Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bầu 144 thành viên vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 15-12, Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước v&agrave;o phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ tư. Đại hội tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35542/1.jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&aacute;c đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại phi&ecirc;n l&agrave;m việc chiều, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Trong nhiệm kỳ qua,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;kh&oacute;a XI đ&atilde; thể hiện được tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, quyết t&acirc;m cao trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI. Đến thời điểm n&agrave;y c&oacute; thể khẳng định Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh, t&ocirc;i xin tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ 2017 - 2022.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI tin tưởng rằng, Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy sự đo&agrave;n kết, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng nghị quyết đại hội đề ra&quot; - anh B&ugrave;i Quang Huy, b&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, n&oacute;i.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, đại hội tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.&nbsp;</span></span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: NotoSans-Regular; font-size: 17.600000381469727px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.20000000298023224px;"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="placement-kiyct87v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="banner-jnvk0c1v-kiyct8dl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-kiyct8dl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://www.avoadsservices.com/adserver/www/delivery/lg.php?bannerid=181&amp;campaignid=57&amp;zoneid=19&amp;loc=https%3A%2F%2Ftuoitre.vn%2F&amp;cb=bf33400425" style="border:0px; color:rgba(0, 0, 0, 0); font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant-caps:inherit; height:0px; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:0px" /></span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đề &aacute;n, số lượng Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 l&agrave; 145 th&agrave;nh vi&ecirc;n.&nbsp;Tại đại hội, 100% đại biểu đ&atilde; thống nhất th&ocirc;ng qua đề &aacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, căn cứ v&agrave;o c&aacute;c cơ cấu của đề &aacute;n v&agrave; thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n trực thuộc, được sự thống nhất của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng, đại hội lần n&agrave;y bầu khuyết một nh&acirc;n sự tại cơ cấu ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh l&agrave; b&iacute; thư c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n trực thuộc do chưa c&oacute; nh&acirc;n sự (Tỉnh đo&agrave;n Đắk N&ocirc;ng chưa c&oacute; b&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội, số lượng nh&acirc;n sự được bầu tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII l&agrave; 144 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THEO B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&Ocirc;NG TRIỆU - H&Agrave; THANH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;