệm c&ugrave;ng nhau. Song song đ&oacute;, trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, c&aacute;c chuy&ecirc;n đề như &ldquo;Định hướng con trong thời đại số&rdquo; v&agrave; &ldquo;Thấu hiểu con trong thời đại số&rdquo; cũng được tổ chức, hỗ trợ phụ huynh nắm bắt, trao đổi v&agrave; gần gũi hơn với con em m&igrave;nh, trở th&agrave;nh một người bạn, một người cha, người mẹ hiểu, lắng nghe v&agrave; định hướng con m&igrave;nh một c&aacute;ch ph&ugrave; hợp trong thời đại số. Bằng c&aacute;ch học hỏi, chia sẻ th&ocirc;ng tin v&agrave; kinh nghiệm, phụ huynh c&oacute; thể tham khảo những gợi &yacute; v&agrave; &yacute; kiến nhận được từ những người kh&aacute;c để đưa ra quyết định tốt nhất cho sự ph&aacute;t triển của con trẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ocirc;n vinh vai tr&ograve; của gia đ&igrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ugrave;ng trẻ ph&aacute;t triển</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ hội Thiếu nhi Kids Fest lần I - 2023. Điểm nhấn của lễ hội l&agrave; c&aacute;c kh&ocirc;ng gian tăng t&iacute;nh trải nghiệm, tương t&aacute;c của thiếu nhi v&agrave; gia đ&igrave;nh, gồm: &ldquo;Gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng vui&rdquo;, &ldquo;C&ocirc;ng nghệ số - Em y&ecirc;u khoa học&rdquo;, &ldquo;C&ugrave;ng em đọc s&aacute;ch&rdquo;,... Dịp n&agrave;y, c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cơ hội tạo ra những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ c&ugrave;ng nhau m&agrave; c&ograve;n kh&aacute;m ph&aacute;, trải nghiệm v&agrave; tương t&aacute;c với nhau th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động vui chơi v&agrave; học hỏi.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36391/3_kid%20fest%20day%201.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c bạn nhỏ tham gia cuộc thi lắp r&aacute;p &amp; lập tr&igrave;nh robot &quot;Kh&ocirc;ng gian xanh&quot;</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham gia c&aacute;c sự kiện, hoạt động trong khu&ocirc;n khổ lễ hội c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh gi&uacute;p tạo ra một m&ocirc;i trường t&iacute;ch cực v&agrave; s&ocirc;i nổi, nơi m&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; thể ph&aacute;t triển kỹ năng x&atilde; hội, qua đ&oacute; t&ocirc;n vinh, cho thấy tầm quan trọng của gia đ&igrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển đời sống x&atilde; hội của c&aacute;c em.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c đề xuất đối với giai đoạn 2023-2028</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong giai đoạn sắp tới,&nbsp;đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em, n&acirc;ng cao năng lực số cho trẻ em, đồng thời giới thiệu rộng r&atilde;i c&aacute;c hoạt động Đội đến x&atilde; hội, phụ huynh, mối li&ecirc;n kết giữa Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Hội đồng Đội c&aacute;c cấp với phụ huynh cần phải được củng cố th&ecirc;m với&nbsp;một số nội dung, giải ph&aacute;p như sau:</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thứ nhất, x&acirc;y dựng cộng đồng d&agrave;nh cho phụ huynh.</strong></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giữa tổ chức v&agrave; c&aacute;c phụ huynh c&oacute; con em l&agrave; đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sinh hoạt c&ugrave;ng một m&ocirc;i trường cần thiết c&oacute; một mạng lưới để thắt chặt sợi d&acirc;y li&ecirc;n kết, gi&uacute;p phụ huynh c&oacute; th&ecirc;m kh&ocirc;ng gian chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ v&agrave; tạo ra sự gắn kết, thống nhất giữa c&aacute;c b&ecirc;n trong việc chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ. Qua mạng lưới n&agrave;y, phụ huynh c&oacute; cơ hội gặp gỡ những người c&oacute; c&ugrave;ng quan t&acirc;m, mục ti&ecirc;u v&agrave; c&ugrave;ng nhau t&igrave;m hiểu, chia sẻ v&agrave; hỗ trợ nhau trong h&agrave;nh tr&igrave;nh nu&ocirc;i dưỡng con trẻ. Điều n&agrave;y gi&uacute;p phụ huynh kh&ocirc;ng chỉ nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh của con m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể tạo quan hệ th&acirc;n thiết với những người đi c&ugrave;ng con, nhận biết m&ocirc;i trường xung quanh c&oacute; ph&ugrave; hợp cho sự ph&aacute;t triển của con hay kh&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thứ hai, phối hợp với phụ huynh trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng s&acirc;n chơi cho thiếu nhi.</strong></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để tạo kh&ocirc;ng gian th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ph&aacute;t triển, chất lượng cơ sở vật chất nơi c&aacute;c em sinh hoạt cũng cần được đặc biệt ch&uacute; trọng. Phụ huynh c&oacute; thể đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi qua việc hỗ trợ tổ chức x&acirc;y dựng, t&acirc;n trang cơ sở vật chất, trang thiết bị gi&uacute;p c&aacute;c em tham gia hoạt động một c&aacute;ch an to&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;ch để phụ huynh thể hiện sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ đối với sự ph&aacute;t triển của con em m&igrave;nh. Việc cung cấp c&aacute;c trang thiết bị, đồ d&ugrave;ng v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng cơ sở vật chất gi&uacute;p tạo điều kiện thuận lợi để c&aacute;c em thực hiện c&aacute;c hoạt động học tập, tr&ograve; chơi v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; một c&aacute;ch tốt nhất. Từ đ&oacute;, d&ugrave; kh&ocirc;ng thể c&ugrave;ng c&aacute;c em trực tiếp tham gia sinh hoạt, phụ huynh vẫn c&oacute; thể tin tưởng v&agrave; y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng nơi c&aacute;c em hoạt động.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HỒNG ANH</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;