Chương trình tái hiện “Đêm hội Quang Trung” kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Tối ng&agrave;y 08/01/2023 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh t&aacute;i hiện &ldquo;Đ&ecirc;m hội Quang Trung&rdquo; kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 v&agrave; tuy&ecirc;n dương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022. </strong></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35555/G%C3%B3c%20tr%C3%A1i.jpg" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:center"><em>H&igrave;nh ảnh c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n t&aacute;i hiện Đ&ecirc;m hội Quang Trung&nbsp;</em></p> <p>Chương tr&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m sống dậy bối cảnh ra đời Nghị quyết Quang Trung, nhiệt huyết của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1968 qua việc t&aacute;i hiện &ldquo;Đại hội Văn nghệ sinh vi&ecirc;n - học sinh mừng Tết Quang Trung&rdquo; (hay c&ograve;n gọi l&agrave; Đ&ecirc;m văn nghệ Quang Trung) bằng c&aacute;c tiết mục nhạc cảnh với mục đ&iacute;ch để tuổi trẻ th&ecirc;m lần nữa tự h&agrave;o về lịch sử bất khuất v&agrave; thấy r&otilde; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong việc viết tiếp bản h&ugrave;ng ca bất diệt của d&acirc;n tộc Việt Nam.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35555/Ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu &ocirc;n truyền thống tại chương tr&igrave;nh</em></p> <p>Tại chương tr&igrave;nh, Đ/c Phạm Ch&aacute;nh Trực - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đ/c Trương Mỹ Lệ - Nguy&ecirc;n Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đại diện C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng tranh v&agrave; s&aacute;ch &ldquo;Mậu Th&acirc;n 1968 &ndash; Một thi&ecirc;n h&ugrave;ng ca&rdquo; cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35555/T%E1%BA%B7ng%20s%C3%A1ch.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>H&igrave;nh ảnh&nbsp;Đ/c Phạm Ch&aacute;nh Trực&nbsp;v&agrave; Đ/c Trương Mỹ Lệ đại diện CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng ảnh s&aacute;ch cho tập thể Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;</em></p> <p>Cũng trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; ch&uacute;c mừng v&agrave; tuy&ecirc;n dương 21 gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; 34 gương &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ti&ecirc;u biểu năm 2022.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35555/Tuy%C3%AAn%20d%C6%B0%C6%A1ng.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>H&igrave;nh ảnh tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; v&agrave; &quot;Học sinh 3 tốt&quot; ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tại chương tr&igrave;nh&nbsp;</em></p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;I KHANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;