Đội viên tiêu biểu vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 13/5, tại H&agrave; Nội, T.Ư Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; tổ chức Lễ Kỷ niệm 82 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2023) v&agrave; trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2022-2023. Tại buổi lễ, 03 Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c vinh dự nhận giải thưởng cao qu&yacute; n&agrave;y.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng Kim Đồng l&agrave; giải thưởng cao qu&yacute; của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh giao cho Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh trực tiếp quản l&yacute; v&agrave; điều h&agrave;nh. Phần thưởng được trao cho Đội vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Chi đội, Li&ecirc;n đội c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi v&agrave; được x&eacute;t trao tặng h&agrave;ng năm. Giải thưởng Kim Đồng l&agrave; nguồn động vi&ecirc;n, cổ vũ c&aacute;n bộ Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ở cơ sở. Mỗi c&aacute; nh&acirc;n chỉ được nhận duy nhất một giải thưởng Kim Đồng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xin tr&acirc;n trọng giới thiệu với c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi gương 03 Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35841/KD1.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Cao Thị L&yacute; Quy&ecirc;n - Chi đội 9/1, Li&ecirc;n Đội THCS Bạch Đằng, Quận 3</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35841/KD2.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn L&ecirc; Nguyễn V&acirc;n Anh - Chi đội 9/1, Li&ecirc;n Đội THCS Nguyễn Văn Tố, Quận 10</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35841/KD3.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Trần Nguyễn Tường Chi - Chi đội 8A5, Li&ecirc;n Đội Trung học Thực H&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, Quận 5</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HO&Agrave;I KHANH</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;