Tuần lễ Thanh niên HUFLIT học tập và làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Từ ng&agrave;y 15-5 đến ng&agrave;y 19-5-2023, Đo&agrave;n - Hội trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; tổ chức Tuần lễ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n HUFLIT học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023 nhằm ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 133 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19-5-1890 - 19-5-2023).</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 15-5, Đo&agrave;n trường phối hợp c&ugrave;ng Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ khai mạc </span>Triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề &ldquo;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh với nền văn h&oacute;a Việt Nam&rdquo;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> nhằm tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng về &yacute; nghĩa lịch sử, gi&aacute; trị l&yacute; luận, thực tiễn, sức sống l&acirc;u bền v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh kế thừa, vận dụng, ph&aacute;t triển những nội dung cốt l&otilde;i của &ldquo;Đề cương về Văn h&oacute;a Việt Nam&rdquo; trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước v&agrave; c&ocirc;ng cuộc đổi mới hiện nay. Triển l&atilde;m được trưng b&agrave;y tại sảnh B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (HUFLIT) đến hết ng&agrave;y 19-5.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/1a.jpeg" style="height:326px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/2a.jpeg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau khi kết th&uacute;c Lễ khai mạc triển l&atilde;m c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trường c&ograve;n được nghe phần thuyết minh về bộ triển l&atilde;m cũng như tham gia </span><em>Cuộc thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n thế hệ B&aacute;c Hồ&rdquo; </em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">để t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh dưới dạng c&acirc;u hỏi trắc nghiệm, tự luận, audio, h&igrave;nh ảnh. Sinh vi&ecirc;n Phạm Phương Thảo đến từ khoa Ngoại ngữ xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của cuộc thi năm nay.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/IMG_0027.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/3a.jpeg" style="height:386px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ ng&agrave;y 16-5 đến ng&agrave;y 21-5-2023, </span><em>Cuộc thi trực tuyến &ldquo;T&igrave;m hiểu về chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em><strong> </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đ&atilde; được diễn ra theo h&igrave;nh thức trực tuyến, thu h&uacute;t sự tham gia của hơn </span><strong>1.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n HUFLIT.</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/4a.jpeg" style="height:292px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Cạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n trường tiến h&agrave;nh tổ chức học tập </span><strong>02</strong><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> chuy&ecirc;n đề</span><em> &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh về phong c&aacute;ch quần ch&uacute;ng, d&acirc;n chủ, n&ecirc;u gương&rdquo; </em><span style="color:rgb(38, 38, 38)">(d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội)</span><em> v&agrave; &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> (d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n) với phần b&aacute;o c&aacute;o của TS. Nguyễn Thị Hoa Xinh - Nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh g&oacute;p phần giới thiệu đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">thanh ni&ecirc;n</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trường</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> về những nội dung cơ bản v&agrave; gi&aacute; trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; đưa việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục đi v&agrave;o nề nếp, g&oacute;p phần thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n, Nh&agrave; trường.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/untitled-7%20(1).jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 18-5, Đo&agrave;n trường đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức</span><strong> </strong><em>&ldquo;Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới&rdquo;</em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tại Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh cho </span><strong>195</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave;o đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, tạo cơ hội cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n đ&atilde; trưởng th&agrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện, tu dưỡng bản th&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến cho phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Hội trường.</span></span></span></p> <div><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/1b.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/2b.jpeg" style="height:338px; width:600px" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ&uacute;ng ng&agrave;y sinh nhật B&aacute;c (19-5), </span>Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 133 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại Tuần lễ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n HUFLIT học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023</span>.<strong> </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại buổi lễ, Đo&agrave;n trường đ&atilde; tiến h&agrave;nh tuy&ecirc;n dương </span><strong>13</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tập thể v&agrave; </span><strong>353</strong></span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm học 2021 - 2022.</span></span> </span><br /> &nbsp;</div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/6a.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/6j.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman; font-size:13pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35872/6b.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tuần lễ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n HUFLIT học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023 l&agrave; dịp để thanh ni&ecirc;n HUFLIT vừa c&oacute; cơ hội &ocirc;n lại, hiểu th&ecirc;m về cuộc đời, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của B&aacute;c, những b&agrave;i học đạo đức, lối sống giản dị m&agrave; s&acirc;u sắc, c&oacute; gi&aacute; trị bất biến với thời gian của Người v&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute; b&agrave;y tỏ l&ograve;ng k&iacute;nh y&ecirc;u đối với vị l&atilde;nh tụ vĩ đại của d&acirc;n tộc Việt Nam. Đồng thời, th&uacute;c đẩy việc triển khai, thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh cho to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trường từ đ&oacute; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, củng cố l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; niềm tự h&agrave;o về truyền thống của d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐO&Agrave;N - HỘI HUFLIT</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;