Tiếng nói tuổi thơ vì Thành phố em yêu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 13-5-2023, Kỳ họp lần 11 Hội đồng Trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; gặp mặt đại biểu tham dự chương tr&igrave;nh &ldquo;L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố gặp gỡ, lắng nghe tiếng n&oacute;i thiếu nhi&rdquo; năm 2023 đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Tại kỳ họp, 150 đại biểu đại diện cho thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những thảo luận, &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p về những vấn đề c&aacute;c em quan t&acirc;m.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35811/t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đại biểu v&agrave; qu&yacute; vị kh&aacute;ch mời chụp ảnh lưu niệm tại kỳ họp</em></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Tiếng n&oacute;i trẻ em v&igrave; Th&agrave;nh phố của em</strong></span></p> <p style="text-align:justify">Chia th&agrave;nh s&aacute;u&nbsp;nh&oacute;m thảo luận, 150 đại biểu tham gia kỳ họp đ&atilde; c&oacute; nhiều tr&igrave;nh b&agrave;y về c&aacute;c&nbsp;chủ đề: gi&aacute;o dục, lịch sử - văn h&oacute;a, y&nbsp;tế, m&ocirc;i trường, khoa học s&aacute;ng tạo, r&egrave;n luyện kỹ năng v&agrave; ph&aacute;t triển năng khiếu. Cạnh đ&oacute;, nhiều vấn đề &quot;n&oacute;ng&quot; của x&atilde; hội cũng được c&aacute;c em đề cập trực diện v&agrave; hiến kế giải ph&aacute;p cụ thể.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35811/Th%E1%BA%A3o%20lu%E1%BA%ADn%20nh%C3%B3m%2003.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi t&iacute;ch cực&nbsp;thảo luận theo nh&oacute;m về những &yacute; kiến của bản th&acirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&oacute;&nbsp;trong việc tiếp cận phương thức học tập mới, &aacute;p lực s&aacute;ng tạo trong&nbsp;học tập, nhu cầu được nh&agrave; trường v&agrave; gia đ&igrave;nh lắng nghe, chia sẻ hay mong muốn được học tập trải nghiệm tại c&aacute;c bảo t&agrave;ng, di t&iacute;ch lịch sử l&agrave;&nbsp;vấn&nbsp;đề được c&aacute;c bạn nhỏ quan t&acirc;m &quot;mổ xẻ&quot; chi tiết v&agrave; cặn kẽ. Từ đ&oacute;, nhiều giải ph&aacute;p được c&aacute;c đại biểu nh&iacute; đề xuất như tăng th&ecirc;m cơ hội tham gia lớp năng khiếu, tổ chức tiết giảng dạy ngo&agrave;i nh&agrave; trường, th&ecirc;m c&aacute;c h&igrave;nh thức chăm s&oacute;c sức khỏe tinh thần v&agrave; tư vấn chế độ dinh dưỡng cho học sinh,...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35811/Th%E1%BA%A3o%20lu%E1%BA%ADn%20nh%C3%B3m%202.jpg" style="text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nhiều th&ocirc;ng điệp, mong muốn được mạnh dạn đề xuất khi tr&igrave;nh b&agrave;y</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35811/Ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20ph%E1%BA%A3n%20bi%E1%BB%87n.jpg" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đại biểu thiếu nhi chủ động phản biện, n&ecirc;u &yacute; kiến&nbsp;</em><em>tại kỳ họp</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>N&ecirc;u &quot;hiến kế&quot; cho l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;&nbsp;T&ocirc; Thị Kim Hoa - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhận định kỳ họp lần n&agrave;y kh&aacute; chất lượng, thể hiện qua những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p v&ocirc; c&ugrave;ng phong ph&uacute;, x&aacute;c đ&aacute;ng v&agrave; thẳng thắn của c&aacute;c bạn nhỏ. &quot;Điều n&agrave;y thể hiện đầy đủ quyền trẻ em, cho ph&eacute;p c&aacute;c em tham gia v&agrave; c&oacute; tiếng n&oacute;i trong mọi vấn đề li&ecirc;n quan đến bản th&acirc;n cũng như x&atilde; hội&quot;, c&ocirc;&nbsp;Hoa khẳng định.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35811/B%C3%A0%20Hoa.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&ocirc;&nbsp;T&ocirc; Thị Kim Hoa - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em TP. Hồ Ch&iacute;&nbsp;Minh</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35811/Ch%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n.jpg" style="height:376px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. HCM</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu ghi nhận &yacute; kiến tại kỳ họp, chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh rất hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao những đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c 150 bạn đại diện cho tiếng n&oacute;i thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh phố.&nbsp;Nhấn mạnh vai tr&ograve;, khả năng đ&oacute;ng g&oacute;p của thiếu nhi trong&nbsp;h&agrave;nh tr&igrave;nh x&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; M&igrave;nh ng&agrave;y một gi&agrave;u đẹp, chị Hiền Tr&acirc;n mong muốn&nbsp;c&aacute;c bạn chuẩn bị th&ecirc;m v&agrave; cụ thể h&oacute;a những &yacute; tưởng của m&igrave;nh để ph&aacute;t biểu tại&nbsp;chương tr&igrave;nh &ldquo;L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố gặp gỡ, lắng nghe tiếng n&oacute;i thiếu nhi&rdquo; năm 2023 v&agrave;o ng&agrave;y 03-6 sắp tới.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;I KHANH</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;