Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Nơi hiệu triệu lay động trái tim bạn trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trong thời gian qua, tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; những giải ph&aacute;p, m&ocirc; h&igrave;nh cụ thể để triển khai thực hiện c&aacute;c Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, l&agrave; nơi lưu trữ, trưng b&agrave;y c&aacute;c kỷ vật, tư liệu&hellip; về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#006400"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tận dụng yếu tố c&ocirc;ng nghệ</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n trường đ&atilde; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh gắn với &quot;chuyển đổi số&quot;.&nbsp;Chia sẻ của thầy Nguyễn Văn Ba, Trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n trường cho hay nội dung tư liệu sẽ được c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch bi&ecirc;n soạn. Sau đ&oacute;, học sinh sẽ đảm nhận &quot;gia c&ocirc;ng&quot;, minh họa th&agrave;nh sản phẩm bắt mắt theo nhiều h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau. &quot;Điều n&agrave;y vừa r&egrave;n giũa kỹ năng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, vừa &#39;n&acirc;ng cấp&#39; tư duy tổng hợp cho c&aacute;c em v&agrave; gia tăng hiểu biết của học sinh về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;, thầy Ba nh&igrave;n nhận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện nh&oacute;m thực hiện, bạn Trương Ng&ocirc; Gia Bảo - UV. BCH Đo&agrave;n trường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, đồng ch&iacute; được truyền cảm hứng từ những c&acirc;u chuyện chuyển đổi số n&ecirc;n mong muốn &quot;số h&oacute;a&quot; Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh để th&ecirc;m nhiều học sinh c&oacute; thể truy cập, t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của B&aacute;c một c&aacute;ch mới mẻ, sinh động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35876/1%20NTMK%20%E1%BA%A2NH%20NG%E1%BB%8CC%20LONG.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Ng&ocirc; Gia Bảo - UV. BCH Đo&agrave;n trường Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ về c&ocirc;ng tr&igrave;nh m&igrave;nh v&agrave; nh&oacute;m đ&atilde; thực hiện - ẢNH: NGỌC LONG</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để hiện thực h&oacute;a &yacute; tưởng, đồng ch&iacute; chia sẻ phải tự học những ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh kh&aacute;c nhau như JavaScript, HTML, CCS... cũng như t&igrave;m th&ecirc;m c&aacute;c kiến thức li&ecirc;n quan để biết c&aacute;ch lập tr&igrave;nh v&agrave; xuất bản trang web, đồng thời th&ecirc;m nội dung, ch&egrave;n hiệu ứng. &quot;Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y tạo cơ hội để em được thực h&agrave;nh kỹ năng, cũng như gi&uacute;p em củng cố kiến thức lịch sử, đồng thời c&oacute; cảm hứng hiểu s&acirc;u v&agrave; r&otilde; hơn về B&aacute;c&quot;, đồng ch&iacute; cho biết th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hay tại ph&ograve;ng Trưng b&agrave;y thực tại mở rộng &ldquo;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; do Đảng ủy Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh chỉ đạo thực hiện. Đ&acirc;y l&agrave; kh&ocirc;ng gian sinh hoạt ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a của c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức, đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n... trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh (ĐHQG-HCM) n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố n&oacute;i chung.