Giải pháp phát huy chỉ huy Đội trưởng thành tiếp tục tham gia đóng góp cho tổ chức Đội, phấn đấu trở thành Đoàn viên, cán bộ Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong giai đoạn 2018 - 2023, gắn với kỷ niệm c&aacute;c sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của đất nước, của Đảng, của tổ chức Đo&agrave;n, Đội, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh được Hội đồng Đội th&agrave;nh phố triển khai v&agrave; tổ chức hiệu quả</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bồi dưỡng kỹ năng thực h&agrave;nh, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội trong giai đoạn 2018 &ndash; 2023</span></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động Đội, t&iacute;nh tự quản trong lực lượng Chỉ huy Đội, H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng Đ&ocirc;̣i Thành ph&ocirc;́ phối hợp với Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng t&ocirc;̉ chức t&acirc;̣p hu&acirc;́n trực tuyến cho Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đ&ocirc;̣i kh&ocirc;́i Trung học cơ sở, thực hiện 06 đoạn phim tập huấn theo chuy&ecirc;n đề v&agrave; cung cấp cho c&aacute;c đơn vị để tập huấn cho c&aacute;c em khối Tiểu học, đồng thời phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy v&agrave; sinh hoạt Đội tại c&aacute;c Quận - Huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức; tham mưu Th&agrave;nh Đo&agrave;n li&ecirc;n &shy;&shy;tịch với Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tổ chức các lớp t&acirc;̣p hu&acirc;́n Ban Chỉ huy chi đ&ocirc;̣i, li&ecirc;n đ&ocirc;̣i kh&ocirc;́i Ti&ecirc;̉u học, Trung học cơ sở với nhi&ecirc;̀u n&ocirc;̣i dung sinh đ&ocirc;̣ng gắn với thực ti&ecirc;̃n tại đơn vị. Hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ Chỉ huy đội tại c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi quận, huyện, th&agrave;nh phố Thủ Đức được quan t&acirc;m, đổi mới h&igrave;nh thức v&agrave; chất lượng sinh hoạt g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ Chỉ huy Đội, x&acirc;y dựng Đội vững mạnh; thực hiện kết nối Chỉ huy Đội Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua nh&oacute;m zalo &ldquo;CHỈ HUY ĐỘI TP.HCM&rdquo;, trang cộng đồng Chỉ huy Đội giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh; phối hợp với Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi lần thứ 25 v&agrave; họp mặt, ra mắt Ban li&ecirc;n lạc Chỉ huy Đội giỏi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Phối hợp với Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tiếp tục nghi&ecirc;n cứu v&agrave; bi&ecirc;n soạn khung chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện Chỉ huy Đội Th&agrave;nh phố, định kỳ giới thiệu v&agrave; cung cấp c&aacute;c t&agrave;i liệu trực tuyến cho Chỉ huy Đội th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua Sổ tay Chỉ huy Đội trực tuyến; định hướng việc chuyển giao, ph&aacute;t huy Chỉ huy Đội giỏi, Chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh tại c&aacute;c trường học.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/oUzDX7gSxaDPasBnLbiAhjskSNwvioJrUhlLi_9431eAHH9yqn2FM0pFUsPo_X2F55M0Fy5xftBt7NQd51HXKuj1uE8xeW3EBN2mT6Jm0lwP8WoJz91r5dw-o0yuHMLYADM9PUwBnZCzHLxBKc20blY" style="height:401px; margin-left:0px; margin-top:0px; width:602px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội Khối THCS Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, năm học 2022 &ndash; 2023.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36389/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội Khối THCS Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, năm học 2022 &ndash; 2023</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thực hiện định hướng của Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, 100% Hội đồng th&agrave;nh,... huyện, th&agrave;nh phố Thủ Đức triển khai c&aacute;c h&igrave;nh thức tập huấn ph&ugrave; hợp cho lực lượng Chỉ huy Đội tại đơn vị, phối hợp với Nh&agrave; Thiếu nhi Quận, Huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức duy tr&igrave; c&aacute;c h&igrave;nh thức sinh hoạt ph&ugrave; hợp đối với C&acirc;u lạc bộ Chỉ huy Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ Chỉ huy Đội, x&acirc;y dựng Đội vững mạnh, đồng thời tổ chức c&aacute;c hoạt động giao lưu, kết nối v&agrave; ph&aacute;t huy lực lượng Chỉ huy Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&ocirc;ng qua Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Huyện, chương tr&igrave;nh giao lưu v&agrave; tiếp lửa truyền thống, trao danh s&aacute;ch Chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh,...