Lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 01/01/2023, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022 tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/IMG_2754.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Cuộc vận động b&igrave;nh chọn, tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần đầu ti&ecirc;n được triển khai thực hiện v&agrave;o năm 2006 bởi Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đến nay đ&atilde; c&oacute; 137&nbsp;gương mặt trẻ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực&nbsp;được tuy&ecirc;n dương sau 17 lần tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Năm 2022, từ </span><strong>112 hồ sơ</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu đến từ </span><strong>43 đơn vị</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;đề cử, sau c&aacute;c bước triển khai, thẩm định hồ sơ, b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n mạng, Hội đồng b&igrave;nh chọn đ&atilde; họp x&eacute;t v&agrave; thống nhất b&igrave;nh chọn danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022 cho </span><strong>12 điển h&igrave;nh xuất sắc</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;nhất tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực: c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục - lao động sản xuất - cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh - văn h&oacute;a nghệ thuật - thể dục thể thao.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/1.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute;</em><strong><em>&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n</em></strong><em>&nbsp;- </em><em>Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (phải)&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute; </em><strong><em>Nguyễn Minh Triết</em></strong><em>&nbsp;- B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (tr&aacute;i) trao </em><em>tặng bằng khen, biểu trưng, hoa v&agrave; d&acirc;y đeo cho</em>&nbsp;<em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu</em>&nbsp;<strong><em>Tiến sĩ Trần Thị Như Hoa</em></strong><strong><em>.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương tại buổi lễ, sau khi nhận được bằng khen, biểu trưng, hoa v&agrave; d&acirc;y đeo ở vị tr&iacute; danh dự sẽ tiến h&agrave;nh nghi thức k&iacute; t&ecirc;n v&agrave;o sổ v&agrave;ng truyền thống.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/IMG_1400.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu </em><strong><em>đội vi&ecirc;n </em></strong><strong><em>Đinh Trần Thanh Lam</em></strong>&nbsp;<em>thực hiện nghi thức k&yacute; t&ecirc;n v&agrave;o sổ v&agrave;ng truyền thống.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/810_7713.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu </em><strong><em>Nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh </em></strong><em>biểu diễn t&agrave;i năng thổi s&aacute;o tr&uacute;c của m&igrave;nh tại s&acirc;n khấu Lễ Tuy&ecirc;n dương.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng năm mới v&agrave; kỳ vọng rằng c&aacute;c bạn trẻ sẽ lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong trong việc trau dồi kiến thức, đạo đức c&aacute;ch mạng với tinh thần khi&ecirc;m tốn, giản dị, cầu tiến, vững t&acirc;m trong, r&egrave;n tr&iacute; s&aacute;ng, x&acirc;y dựng ho&agrave;i b&atilde;o lớn, ti&ecirc;n phong trong học tập, r&egrave;n luyện để c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao, c&oacute; năng lực, l&agrave; những người đi đầu t&iacute;ch cực nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập s&acirc;u rộng với thế giới. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, b&agrave; mong muốn rằng, thế hệ trẻ của th&agrave;nh phố phải ti&ecirc;n phong trong lao động, sản xuất, s&aacute;ng tạo v&agrave;&nbsp;sẵn s&agrave;ng chia sẻ v&igrave; cộng đồng, ti&ecirc;n phong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ quốc gia v&agrave; d&acirc;n tộc, giữ vững an ninh quốc gia v&agrave; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/IMG_1416.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; </em><strong><em>Nguyễn Thị Lệ</em></strong><em>&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại buổi lễ đ&atilde; nhấn mạnh rằng: &quot;Đối với tuổi trẻ, nhiệm vụ lớn lao của c&aacute;c bạn l&agrave; chọn lẽ sống đ&uacute;ng v&agrave; từ lẽ sống đ&uacute;ng sẽ trở th&agrave;nh la b&agrave;n định hướng cho h&agrave;nh động đ&uacute;ng&quot;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/THP06877.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;</em><strong><em>&nbsp;Phan Văn M&atilde;i</em></strong><em>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đến hỏi thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n ng&agrave;y đầu năm mới 2023.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35550/2.jpg" style="height:371px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương tại buổi lễ.</em></span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:600px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Danh s&aacute;ch <strong>12 c&aacute; nh&acirc;n</strong> được c&ocirc;ng nhận danh hiệu &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&quot; năm 2022:</em></span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tiến sĩ&nbsp;Trần Thị Như Hoa</strong>, Giảng vi&ecirc;n khoa Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thạc sĩ&nbsp;Phạm Quang Thắng</strong>, Trưởng ph&ograve;ng Nghi&ecirc;n cứu C&ocirc;ng nghệ sinh học v&agrave; thủy sản, Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao, Ban Quản l&yacute; Khu N&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nh&agrave; gi&aacute;o&nbsp;Vũ Minh Vương</strong>, gi&aacute;o vi&ecirc;n m&ocirc;n C&ocirc;ng nghệ, Chi ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n, Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m, quận B&igrave;nh Thạnh.</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&aacute;c sĩ&nbsp;</strong></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Phạm Thị &Aacute;i Xu&acirc;n</strong>, Trưởng trạm Y tế phường 4, quận 10; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng huấn luyện nghiệp vụ v&agrave; kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hải H&agrave;</strong>, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, Ph&ograve;ng X&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại Sở Nội vụ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lu&ocirc;n</strong>, c&ocirc;ng nh&acirc;n sản xuất, B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Gi&agrave;y Thi&ecirc;n Lộ, quận 12.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thượng &uacute;y Trần Vĩnh Chiến</strong>, điều tra vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về ma t&uacute;y, C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trung &uacute;y Huỳnh Trương Bảo Sơn</strong>, B&iacute; thư Chi bộ Vận động quần ch&uacute;ng, Ph&oacute; đội trưởng Đội Vận động quần ch&uacute;ng, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Long H&ograve;a, huyện Cần Giờ.</span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vận động vi&ecirc;n Trần Thị Th&ugrave;y Trang</strong>, th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam, huấn luyện vi&ecirc;n đội b&oacute;ng đ&aacute; nữ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Thể dục thể thao quận 1.</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Đồng ch&iacute; Trần Kh&aacute;nh Tường</strong>, sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Y Dược Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Đội vi&ecirc;n Đinh Trần Thanh Lam</strong>, học sinh Trường THCS Hậu Giang, quận 6.</span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh</strong>, nhạc c&ocirc;ng&nbsp;Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc d&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen.</span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">THANH TR&Uacute;C</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;