&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham quan Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh qua c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ, người d&ugrave;ng vừa xem tranh, vừa thưởng thức những ca kh&uacute;c viết về B&aacute;c. Nếu c&oacute; nhu cầu đọc trực tuyến c&aacute;c nội dung to&agrave;n văn t&agrave;i liệu, đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu, s&aacute;ch, phim tư liệu về B&aacute;c cũng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể kết nối dễ d&agrave;ng v&agrave; truy cập đến trang &quot;Cơ sở dữ liệu tư liệu Hồ Ch&iacute; Minh&quot; để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35876/2..jpg" style="height:397px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham quan, trải nghiệm ph&ograve;ng trưng b&agrave;y thực tại mở rộng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại ĐHQG-HCM - Ảnh T.HUỲNH</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn Đinh C&ocirc;ng Đĩnh (Sinh vi&ecirc;n Khoa Y - ĐHQG-HCM), n&oacute;i việc&nbsp;tương t&aacute;c với m&aacute;y t&iacute;nh, sử dụng c&aacute;c ứng dụng tương t&aacute;c tự nhi&ecirc;n trong kh&ocirc;ng gian tham quan, người xem c&oacute; thể t&igrave;m hiểu được nhiều giai đoạn lịch sử, cuộc đời, sự nghiệp của B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u. Với Đĩnh, điều n&agrave;y&nbsp;rất th&uacute; vị khi sử dụng k&iacute;nh thực tại ảo v&igrave; giống như đang trải nghiệm thực tế ngay ở bối cảnh trong phim. &quot;Khi xem đoạn phim B&aacute;c Hồ đọc tuy&ecirc;n ng&ocirc;n độc lập, m&igrave;nh cảm gi&aacute;c như m&igrave;nh l&agrave; một trong số những người d&acirc;n đang đứng tại quảng trường Ba Đ&igrave;nh lịch sử ngay l&uacute;c đ&oacute; với &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh v&ocirc; c&ugrave;ng ch&acirc;n thực&quot;, Đĩnh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#006400"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hiện hữu h&igrave;nh ảnh B&aacute;c Hồ th&ocirc;ng qua những buổi sinh hoạt</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n&nbsp;-&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Học viện đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh với đa dạng chủ đề kh&aacute;c nhau như: &quot;Hồ Ch&iacute; Minh - Niềm tin ngời s&aacute;ng&quot;, &quot;Những ca kh&uacute;c ngợi ca Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; với chủ đề &ldquo;Nhớ về B&aacute;c - L&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo;... Chương tr&igrave;nh do ch&iacute;nh c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n v&agrave; giảng vi&ecirc;n của học viện c&ugrave;ng thể hiện, kh&ocirc;ng chỉ thể hiện t&igrave;nh cảm y&ecirc;u qu&yacute;, tr&acirc;n trọng đối với l&atilde;nh tụ của d&acirc;n tộc của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n của trường m&agrave; c&ograve;n lan tỏa tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; thức r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i, khẳng định những gi&aacute; trị, phẩm chất của thế hệ c&aacute;n bộ trẻ tương lai, kế thừa sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ&nbsp;k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35876/3.jpg" style="height:391px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh ảnh một buổi sinh hoạt của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n&nbsp;tại học viện - ẢNH: TƯ LIỆU</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại trường THPT H&ugrave;ng Vương, từ cuối năm 2022 đến nay, thầy v&agrave; tr&ograve; trường THPT H&ugrave;ng Vương đ&atilde; tổ chức c&aacute;c tiết học ngo&agrave;i giờ l&ecirc;n lớp tại Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại trường. Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp với Quận Đo&agrave;n 5 tổ chức thực hiện. C</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n trường THPT H&ugrave;ng Vương cũng phối hợp với chi đo&agrave;n c&aacute;c lớp tổ chức những buổi sinh hoạt kể chuyện B&aacute;c Hồ gắn với sinh hoạt Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh với c&aacute;c chủ đề như: &quot;Nước n&oacute;ng, nước lạnh&quot;; &quot;Miền Nam nhớ m&atilde;i t&ecirc;n Người&quot;; &quot;B&aacute;c Hồ - Người l&agrave; niềm tin tất thắng&quot;,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35876/4%20c%C3%B4%20v%C3%A0%20tr%C3%B2%20c%C3%B9ng%20nhau%20k%E1%BB%83%20chuy%E1%BB%87n%20v%E1%BB%81%20B%C3%A1c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; v&agrave; tr&ograve; c&ugrave;ng nhau tham gia thực hiện chương tr&igrave;nh &quot;Kể chuyện B&aacute;c Hồ&quot; - ẢNH: TƯ LIỆU</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#006400"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Được học tập, r&egrave;n luyện một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n