Thiếu nhi Bình Chánh giao lưu cùng tình nguyện viên Malaysia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hơn 200 thiếu nhi tại x&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tham gia nhiều tr&ograve; chơi vận động bổ &iacute;ch trong khu&ocirc;n khổ hoạt động cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện &ldquo;X&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; tổ chức s&aacute;ng 17/7.</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Malaysia tham gia tr&ograve; chơi tập thể c&ugrave;ng thiếu nhi địa phương</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được phối hợp tổ chức bởi Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt, đội h&igrave;nh thường trực Hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n Quốc tế Malaysia v&agrave; đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Điểm nhấn của chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; sự tham gia của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đến từ Malaysia. Bất chấp r&agrave;o cản về ng&ocirc;n ngữ, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ngoại quốc c&ugrave;ng trẻ em địa phương đ&atilde; c&oacute; một buổi giao lưu sinh hoạt đ&aacute;ng nhớ. Sự phối hợp nhịp nh&agrave;ng trong c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ với người tham gia m&agrave; c&ograve;n mang đến th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực về tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện vượt qua mọi bi&ecirc;n giới.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35286/Binh%20Chanh%20Malay%204.jpg" style="height:353px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt v&agrave; thiếu nhi địa phương&nbsp;nhận c&aacute;c phần qu&agrave; từ Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng trong chương tr&igrave;nh, đại diện Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao một tủ s&aacute;ch tri thức đến x&atilde; đo&agrave;n T&acirc;n Nhựt v&agrave; nhiều phần qu&agrave; cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; với mong muốn tiếp sức th&ecirc;m cho c&aacute;c em đến trường.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;