Lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 01/01/2023, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022 tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/IMG_2754.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Cuộc vận động b&igrave;nh chọn, tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần đầu ti&ecirc;n được triển khai thực hiện v&agrave;o năm 2006 bởi Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đến nay đ&atilde; c&oacute; 137&nbsp;gương mặt trẻ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực&nbsp;được tuy&ecirc;n dương sau 17 lần tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Năm 2022, từ </span><strong>112 hồ sơ</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu đến từ </span><strong>43 đơn vị</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;đề cử, sau c&aacute;c bước triển khai, thẩm định hồ sơ, b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n mạng, Hội đồng b&igrave;nh chọn đ&atilde; họp x&eacute;t v&agrave; thống nhất b&igrave;nh chọn danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022 cho </span><strong>12 điển h&igrave;nh xuất sắc</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;nhất tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực: c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục - lao động sản xuất - cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh - văn h&oacute;a nghệ thuật - thể dục thể thao.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/1.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute;</em><strong><em>&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n</em></strong><em>&nbsp;- </em><em>Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (phải)&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute; </em><strong><em>Nguyễn Minh Triết</em></strong><em>&nbsp;- B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (tr&aacute;i) trao </em><em>tặng bằng khen, biểu trưng, hoa v&agrave; d&acirc;y đeo cho</em>&nbsp;<em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu</em>&nbsp;<strong><em>Tiến sĩ Trần Thị Như Hoa</em></strong><strong><em>.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương tại buổi lễ, sau khi nhận được bằng khen, biểu trưng, hoa v&agrave; d&acirc;y đeo ở vị tr&iacute; danh dự sẽ tiến h&agrave;nh nghi thức k&iacute; t&ecirc;n v&agrave;o sổ v&agrave;ng truyền thống.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/IMG_1400.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu </em><strong><em>đội vi&ecirc;n </em></strong><strong><em>Đinh Trần Thanh Lam</em></strong>&nbsp;<em>thực hiện nghi thức k&yacute; t&ecirc;n v&agrave;o sổ v&agrave;ng truyền thống.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/810_7713.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu </em><strong><em>Nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh </em></strong><em>biểu diễn t&agrave;i năng thổi s&aacute;o tr&uacute;c của m&igrave;nh tại s&acirc;n khấu Lễ Tuy&ecirc;n dương.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng năm mới v&agrave; kỳ vọng rằng c&aacute;c bạn trẻ sẽ lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong trong việc trau dồi kiến thức, đạo đức c&aacute;ch mạng với tinh thần khi&ecirc;m tốn, giản dị, cầu tiến, vững t&acirc;m trong, r&egrave;n tr&iacute; s&aacute;ng, x&acirc;y dựng ho&agrave;i b&atilde;o lớn, ti&ecirc;n phong trong học tập, r&egrave;n luyện để c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao, c&oacute; năng lực, l&agrave; những người đi đầu t&iacute;ch cực nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập s&acirc;u rộng với thế giới. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, b&agrave; mong muốn rằng, thế hệ trẻ của th&agrave;nh phố phải ti&ecirc;n phong trong lao động, sản xuất, s&aacute;ng tạo v&agrave;&nbsp;sẵn s&agrave;ng chia sẻ v&igrave; cộng đồng, ti&ecirc;n phong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ quốc gia v&agrave; d&acirc;n tộc, giữ vững an ninh quốc gia v&agrave; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/IMG_1416.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; </em><strong><em>Nguyễn Thị Lệ</em></strong><em>&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại buổi lễ đ&atilde; nhấn mạnh rằng: &quot;Đối với tuổi trẻ, nhiệm vụ lớn lao của c&aacute;c bạn l&agrave; chọn lẽ sống đ&uacute;ng v&agrave; từ lẽ sống đ&uacute;ng sẽ trở th&agrave;nh la b&agrave;n định hướng cho h&agrave;nh động đ&uacute;ng&quot;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/THP06877.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;</em><strong><em>&nbsp;Phan Văn M&atilde;i</em></strong><em>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đến hỏi thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n ng&agrave;y đầu năm mới 2023.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/2.jpg" style="height:371px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương tại buổi lễ.</em></span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:600px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Danh s&aacute;ch <strong>12 c&aacute; nh&acirc;n</strong> được c&ocirc;ng nhận danh hiệu &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&quot; năm 2022:</em></span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tiến sĩ&nbsp;Trần Thị Như Hoa</strong>, Giảng vi&ecirc;n khoa Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thạc sĩ&nbsp;Phạm Quang Thắng</strong>, Trưởng ph&ograve;ng Nghi&ecirc;n cứu C&ocirc;ng nghệ sinh học v&agrave; thủy sản, Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao, Ban Quản l&yacute; Khu N&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nh&agrave; gi&aacute;o&nbsp;Vũ Minh Vương</strong>, gi&aacute;o vi&ecirc;n m&ocirc;n C&ocirc;ng nghệ, Chi ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n, Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m, quận B&igrave;nh Thạnh.</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&aacute;c sĩ&nbsp;</strong></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Phạm Thị &Aacute;i Xu&acirc;n</strong>, Trưởng trạm Y tế phường 4, quận 10; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng huấn luyện nghiệp vụ v&agrave; kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hải H&agrave;</strong>, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, Ph&ograve;ng X&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại Sở Nội vụ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lu&ocirc;n</strong>, c&ocirc;ng nh&acirc;n sản xuất, B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Gi&agrave;y Thi&ecirc;n Lộ, quận 12.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thượng &uacute;y Trần Vĩnh Chiến</strong>, điều tra vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về ma t&uacute;y, C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trung &uacute;y Huỳnh Trương Bảo Sơn</strong>, B&iacute; thư Chi bộ Vận động quần ch&uacute;ng, Ph&oacute; đội trưởng Đội Vận động quần ch&uacute;ng, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Long H&ograve;a, huyện Cần Giờ.</span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vận động vi&ecirc;n Trần Thị Th&ugrave;y Trang</strong>, th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam, huấn luyện vi&ecirc;n đội b&oacute;ng đ&aacute; nữ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Thể dục thể thao quận 1.</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Đồng ch&iacute; Trần Kh&aacute;nh Tường</strong>, sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Y Dược Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Đội vi&ecirc;n Đinh Trần Thanh Lam</strong>, học sinh Trường THCS Hậu Giang, quận 6.</span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh</strong>, nhạc c&ocirc;ng&nbsp;Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc d&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen.</span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">THANH TR&Uacute;C</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;