Tuần lễ Thanh niên HUFLIT học tập và làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Từ ng&agrave;y 15-5 đến ng&agrave;y 19-5-2023, Đo&agrave;n - Hội trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; tổ chức Tuần lễ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n HUFLIT học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023 nhằm ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 133 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19-5-1890 - 19-5-2023).</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 15-5, Đo&agrave;n trường phối hợp c&ugrave;ng Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ khai mạc </span>Triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề &ldquo;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh với nền văn h&oacute;a Việt Nam&rdquo;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> nhằm tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng về &yacute; nghĩa lịch sử, gi&aacute; trị l&yacute; luận, thực tiễn, sức sống l&acirc;u bền v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh kế thừa, vận dụng, ph&aacute;t triển những nội dung cốt l&otilde;i của &ldquo;Đề cương về Văn h&oacute;a Việt Nam&rdquo; trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước v&agrave; c&ocirc;ng cuộc đổi mới hiện nay. Triển l&atilde;m được trưng b&agrave;y tại sảnh B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (HUFLIT) đến hết ng&agrave;y 19-5.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/1a.jpeg" style="height:326px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/2a.jpeg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau khi kết th&uacute;c Lễ khai mạc triển l&atilde;m c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trường c&ograve;n được nghe phần thuyết minh về bộ triển l&atilde;m cũng như tham gia </span><em>Cuộc thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n thế hệ B&aacute;c Hồ&rdquo; </em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">để t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh dưới dạng c&acirc;u hỏi trắc nghiệm, tự luận, audio, h&igrave;nh ảnh. Sinh vi&ecirc;n Phạm Phương Thảo đến từ khoa Ngoại ngữ xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của cuộc thi năm nay.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/IMG_0027.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/3a.jpeg" style="height:386px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ ng&agrave;y 16-5 đến ng&agrave;y 21-5-2023, </span><em>Cuộc thi trực tuyến &ldquo;T&igrave;m hiểu về chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em><strong> </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đ&atilde; được diễn ra theo h&igrave;nh thức trực tuyến, thu h&uacute;t sự tham gia của hơn </span><strong>1.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n HUFLIT.</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/4a.jpeg" style="height:292px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Cạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n trường tiến h&agrave;nh tổ chức học tập </span><strong>02</strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> chuy&ecirc;n đề</span><em> &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh về phong c&aacute;ch quần ch&uacute;ng, d&acirc;n chủ, n&ecirc;u gương&rdquo; </em><span style="color:rgb(38, 38, 38)">(d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội)</span><em> v&agrave; &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> (d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n) với phần b&aacute;o c&aacute;o của TS. Nguyễn Thị Hoa Xinh - Nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh g&oacute;p phần giới thiệu đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">thanh ni&ecirc;n</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trường</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> về những nội dung cơ bản v&agrave; gi&aacute; trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; đưa việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục đi v&agrave;o nề nếp, g&oacute;p phần thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n, Nh&agrave; trường.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/untitled-7%20(1).jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 18-5, Đo&agrave;n trường đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức</span><strong> </strong><em>&ldquo;Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới&rdquo;</em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tại Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh cho </span><strong>195</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave;o đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, tạo cơ hội cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n đ&atilde; trưởng th&agrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện, tu dưỡng bản th&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến cho phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Hội trường.</span></span></span></p> <div><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/1b.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/2b.jpeg" style="height:338px; width:600px" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ&uacute;ng ng&agrave;y sinh nhật B&aacute;c (19-5), </span>Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 133 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại Tuần lễ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n HUFLIT học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023</span>.<strong> </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại buổi lễ, Đo&agrave;n trường đ&atilde; tiến h&agrave;nh tuy&ecirc;n dương </span><strong>13</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tập thể v&agrave; </span><strong>353</strong></span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm học 2021 - 2022.</span></span> </span><br /> &nbsp;</div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/6a.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/6j.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/6b.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tuần lễ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n HUFLIT học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023 l&agrave; dịp để thanh ni&ecirc;n HUFLIT vừa c&oacute; cơ hội &ocirc;n lại, hiểu th&ecirc;m về cuộc đời, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của B&aacute;c, những b&agrave;i học đạo đức, lối sống giản dị m&agrave; s&acirc;u sắc, c&oacute; gi&aacute; trị bất biến với thời gian của Người v&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute; b&agrave;y tỏ l&ograve;ng k&iacute;nh y&ecirc;u đối với vị l&atilde;nh tụ vĩ đại của d&acirc;n tộc Việt Nam. Đồng thời, th&uacute;c đẩy việc triển khai, thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh cho to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trường từ đ&oacute; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, củng cố l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; niềm tự h&agrave;o về truyền thống của d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐO&Agrave;N - HỘI HUFLIT</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;