Ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 29-6 l&agrave; ng&agrave;y thi cuối c&ugrave;ng của c&aacute;c sĩ tử trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng 2023. Với b&agrave;i thi cuối c&ugrave;ng l&agrave; Ngoại Ngữ c&aacute;c bạn th&iacute; sinh vẫn giữ vững tinh thần quyết chiến những gi&acirc;y ph&uacute;t cuối của thời học sinh.</strong></span></span></p> <div><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quyết chiến những gi&acirc;y ph&uacute;t cuối</span></span></strong></div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&oacute; mặt tại điểm thi từ sớm, để bắt đầu b&agrave;i thi cuối c&ugrave;ng của thời học sinh, em Phan B&aacute; Đạt (học sinh trường Tr&iacute; Đức) với ngoại h&igrave;nh rạng rỡ v&agrave; tinh thần tự tin quyết chiến: &ldquo;Em kh&ocirc;ng c&ograve;n cảm thấy hồi hộp như những ng&agrave;y thi đầu nữa, với b&agrave;i thi tổ hợp Tự Nhi&ecirc;n em đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh rất tốt v&agrave; em nghĩ ước mơ v&agrave;o ng&agrave;nh Luật của&nbsp; em đang sắp trở th&agrave;nh hiện thực&quot; chia sẻ niềm vui của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt=" Bạn Bá Đạt hào hứng bước vào môn thi cuối cùng (Ảnh: Quang Vĩ)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/35993/%E1%BA%A2nh%201.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>&nbsp;Bạn B&aacute; Đạt h&agrave;o hứng bước v&agrave;o m&ocirc;n thi cuối c&ugrave;ng</em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c bạn đến điểm thi với m&ocirc;n Ngoại Ngữ cuối c&ugrave;ng trong t&acirc;m thế rất nhẹ nh&agrave;ng v&igrave; hiện nay c&oacute; một số th&iacute; sinh đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c chứng chỉ ngoại ngữ từ trước, nhằm giảm bớt &aacute;p lực hơn cho c&aacute;c bạn.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt=" Háo hức với chứng chỉ trong tay thí sinh nhẹ nhàng bước vào kỳ thi (Ảnh: Quang Vĩ)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/35993/%E1%BA%A2nh%202.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;&nbsp;</span>H&aacute;o hức với chứng chỉ trong tay th&iacute; sinh nhẹ nh&agrave;ng bước v&agrave;o kỳ thi</span></span></em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tinh thần &quot;xung k&iacute;ch&quot; của sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Vượt hơn chục c&acirc;y số để &ldquo;tiếp sức&quot; cho c&aacute;c bạn sĩ tử, Phạm Ngọc Thuỳ Linh (sinh vi&ecirc;n năm 2 trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n) đ&atilde; phải đi từ 4h30 s&aacute;ng di chuyển bằng xe bu&yacute;t từ H&oacute;c M&ocirc;n xuống điểm trực quận 11. Bạn Linh cho biết tham gia chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi năm nay ban đầu l&agrave; v&igrave; t&ograve; m&ograve; nhưng khi tham gia với đội h&igrave;nh m&igrave;nh đ&atilde; thấy được đ&acirc;y l&agrave; quyết định rất &yacute; nghĩa của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Điểm thi nằm ở trong hẻm n&ecirc;n khi di chuyển bằng xe bu&yacute;t em phải đi bộ một đoạn đường th&igrave; mới đến được điểm trực tại trường THCS Lữ Gia (Quận 11). C&aacute;i đ&aacute;ng gi&aacute; nhất của em khi tham gia lần n&agrave;y l&agrave; những lần ướt dưới mưa, ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n em c&ograve;n sợ bị d&iacute;nh mưa th&igrave; sẽ bị ướt rồi cảm nhưng khi thấy c&aacute;c bạn đồng đội của m&igrave;nh lăn xả, cống hiến hy sinh th&acirc;n m&igrave;nh