Lần đầu tiên, Thành phố có Giải thưởng sách dành cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chiều 01-6 tại Đường s&aacute;ch &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng đ&atilde; phối hợp Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Hội xuất bản Việt Nam v&agrave; Hội Nh&agrave; Văn &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức &ldquo;Hội s&aacute;ch thiếu nhi TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IV&rdquo; v&agrave; c&ocirc;ng bố &ldquo;Giải thưởng s&aacute;ch thiếu nhi&rdquo; thu h&uacute;t h&agrave;ng ngh&igrave;n lượt độc giả đến tham dự.</span></span></span></strong></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Vụ trưởng Vụ Văn h&oacute;a - Văn nghệ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Nguyễn Minh Nhựt, Ph&oacute; Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam L&ecirc; Ho&agrave;ng,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng,...</span></p> <div style="text-align: center;"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Quang cảnh chương tr&igrave;nh khai mạc &ldquo;Hội s&aacute;ch thiếu nhi TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IV&rdquo;.</em></span></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội s&aacute;ch thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IV l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n, thiết thực, &yacute; nghĩa được đ&ocirc;ng đảo phụ huynh v&agrave; thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đ&oacute;n nhận trong mỗi dịp h&egrave;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ng&agrave;y hội c&ograve;n l&agrave; tiền đề g&oacute;p phần khẳng định tầm quan trọng v&agrave; gi&aacute; trị của s&aacute;ch mang lại qua đ&oacute; khuyến kh&iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o đọc s&aacute;ch trong cộng đồng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại buổi khai mạc, Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng cho biết: Hội s&aacute;ch thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần IV nhằm ph&aacute;t huy sức mạnh, sự hưởng ứng t&iacute;ch cực của gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, cộng đồng, c&aacute;c cơ quan, tổ chức x&atilde; hội tham gia v&agrave;o việc chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ trẻ em; x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển văn h&oacute;a đọc tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:13pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng ph&aacute;t biểu tại buổi khai mạc.</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội S&aacute;ch thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần IV&nbsp; tại Đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh v&agrave; một phần vỉa h&egrave; C&ocirc;ng x&atilde; Paris. Hội s&aacute;ch năm nay thu h&uacute;t hơn 20 nh&agrave; xuất bản, đơn vị ph&aacute;t h&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, với hơn 16.000 tựa s&aacute;ch đa dạng thể loại, phong ph&uacute; nội dung d&agrave;nh cho thiếu nhi.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cạnh đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c gian h&agrave;ng triển l&atilde;m, giới thiệu những tựa s&aacute;ch hay, bổ &iacute;ch được c&aacute;c em y&ecirc;u th&iacute;ch với đa dạng thể loại, chủ đề phong ph&uacute;, bổ &iacute;ch như lịch sử, văn h&oacute;a, khoa học, bảo vệ m&ocirc;i trường, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, nghề nghiệp mơ ước của trẻ.</span></span></span></p> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hội s&aacute;ch năm nay thu h&uacute;t hơn 20 nh&agrave; xuất bản, đơn vị ph&aacute;t h&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(32, 33, 36)">Cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh chiếu phim, kịch truyền thanh (chuyển thể từ t&aacute;c phẩm văn học) d&agrave;nh cho thiếu nhi; giao lưu &acirc;m nhạc, giới thiệu c&aacute;c ca kh&uacute;c nhạc phim được chuyển thể từ t&aacute;c phẩm văn học thiếu nhi chủ đề &quot;&Acirc;m nhạc v&agrave; văn học&quot;, c&aacute;c ca kh&uacute;c m&ugrave;a h&egrave; chủ đề &quot;Thanh &acirc;m m&ugrave;a hạ&quot;; chương tr&igrave;nh tr&igrave;nh diễn, giới thiệu v&agrave; giao lưu về &quot;Đờn ca t&agrave;i tử&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em thiếu nhi tham gia vẽ tranh tại hội s&aacute;ch.</em></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35896/d6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nhiều cuốn s&aacute;ch hay v&agrave; l&ocirc;i cuốn thiếu nhi chăm ch&uacute; đọc.</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong khu&ocirc;n khổ hội s&aacute;ch sẽ diễn ra chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng bố Giải thưởng s&aacute;ch thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần I&nbsp;với mục đ&iacute;ch t&igrave;m kiếm những nh&acirc;n tố mới, đồng thời tạo điều kiện m&ocirc;i trường bồi dưỡng đội t&aacute;c giả viết s&aacute;ch cho thiếu nhi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Giải thưởng nhằm tạo s&acirc;n chơi giao lưu cho c&aacute;c t&aacute;c giả chuy&ecirc;n viết s&aacute;ch thể loại thiếu nhi th&igrave; th&ocirc;ng qua giải thưởng, ban tổ chức ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn t&igrave;m kiếm những nh&acirc;n tố mới, tạo điều kiện bồi dưỡng, ph&aacute;t huy v&agrave; đầu tư cho đội ngũ t&aacute;c giả viết s&aacute;ch, đồng thời đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p củng cố n&acirc;ng cao hệ thống thiết chế văn h&oacute;a của th&agrave;nh phố, đặc biệt l&agrave; giải ph&aacute;p d&agrave;nh cho thiếu nhi &ndash; thế hệ tương lai của đất nước&rdquo;, Ph&oacute; chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam L&ecirc; Ho&agrave;ng chia sẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c thể loại được x&eacute;t giải thưởng bao gồm: Thơ, tranh truyện, truyện tranh, tập tản văn, truyện d&agrave;i, tập truyện ngắn v&agrave; s&aacute;ch nghi&ecirc;n cứu về t&acirc;m l&yacute; gi&aacute;o dục d&agrave;nh cho thiếu nhi. Mỗi thể loại bao gồm 3 giải: Giải Nhất (từ 50 triệu đồng trở l&ecirc;n); Giải Nh&igrave; (từ 30 triệu đồng trở l&ecirc;n) v&agrave; giải Ba (từ 20 triệu đồng trở l&ecirc;n). Ngo&agrave;i ra Ban Tổ chức sẽ trao th&ecirc;m 4 giải triển vọng d&agrave;nh cho t&aacute;c phẩm hoặc bản thảo đ&atilde; ho&agrave;n chỉnh do c&aacute;c em thiếu nhi s&aacute;ng t&aacute;c (với mỗi giải trị gi&aacute; 10 triệu đồng) v&agrave; giải Th&agrave;nh tựu đối với những quyển s&aacute;ch, bộ s&aacute;ch, t&aacute;c phẩm c&oacute; gi&aacute; trị to lớn, mang tầm ảnh hưởng quan trọng đối với thiếu nhi.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent">HỒNG PHONG</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;