Lễ hội thanh niên YouthFest 2023 chính thức bế mạc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 3 ng&agrave;y tổ chức với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, ng&agrave;y 26/3/2023 tại tuyến đường &aacute;nh s&aacute;ng Phạm Ngọc Thạch, Lễ hội thanh ni&ecirc;n YouthFest 2023 đ&atilde; ch&iacute;nh thức bế mạc</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Nghi thức đốt đuốc bế mạc Lễ hội thanh niên Youthfest 2023" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35682/YF1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức đốt đuốc bế mạc Lễ hội thanh ni&ecirc;n Youthfest 2023</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Youth Fes t2023 với nhiều hoạt động b&ugrave;ng nổ, độc đ&aacute;o, ấn tượng v&agrave; đem lại cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n những trải nghiệm th&uacute; vị, gi&agrave;u cảm x&uacute;c. Lễ hội đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 30.000 ng&agrave;n lượt người tham dự, 65 chuy&ecirc;n gia văn nghệ sỹ, KOLs. 7 kh&ocirc;ng gian diễn ra xuy&ecirc;n suốt: kh&ocirc;ng gian &quot;văn h&oacute;a ẩm thực&quot;, kh&ocirc;ng gian &quot;văn h&oacute;a trẻ&quot;, kh&ocirc;ngg gian &quot;tuyến đướng &aacute;nh s&aacute;ng&quot;, kh&ocirc;ng gian giới thiệu sản phẩm của c&aacute;c starup trẻ....24 sự kiện, hoạt động: hướng dẫn sử dụng nhạc cụ d&acirc;n tộc, workshop về chụp ảnh, chương tr&igrave;nh giao lưu c&ugrave;ng chuy&ecirc;n gia c&ocirc;ng nghệ: Chat GPT v&agrave; c&aacute;c vấn đề an t&ograve;a th&ocirc;ng tin, chương tr&igrave;nh biểu diễn trống k&egrave;n....</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đội nghi lễ Nhà thiếu nhi Thành phố tham gia biểu diên trống kèn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35682/YF2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đội Nghi lễ Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố tham gia biểu di&ecirc;n trống k&egrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sức n&oacute;ng của Lễ hội được giữ tới gi&acirc;y ph&uacute;t cuối với nghi lễ đốt đuốc bế mạc v&agrave; s&acirc;n khấu biểu diễn nghệ thuật với chủ đề &quot;Thế hệ mới - th&iacute;ch ứng - kết nối v&agrave; chia sẻ&quot; với sự tham gia biểu diễn của đ&ocirc;ng đảo văn nghệ sỹ: H&agrave; Nhi, LegoBand,....</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Sân khấu buổi biểu diễn nghệ thuật &quot;thế hệ mới - thích ứng - kết nối và chia sẻ&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35682/YF3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&acirc;n khấu buổi biểu diễn nghệ thuật &quot;thế hệ mới - th&iacute;ch ứng - kết nối v&agrave; chia sẻ&quot;</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Show đầy ấp tiếng cười của nhóm Sài Gòn Tếu" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35682/YF4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Show đầy ấp tiếng cười của nh&oacute;m S&agrave;i G&ograve;n Tếu</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;