Ngày chủ nhật xanh lần thứ 148 "Sông Sài Gòn - con sông thành phố tôi"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 19/3/2023 tại K&ecirc;nh Rạch Lăng Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave; c&aacute;c điểm k&ecirc;nh tr&ecirc;n th&agrave;nh phố, tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chung tay thực thực c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc cải tạo mảng xanh cho k&ecirc;nh, bảo vệ m&ocirc;i trường sống</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Đồng chí Ngô Minh Hải - Phí Bí thư thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố phát biểu tại Lễ ra quân" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35666/CNX1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute;&nbsp;B&iacute; thư Thường trực&nbsp;th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động cấp Th&agrave;nh trong Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 148&nbsp;đ&oacute;n nhận sự tham gia của hơn<strong> 1.000 </strong>đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố, đồng thời c&oacute; sự chung tay, tham gia của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n c&aacute;c đơn vị Sư đo&agrave;n 370, Tiểu đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t đặc nhiệm số 2 - Bộ C&ocirc;ng an, Trường Đại học An ninh Nh&acirc;n d&acirc;n, Trường Cao đẳng Cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n II, Đường Sắt S&agrave;i G&ograve;n, Đội T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Văn nghệ sĩ, T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nh&oacute;m cộng đồng &ldquo;GoVolunteer!&rdquo;, Đội h&igrave;nh c&ocirc;ng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng r&aacute;c, Nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện S&agrave;i G&ograve;n Xanh, Nh&oacute;m cộng đồng Xanh Việt Nam v&agrave; Hoa hậu Li&ecirc;n lục địa 2022 - L&ecirc; Nguyễn Bảo Ngọc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Trao thư cám ơn cho các đội hình đã tham gia Ngày chủ nhật xanh lần thứ 147" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35666/CNX2.jpg" style="height:372px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao thư c&aacute;m ơn cho c&aacute;c đội h&igrave;nh đ&atilde; tham gia Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 147</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cho biết sau ra qu&acirc;n c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc sẽ tập trung thực hiện tại 03 nội dung gồm: đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, lan tỏa lối sống xanh, tr&agrave;o lưu tốt về bảo vệ m&ocirc;i trường trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trồng mới c&acirc;y xanh, t&iacute;ch cực tham gia Chương tr&igrave;nh &ldquo;M&ocirc;i trường xanh - Nếp sống xanh&rdquo;, hưởng ứng phong tr&agrave;o &ldquo;Chống r&aacute;c thải nhựa&rdquo;; tập trung thực hiện cải tạo 22 điểm tồn đọng về r&aacute;c thải, tuyến k&ecirc;nh rạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n trong Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 148 h&ocirc;m nay</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Tuyết Mai (Phường 1 - B&igrave;nh Thạnh) cho biết đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n được tham gia c&aacute;c hoạt động cải tạo mảng xanh tại K&ecirc;nh Rạch Lăng c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng. Bạn cho biết tại cơ sở của m&igrave;nh cũng c&oacute; những hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y chủ nhật xanh v&agrave; mong muốn lan tỏa tinh thần S&oacute;ng xanh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đoàn viên thanh niên tham gia cải tạo Kênh Rạch Lăng" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35666/CNX3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia cải tạo K&ecirc;nh Rạch Lăng</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y Chủ nhật xanh l&agrave; s&aacute;ng kiến của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, l&agrave; giải ph&aacute;p g&oacute;p phần ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong tham gia bảo vệ m&ocirc;i trường, th&iacute;ch ứng biến đổi kh&iacute; hậu; tham gia tuy&ecirc;n truyền về x&acirc;y dựng mỹ quan đ&ocirc; thị, th&oacute;i quen sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố. Năm 2023 đ&aacute;nh dấu kỷ niệm 30 năm thực hiện c&aacute;c Ng&agrave;y Chủ nhật xanh của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, qua 147 lần tổ chức, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute;, nh&igrave;n nhận được gi&aacute; trị, &yacute; nghĩa, kết quả m&agrave; phong tr&agrave;o Ng&agrave;y Chủ nhật xanh đ&atilde; mang lại, từ đ&oacute; nghi&ecirc;n cứu, đề xuất nhiều nội dung thiết thực v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới phương thức triển khai c&aacute;c Ng&agrave;y Chủ nhật xanh ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh mới</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">KIM PHỤNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;