Phụ huynh tiếp sức 100 phần nước ép cho sinh viên tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cảm k&iacute;ch trước những nỗ lực hỗ trợ của đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, nhiều phụ huynh đ&atilde; gửi tặng c&aacute;c đội h&igrave;nh h&agrave;ng chục phần tr&agrave; sữa, mến gọi c&aacute;c bạn l&agrave; &ldquo;con em&rdquo; trong gia đ&igrave;nh. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại điểm thi Trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Thủ Đức, bạn Trần Nguyễn Thi&ecirc;n Ph&uacute;, sinh vi&ecirc;n năm 2 trường đại học Kinh tế - Luật chia sẻ: &ldquo;Ngay buổi thi đầu ti&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 28, m&igrave;nh đ&atilde; rất vui v&agrave; bất ngờ khi c&oacute; nhiều c&ocirc; ch&uacute; sinh sống gần điểm trường tới động vi&ecirc;n, hỗ trợ tụi m&igrave;nh những phần tr&aacute;i c&acirc;y, nước uống. Tụi m&igrave;nh được gia đ&igrave;nh chị Minh Ch&acirc;u tặng tr&aacute;i c&acirc;y v&agrave; hơn 100 ly nước &eacute;p, chị cũng chia sẻ v&agrave; động vi&ecirc;n tụi m&igrave;nh rất nhiều. C&oacute; một ch&uacute; kh&aacute;c cũng rất dễ thương khi tới cho tụi m&igrave;nh hơn 20 ly nước m&iacute;a v&agrave; đi vội v&igrave; sợ tụi m&igrave;nh tới cảm ơn ch&uacute; nhiều. Tham gia Tiếp sức m&ugrave;a thi, m&igrave;nh chỉ muốn g&oacute;p phần nhỏ hỗ trợ cho th&iacute; sinh v&agrave; phụ huynh vượt qua Kỳ thi, kh&ocirc;ng ngờ mọi người lại d&agrave;nh sự quan t&acirc;m, y&ecirc;u thương tụi m&igrave;nh nhiều như vậy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Minh Ch&acirc;u chia sẻ: &ldquo;Em g&aacute;i m&igrave;nh hiện l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 2 Đại học Y dược v&agrave; cũng đang tham gia Tiếp sức m&ugrave;a thi tại quận 5, n&ecirc;n khi nh&igrave;n thấy c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, m&igrave;nh xem như l&agrave; em &uacute;t trong gia đ&igrave;nh, rất y&ecirc;u thương v&agrave; qu&yacute; tinh thần của c&aacute;c bạn. L&uacute;c m&igrave;nh v&agrave; em g&aacute;i tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở qu&ecirc; cũng đ&atilde; nhận được nhiều sự hỗ trợ từ c&aacute;c anh chị, n&ecirc;n b&acirc;y giờ m&igrave;nh muốn gi&uacute;p một ch&uacute;t cho c&aacute;c bạn. C&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện rất nhiệt t&igrave;nh d&agrave;nh những vật phẩm từ nh&agrave; t&agrave;i trợ như b&aacute;nh kẹo, nước, quạt cho th&iacute; sinh, phụ huynh m&agrave; kh&ocirc;ng sử dụng cho bản th&acirc;n n&ecirc;n gia đ&igrave;nh m&igrave;nh đ&atilde; tới hỏi thăm v&agrave; hỗ trợ những phần tr&aacute;i c&acirc;y, nước &eacute;p. C&aacute;c bạn rất dễ thương, chủ động gi&uacute;p tụi m&igrave;nh gọt tr&aacute;i c&acirc;y, bưng nước v&agrave; ph&aacute;t cho c&aacute;c phụ huynh đứng ngo&agrave;i cổng trường đợi con&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Chị Minh Châu và em gái chụp ảnh cùng tình nguyện viên tại điểm thi THPT Trần Quốc Toản. Ảnh: Nguyễn Thị Thương" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35992/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Minh Ch&acirc;u v&agrave; em g&aacute;i chụp ảnh c&ugrave;ng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tại điểm thi THPT Trần Quốc Toản.&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Trần Nguyễn Thanh Thư, sinh vi&ecirc;n năm 2 trường đại học Kinh tế - Luật h&agrave;o hứng n&oacute;i: &ldquo;Khi c&ograve;n l&agrave; th&iacute; sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng, m&igrave;nh đ&atilde; thấy những hoạt động trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh,chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; rất s&ocirc;i nổi v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa đối với cộng đồng, x&atilde; hội. Năm nay m&igrave;nh rất vui v&agrave; may mắn khi được tham gia Tiếp sức m&ugrave;a thi, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện cực kỳ h&ograve;a đồng, nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p đỡ nhau để c&oacute; thể kịp thời hỗ trợ th&iacute; sinh, phụ huynh. Đặc biệt, m&igrave;nh thấy rất vui khi nhận được những lời động vi&ecirc;n v&agrave; sự hỗ trợ từ phụ huynh, người d&acirc;n xung quanh.