Lễ khai mạc Liên hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 10/8, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia năm 2022 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự g&oacute;p mặt của 184 em thiếu nhi v&agrave; 35 c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong học tập v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o thiếu nhi.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia chụp hình lưu niệm" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35355/IMG_2289.jpg" style="height:373px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia chụp h&igrave;nh lưu niệm</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên phát biểu tại buổi lễ." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35355/IMG_2401.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Văn Cương, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ph&aacute;t biểu tại buổi lễ</span></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Văn Cương - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; MInh cho biết, li&ecirc;n hoan năm nay sẽ được diễn ra với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, tạo cơ hội để thiếu nhi 3 nước tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục thiếu nhi 3 nước về quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia. Từ đ&oacute; khẳng định n&ecirc;n quyết t&acirc;m, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch của thế hệ trẻ 3 nước trong việc giữ g&igrave;n mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, sự đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n 3 nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="Đại diện các đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia, đoàn đại biểu Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên nhận hoa chào mừng từ ban tổ chức." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35355/IMG_2392.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại diện c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu Vương quốc Campuchia, đo&agrave;n đại biểu Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o, đo&agrave;n đại biểu Nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam l&ecirc;n nhận hoa ch&agrave;o mừng từ ban tổ chức.</span></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại diện thiếu nhi 3 nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia đ&atilde; tham gia nghi thức thả chim bồ c&acirc;u thể hiện tinh thần h&ograve;a b&igrave;nh, đo&agrave;n kết, hữu nghị. Ngay sau Lễ khai mạc, c&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng tham quan t&igrave;m hiểu &ldquo;Kh&ocirc;ng gian B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo;; cũng như tham gia S&acirc;n chơi giao lưu tr&ograve; chơi d&acirc;n gian với c&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Li&ecirc;n hoan diễn ra trong v&ograve;ng 05 ng&agrave;y, từ ng&agrave;y 10/8/2022 đến ng&agrave;y 14/8/2022 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhằm kỷ niệm 60 năm Ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - L&agrave;o (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm Ng&agrave;y k&yacute; Hiệp ước Hữu nghị v&agrave; Hợp t&aacute;c Việt Nam - L&agrave;o (18/7/1977 - 18/7/2022) v&agrave; 55 thiết lập quan hệ&nbsp; ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022)</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">KH&Aacute;NH LINH</span></span></span></strong></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;