để che cho c&aacute;c sĩ tử th&igrave; l&uacute;c ấy em cũng nhường lại chiếc &aacute;o mưa của m&igrave;nh cho một bạn sĩ tử v&agrave; dầm mưa ướt th&acirc;n m&igrave;nh&rdquo; - Thuỳ Linh chia sẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Sau lần n&agrave;y, qua năm sau m&igrave;nh vẫn sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;, chương tr&igrave;nh đ&atilde; đem lại cho m&igrave;nh qu&aacute; nhiều t&igrave;nh cảm v&agrave; kỷ niệm. Bản th&acirc;n m&igrave;nh hai năm trước khi l&agrave; th&iacute; sinh đi thi m&igrave;nh cũng nhận được sự hỗ trợ từ c&aacute;c anh,chị như m&igrave;nh b&acirc;y giờ đ&acirc;y n&ecirc;n m&igrave;nh cũng hy vọng qua năm sau c&aacute;c em đi thi ng&agrave;y h&ocirc;m nay cũng sẽ l&agrave; những người đi &ldquo;tiếp lửa&quot; cho c&aacute;c thế hệ kế tiếp&rdquo; - bạn Linh b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c của m&igrave;nh trong những giờ đồng h&agrave;nh cuối c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="Thuỳ Linh mong muốn sẽ được đi tình nguyện thêm nhiều lần nữa (Ảnh: Quang Vĩ)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/35993/%E1%BA%A2nh%203.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thuỳ Linh mong muốn sẽ được đi t&igrave;nh nguyện th&ecirc;m nhiều lần nữa&nbsp;</em></span></span></p> <div><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ugrave;ng con kh&eacute;p lại thời học sinh, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c th&iacute; sinh đến điểm thi phụ huynh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn sĩ tử kh&ocirc;ng ngừng ngại b&agrave;y tỏ những cử chỉ y&ecirc;u thương, những c&aacute;i &ocirc;m ấm &aacute;p&hellip;</span></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Thuỳ Linh mong muốn sẽ được đi tình nguyện thêm nhiều lần nữa (Ảnh: Quang Vĩ)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/35993/%E1%BA%A2nh%204.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thuỳ Linh mong muốn sẽ được đi t&igrave;nh nguyện th&ecirc;m nhiều lần nữa</em></span></span></p> </div> <div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dưới c&aacute;i nắng oi bức của ng&agrave;y h&egrave;, c&ocirc; Huyền (phụ huynh bạn Gia Huy tại trường TH, THCS&amp;THPT Mỹ Việt) t&uacute;c trực tại đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con m&igrave;nh qua từng buổi thi, c&ocirc; chia sẻ: &ldquo;Trường c&oacute; tổ chức đưa c&aacute;c th&iacute; sinh đi, nhưng v&igrave; bạn Huy bị say xe n&ecirc;n c&ocirc; chở bạn đi thi bằng xe m&aacute;y. Nh&agrave; ở H&oacute;c M&ocirc;n n&ecirc;n di chuyển đến Quận 11 thi th&igrave; kh&aacute; xa c&ocirc; v&agrave; b&eacute; phải dậy từ rất sớm. Thời gian nghỉ giữa buổi thi, b&eacute; th&igrave; quay về trường để ăn uống v&agrave; nghỉ ngơi c&ograve;n c&ocirc; th&igrave; t&uacute;c trực b&ecirc;n ngo&agrave;i đợi b&eacute;. D&ugrave; tuy cực rất cực, mệt lắm nhưng v&igrave; con m&igrave;nh, nh&igrave;n b&eacute; cố gắng suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh vừa qua n&ecirc;n thương lắm&rdquo;.</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt=" Cô Huyền ở bên con trong từng giờ thi (Ảnh: Quang Vĩ) " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/35993/%E1%BA%A2nh%205.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;C&ocirc; Huyền ở b&ecirc;n con trong từng giờ thi</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></strong></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;