Lễ hội thanh niên YouthFest 2023 chính thức bế mạc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 3 ng&agrave;y tổ chức với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, ng&agrave;y 26/3/2023 tại tuyến đường &aacute;nh s&aacute;ng Phạm Ngọc Thạch, Lễ hội thanh ni&ecirc;n YouthFest 2023 đ&atilde; ch&iacute;nh thức bế mạc</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Nghi thức đốt đuốc bế mạc Lễ hội thanh niên Youthfest 2023" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35682/YF1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức đốt đuốc bế mạc Lễ hội thanh ni&ecirc;n Youthfest 2023</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Youth Fes t2023 với nhiều hoạt động b&ugrave;ng nổ, độc đ&aacute;o, ấn tượng v&agrave; đem lại cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n những trải nghiệm th&uacute; vị, gi&agrave;u cảm x&uacute;c. Lễ hội đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 30.000 ng&agrave;n lượt người tham dự, 65 chuy&ecirc;n gia văn nghệ sỹ, KOLs. 7 kh&ocirc;ng gian diễn ra xuy&ecirc;n suốt: kh&ocirc;ng gian &quot;văn h&oacute;a ẩm thực&quot;, kh&ocirc;ng gian &quot;văn h&oacute;a trẻ&quot;, kh&ocirc;ngg gian &quot;tuyến đướng &aacute;nh s&aacute;ng&quot;, kh&ocirc;ng gian giới thiệu sản phẩm của c&aacute;c starup trẻ....24 sự kiện, hoạt động: hướng dẫn sử dụng nhạc cụ d&acirc;n tộc, workshop về chụp ảnh, chương tr&igrave;nh giao lưu c&ugrave;ng chuy&ecirc;n gia c&ocirc;ng nghệ: Chat GPT v&agrave; c&aacute;c vấn đề an t&ograve;a th&ocirc;ng tin, chương tr&igrave;nh biểu diễn trống k&egrave;n....</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đội nghi lễ Nhà thiếu nhi Thành phố tham gia biểu diên trống kèn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35682/YF2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đội Nghi lễ Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố tham gia biểu di&ecirc;n trống k&egrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sức n&oacute;ng của Lễ hội được giữ tới gi&acirc;y ph&uacute;t cuối với nghi lễ đốt đuốc bế mạc v&agrave; s&acirc;n khấu biểu diễn nghệ thuật với chủ đề &quot;Thế hệ mới - th&iacute;ch ứng - kết nối v&agrave; chia sẻ&quot; với sự tham gia biểu diễn của đ&ocirc;ng đảo văn nghệ sỹ: H&agrave; Nhi, LegoBand,....</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Sân khấu buổi biểu diễn nghệ thuật &quot;thế hệ mới - thích ứng - kết nối và chia sẻ&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35682/YF3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&acirc;n khấu buổi biểu diễn nghệ thuật &quot;thế hệ mới - th&iacute;ch ứng - kết nối v&agrave; chia sẻ&quot;</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Show đầy ấp tiếng cười của nhóm Sài Gòn Tếu" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35682/YF4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Show đầy ấp tiếng cười của nh&oacute;m S&agrave;i G&ograve;n Tếu</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;