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Bạn Thanh Thư (trái) và bạn Bảo Trân (phải) hào hứng phát nước phát cho thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Ngân Sơn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35992/%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Thanh Thư (tr&aacute;i) v&agrave; bạn Bảo Tr&acirc;n (phải) h&agrave;o hứng ph&aacute;t nước ph&aacute;t cho th&iacute; sinh v&agrave; phụ huynh.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những m&oacute;n qu&agrave; bất ngờ cho chiến sĩ điểm thi Th&aacute;i Văn Lung</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n tại điểm thi trường THCS Th&aacute;i Văn Lung, TP Thủ Đức. Đội sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;o hứng chia sẻ về những sự hỗ trợ trong những ng&agrave;y cao điểm của chương tr&igrave;nh. Bạn Diễm H&acirc;n cho biết: &ldquo;Tụi m&igrave;nh nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của qu&yacute; thầy c&ocirc;, c&aacute;c chiến sĩ d&acirc;n qu&acirc;n, anh chị ở đo&agrave;n phường Tam Ph&uacute;, từ những buổi đầu ti&ecirc;n của kỳ thi năm nay. Nằm đối diện điểm thi, trường tiểu học Trương Văn Hải l&agrave; căn cứ an to&agrave;n cho đội h&igrave;nh m&igrave;nh khi hỗ trợ nhiều thứ từ chỗ giữ xe, c&aacute;c loại thực phẩm như tr&aacute;i c&acirc;y, nước uống&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Phan Thị Thu Trang, Hiệu trưởng trường tiểu học Trương Văn Hải cho biết: &ldquo;D&ugrave; nắng mưa, c&aacute;c bạn (chiến sĩ TSMT) vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, rất nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p cho c&aacute;c em học sinh. Việc c&oacute; th&ecirc;m phần ăn, phần b&aacute;nh, sữa nước hỗ trợ c&aacute;c em đ&oacute; cũng l&agrave; sự hỗ trợ nhỏ cho c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n.&rdquo; Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở đ&oacute;, c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n c&ograve;n cho biết, C&ocirc; Trang c&ograve;n hỗ trợ chỗ nghỉ trưa tại hội trường của trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Cô Phan Thị Thu Trang - Hiệu trưởng trường TH Trương Văn Hải đã hỗ trợ nhiệt tình cho chiến sĩ tiếp sức mùa thi - Ảnh: Thành Tài" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35992/%E1%BA%A2nh%206.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">C&ocirc; Phan Thị Thu Trang - Hiệu trưởng trường TH Trương Văn Hải đ&atilde; hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh cho chiến sĩ tiếp sức m&ugrave;a thi&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong suốt 2 ng&agrave;y diễn ra kỳ thi, ghi nhận tại điểm thi Th&aacute;i Văn Lung, đội h&igrave;nh li&ecirc;n tục nhận được sự quan t&acirc;m của phụ huynh học sinh. &ldquo;Tụi em đi tiếp sức m&ugrave;a thi chủ yếu l&agrave; v&igrave; muốn gi&uacute;p đỡ những em học sinh trong m&ugrave;a &ldquo;vượt vũ m&ocirc;n&rdquo; gay go v&agrave; &aacute;p lực, muốn chia sẻ một phần &aacute;p lực ấy bằng ch&iacute;nh động lực của bản th&acirc;n - người đ&atilde; vượt qua &ldquo;vũ m&ocirc;n&rdquo; để đến với ng&ocirc;i trường đại học mơ ước. V&agrave; điều bất ngờ nhất ch&iacute;nh l&agrave; những phần qu&agrave; của phụ huynh v&agrave; c&aacute;c sự hỗ trợ kh&aacute;c xung quanh điểm thi.&rdquo; - An Thy bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưa nay 29-6, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại THCS Th&aacute;i Văn Lung tiếp tục ph&aacute;t tặng những m&oacute;n qu&agrave; cỗ vũ tinh thần cho th&iacute; sinh, phụ huynh sau khi kết th&uacute;c b&agrave;i thi tổ hợp. C&aacute;c sĩ tử tươi cười cảm ơn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; chia sẻ m&igrave;nh l&agrave;m b&agrave;i kh&aacute; tốt v&agrave; rất tự tin trước buổi thi cuối c&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>&nbsp;Kim Phụng</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;