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36389/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp nối - Truyền lửa&rdquo; giao lưu giữa Chỉ huy Đội với C&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36389/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp nối - Truyền lửa&rdquo; giao lưu giữa Chỉ huy Đội với C&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh việc duy tr&igrave; thường xuy&ecirc;n c&aacute;c buổi sinh hoạt ban chỉ huy chi đội, li&ecirc;n đội định kỳ h&agrave;ng th&aacute;ng, Hội đồng Đội cấp tổ chức kiểm tra ch&eacute;o tại c&aacute;c li&ecirc;n đội, ngo&agrave;i những nội dung trao đổi qua b&aacute;o c&aacute;o kết quả tổ chức hoạt động Đội. C&aacute;c anh chị Tổng phụ tr&aacute;ch, Hội đồng Đội, c&aacute;n bộ đo&agrave;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch nắm bắt kịp thời những nhu cầu, t&acirc;m tư, nguyện vọng của c&aacute;c bạn trong ban chỉ huy li&ecirc;n đội để từ đ&oacute; x&acirc;y dựng những m&ocirc; h&igrave;nh, định hướng nội dung cho ph&ugrave; hợp với từng đơn vị trong c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo Ban chỉ huy Đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2023 - 2028&nbsp;</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tuy nhi&ecirc;n, vấn đề đặt ra trong chuy&ecirc;n đề n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Ph&aacute;t huy chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh trong tiếp tục tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho tổ chức Đội, phấn đấu trở th&agrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n giai đoạn 2023 &ndash; 2028&rdquo;. Việc đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng cho bất kỳ một đối tượng n&agrave;o cũng cần đến những yếu tố cơ bản như: nội dung, phương ph&aacute;p, cơ sở vật chất v&agrave; kể cả trong c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, Ban Chỉ huy li&ecirc;n, chi đội trong thời gian tới cần tập trung v&agrave;o một số nội dung v&agrave; giải ph&aacute;p như sau:</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thứ nhất, n&acirc;ng cao năng lực Chỉ huy Đội.</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ch&uacute; trọng n&acirc;ng cao năng lực Chỉ huy Đội th&ocirc;ng qua việc thực hiện hiệu quả khung Chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện Chỉ huy Đội Th&agrave;nh phố; ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, bản lĩnh, t&iacute;nh chủ động, tự quản của Chỉ huy Đội trong c&aacute;c hoạt động của Chi đội, Li&ecirc;n đội v&agrave; tuy&ecirc;n dương, nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu. C&oacute; giải ph&aacute;p ph&aacute;t hiện v&agrave; đ&agrave;o tạo bồi dưỡng Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt ti&ecirc;u biểu.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tổ chức c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao năng lực Chỉ huy Đội qua việc huấn luyện, tập huấn định kỳ; r&egrave;n luyện kỹ năng, bản lĩnh, t&iacute;nh chủ động, tự quản của Chỉ huy Đội trong c&aacute;c hoạt động của Chi đội, Li&ecirc;n đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thứ hai, từ Chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh đến c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội.</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t huy chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh trong tiếp tục tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho tổ chức Đội, phấn đấu trở th&agrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, trước hết cần ch&uacute; trọng đến việc lựa chọn đội ngũ c&aacute;n bộ Ban chỉ huy chi đội, li&ecirc;n đội kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh &aacute;p đặt, h&igrave;nh thức m&agrave; cần dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc tự nguyện, ph&aacute;t huy tinh thần tập thể v&agrave; t&iacute;nh tự gi&aacute;c của mỗi đội vi&ecirc;n khi tham gia v&agrave;o ban chỉ huy, th&ocirc;ng thường c&aacute;c đối tượng được bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo chủ yếu tập trung v&agrave;o ban chỉ huy Đội được c&aacute;c tập thể chi đội, li&ecirc;n đội bầu ra sau khi tổ chức Đại hội Đội. </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ - Đề xuất ban h&agrave;nh quy chế chuyển giao BCH li&ecirc;n đội c&aacute;c cấp.