Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bầu 144 thành viên vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 15-12, Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước v&agrave;o phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ tư. Đại hội tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35542/1.jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&aacute;c đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại phi&ecirc;n l&agrave;m việc chiều, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Trong nhiệm kỳ qua,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;kh&oacute;a XI đ&atilde; thể hiện được tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, quyết t&acirc;m cao trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI. Đến thời điểm n&agrave;y c&oacute; thể khẳng định Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh, t&ocirc;i xin tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ 2017 - 2022.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI tin tưởng rằng, Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy sự đo&agrave;n kết, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng nghị quyết đại hội đề ra&quot; - anh B&ugrave;i Quang Huy, b&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, n&oacute;i.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, đại hội tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.&nbsp;</span></span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: NotoSans-Regular; font-size: 17.600000381469727px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.20000000298023224px;"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="placement-kiyct87v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="banner-jnvk0c1v-kiyct8dl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-kiyct8dl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://www.avoadsservices.com/adserver/www/delivery/lg.php?bannerid=181&amp;campaignid=57&amp;zoneid=19&amp;loc=https%3A%2F%2Ftuoitre.vn%2F&amp;cb=bf33400425" style="border:0px; color:rgba(0, 0, 0, 0); font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant-caps:inherit; height:0px; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:0px" /></span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đề &aacute;n, số lượng Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 l&agrave; 145 th&agrave;nh vi&ecirc;n.&nbsp;Tại đại hội, 100% đại biểu đ&atilde; thống nhất th&ocirc;ng qua đề &aacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, căn cứ v&agrave;o c&aacute;c cơ cấu của đề &aacute;n v&agrave; thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n trực thuộc, được sự thống nhất của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng, đại hội lần n&agrave;y bầu khuyết một nh&acirc;n sự tại cơ cấu ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh l&agrave; b&iacute; thư c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n trực thuộc do chưa c&oacute; nh&acirc;n sự (Tỉnh đo&agrave;n Đắk N&ocirc;ng chưa c&oacute; b&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội, số lượng nh&acirc;n sự được bầu tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII l&agrave; 144 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THEO B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&Ocirc;NG TRIỆU - H&Agrave; THANH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;