nhất</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa (Quận 1) được x&acirc;y dựng trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n thư viện. Kh&ocirc;ng cứng nhắc, kh&ocirc; khan, gi&aacute;o điều, kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y những tư liệu, h&igrave;nh ảnh ch&acirc;n thực, giản dị về B&aacute;c Hồ. Qua từng trang tư liệu, đặc biệt l&agrave; những mẩu chuyện về cuộc đời của B&aacute;c, học sinh dường như cảm nhận được sự dung dị, đời thường của vị l&atilde;nh tụ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35876/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Học sinh đọc sách tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh - ẢNH: VŨ HƯỜNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ của đồng ch&iacute; L&ecirc; Tấn Dũng, đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n 10A1 - Đo&agrave;n trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa cho biết, trước đ&acirc;y nghe n&oacute;i đến &ldquo;tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; th&igrave; nghĩ đ&oacute; l&agrave; những điều g&igrave; đ&oacute; cao si&ecirc;u m&agrave; bản th&acirc;n bạn kh&oacute; c&oacute; thể tiếp cận. Nhưng khi được trực tiếp t&igrave;m hiểu những mẩu chuyện, bản tin ngắn hay những b&agrave;i thơ của B&aacute;c được sắp xếp khoa học, ngay trong thư viện trường th&igrave; bạn thấy thật dễ hiểu, gần gũi. &ldquo;Qua những t&aacute;c phẩm đ&oacute; em thấy được B&aacute;c kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một nh&agrave; c&aacute;ch mạng, một người nghệ sĩ, B&aacute;c cũng c&oacute; khoảng kh&ocirc;ng của ri&ecirc;ng m&igrave;nh v&agrave; c&oacute; l&uacute;c trầm tư về cuộc sống&rdquo;, L&ecirc; Tấn Dũng chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch x&acirc;y&nbsp;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh ở mỗi trường đều c&oacute; điểm đặc biệt ri&ecirc;ng gắn kết với y&ecirc;u cầu của ng&agrave;nh, lĩnh vực, như tại&nbsp;trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m (Q. B&igrave;nh Thạnh). Kh&ocirc;ng gian đ&atilde; được t&aacute;i hiện c&aacute;c h&igrave;nh ảnh thể hiện cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh với điểm nhấn l&agrave; năm&nbsp;cột trụ xoay tương ứng với c&aacute;c chủ điểm: mối quan t&acirc;m, t&igrave;nh y&ecirc;u thương của B&aacute;c d&agrave;nh cho gi&aacute;o dục; c&aacute;ch thức m&agrave; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; học sinh nh&agrave; trường vận dụng để lan tỏa việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong hoạt động gi&aacute;o dục của nh&agrave; trường; t&aacute;c phẩm, lời căn dặn của B&aacute;c.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m (Q. B&igrave;nh Thạnh), cho hay việc x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại trường xuất ph&aacute;t từ mong muốn đưa việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh việc tự gi&aacute;c, thường xuy&ecirc;n của c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35876/7%20h%E1%BB%8Dc%20sinh%20t%C3%ACm%20hi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20lvt.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Học sinh c&ugrave;ng tham quan t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về B&aacute;c&nbsp;tại kh&ocirc;ng gian - ẢNH: TƯ LIỆU</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bằng nhiều giải ph&aacute;p cụ thể, thiết thực, việc x&acirc;y dựng c&aacute;c Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;tiếp tục được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n triển khai g&oacute;p phần tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu, t&ocirc;n vinh v&agrave; tri &acirc;n s&acirc;u sắc c&ocirc;ng lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đối với Việt Nam v&agrave; thế giới; gi&uacute;p cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng nhận thức đầy đủ, s&acirc;u sắc hơn về gi&aacute; trị tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&ograve;ng y&ecirc;u nước, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống, &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>MINH</strong><strong> NHẬT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;