</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> Quan t&acirc;m v&agrave; tạo điều kiện cho c&aacute;c em Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội chuyển cấp từ lớp 9 l&ecirc;n lớp 10 tham gia c&aacute;c hoạt động.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giới thiệu kết nạp v&agrave;o tổ chức Đo&agrave;n, Hội, theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển Đo&agrave;n của đội vi&ecirc;n trưởng th&agrave;nh; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động đ&agrave;o tạo, r&egrave;n luyện bồi dưỡng Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội tương lai.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đổi mới n&acirc;ng cao chất lượng Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở v&agrave; tiếp tục ph&aacute;t huy c&aacute;c nh&acirc;n tố ti&ecirc;u biểu từ Hội thi. Ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n dương, nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng, Chỉ huy Đội ti&ecirc;u biểu về c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh trị x&atilde; hội; hoạt động tiếp cận khoa học - c&ocirc;ng nghệ v&agrave; hướng nghiệp, hoạt động vui chơi giải tr&iacute;, hoạt động lao động c&ocirc;ng &iacute;ch v&agrave; thực h&agrave;nh nghi thức Đội&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thứ ba, kết nối - chuyển giao Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt.</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thực hiện chuyển giao, tiếp nhận Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh giữa c&aacute;c bậc học, qua đ&oacute; tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện, tạo nguồn kế thừa li&ecirc;n tiếp c&oacute; thực tiễn, t&igrave;nh cảm đối với tổ chức Đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thực hiện giải ph&aacute;p &ldquo;Kết nối v&agrave; ph&aacute;t huy Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh&rdquo;. 100% Quận, Huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức th&agrave;nh lập, duy tr&igrave; hoạt động của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, Ban Li&ecirc;n lạc Chỉ huy Đội c&aacute;c thời kỳ để tiếp tục tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, x&acirc;y dựng lực lượng phụ tr&aacute;ch thiếu nhi tại địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&acirc;u lạc bộ Chỉ huy Đội tại c&aacute;c Li&ecirc;n đội trường THCS.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><strong><em>Một, </em></strong>cấp Th&agrave;nh tổ chức tuy&ecirc;n dương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu 02 năm/lần.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><em><strong>Hai,&nbsp;</strong></em>ban h&agrave;nh khung Chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện Chỉ huy Đội Th&agrave;nh&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">phố.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><em><strong>Ba, </strong></em>tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp nối &ndash; Truyền lửa&rdquo; cho Ban Chỉ huy Li&ecirc;n&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đội khối Trung học cơ sở với c&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất th&acirc;n l&agrave; Chỉ huy Đội.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng qua việc tổ chức cho c&aacute;c bạn tham gia r&egrave;n luyện l&agrave; cung cấp cho c&aacute;c bạn những kiến thức cơ bản, những kỹ năng, th&aacute;i độ, t&igrave;nh cảm, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia hoạt động Đội, để hướng tới mục đ&iacute;ch cao hơn đ&oacute; l&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c bạn ho&agrave;n thiện nh&acirc;n c&aacute;ch, trưởng th&agrave;nh trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, c&aacute;n bộ chỉ huy Đội tốt, để từ đ&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo ban chỉ huy chi đội, li&ecirc;n đội trở th&agrave;nh chiếc cầu nối vững chắc cho việc g&oacute;p phần tạo nguồn c&aacute;n bộ cho Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n tốt cho đất nước mai sau.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH THẢO - VĨNH THUẬN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;