Chung kết Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <p dir="auto" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><big><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 20-5 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc v&agrave; V&ograve;ng Chung kết cấp Th&agrave;nh phố Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 32 năm 2023.</span></big></strong></span></p> <p dir="auto" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><big><span style="font-size:14px"><img alt="Hội đồng Ban giám khảo, Ban tổ chức Hội thi thực hiện nghi thức Khởi động Vòng Chung kết Hội thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35822/11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></big><br /> <span style="font-size:12px"><em>Hội đồng Ban gi&aacute;m khảo, Ban tổ chức Hội thi thực hiện nghi thức Khởi động V&ograve;ng Chung kết Hội thi</em></span></span></p> <p dir="auto" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><big><span style="font-size:14px"><img alt="Đại biểu tham dự Lễ khai mạc Vòng Chung kết cùng chụp hình lưu niệm" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35822/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></big><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đại biểu tham dự Lễ khai mạc V&ograve;ng Chung kết c&ugrave;ng chụp h&igrave;nh lưu niệm</em></span></span></p> <p dir="auto" style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><big><span style="font-size:14px">V&ograve;ng Chung kết Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 32 - năm 2023 l&agrave; cuộc tranh t&agrave;i của 769 th&iacute; sinh đến từ 22 Quận, Huyện Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức v&agrave; 04 đội tuyển Chuy&ecirc;n Tin tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, trong đ&oacute;: </span></big></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><big><span style="font-size:14px">Phần thi Kiến thức Kỹ năng Tin học: Bảng A: 211 th&iacute; sinh; </span></big><big><span style="font-size:14px">Bảng B: 202 th&iacute; sinh; </span></big><big><span style="font-size:14px">Bảng C1 (THPT Chuy&ecirc;n): 147 th&iacute; sinh; </span></big><big><span style="font-size:14px">Bảng C2 (THPT kh&ocirc;ng Chuy&ecirc;n): 156 th&iacute; sinh.</span></big></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><big><span style="font-size:14px"> Phần thi Sản phẩm s&aacute;ng tạo Tin học: 34 sản phẩm.</span></big><big><span style="font-size:14px"> Bảng D1 (Tiểu học, THCS): 19 sản phẩm/28 th&iacute; sinh Bảng D2 (THPT): 15 sản phẩm/25 th&iacute; sinh. </span></big></span></p> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <p dir="auto" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><big><img alt="Các thi sinh làm thủ tục dự thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35822/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /> </big><br /> <em>C&aacute;c thi sinh l&agrave;m thủ tục dự thi</em></span></span></p> <p dir="auto" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><big><img alt="Thí sinh được Ban Tổ chức hướng dẫn thực hiện phần thi cá nhân" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35822/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></big><br /> <em>Th&iacute; sinh được Ban Tổ chức hướng dẫn thực hiện phần thi c&aacute; nh&acirc;n</em></span></span></p> <p dir="auto" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><big><img alt="Giây phút sẵn sàng tham gia của một thí sinh nhí" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35822/28.jpg" style="height:400px; width:600px" /></big><br /> <em>Gi&acirc;y ph&uacute;t sẵn s&agrave;ng tham gia của một th&iacute; sinh n</em></span><span style="font-size:14px"><em>h&iacute;</em></span></span></p> <p dir="auto" style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; hoạt động ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng về tin học trong thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố; qua đ&oacute; ph&aacute;t hiện, tập hợp v&agrave; ph&aacute;t huy những năng khiếu trẻ về tin học g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin cho th&agrave;nh phố; tuyển chọn đội tuyển th&agrave;nh phố tham dự Hội thi Tin học trẻ to&agrave;n quốc; d&agrave;nh cho đối tượng Học sinh đang theo học c&aacute;c bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p dir="auto" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi </span></span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">năm 2023 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Hội Tin học Th&agrave;nh phố, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đơn vị thường trực Ban Tổ chức. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng l&agrave; đơn vị đăng cai v&ograve;ng chung kết.&nbsp;</span></span></p> <p dir="auto" style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><big><span style="font-size:14px">Tin, ảnh: ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CH&Iacute; MINH</span></big></strong></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;