Nguyễn Thị Châu Anh - Thủ lĩnh sinh viên thành phố năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngày 26/6 tại Trường Đại học Lu&acirc;̣t TP. H&ocirc;̀ Chí Minh, Ban thư ký H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đã t&ocirc;̉ chức thành c&ocirc;ng Vòng Chung k&ecirc;́t H&ocirc;̣i thi Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n thành ph&ocirc;́ năm 2022.</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Top 12 thí sinh là những thủ lĩnh xu&acirc;́t sắc đã vượt qua hơn 800 thí sinh ở vòng sơ loại,&nbsp; là cơ h&ocirc;̣i cho các đ&ocirc;̀ng chí cán b&ocirc;̣ H&ocirc;̣i được khẳng định bản th&acirc;n, học hỏi và trau d&ocirc;̀i kỹ năng trong c&ocirc;ng tác tại cơ sở.&nbsp;Tại Vòng chung k&ecirc;́t, top12 l&acirc;̀n lượt trải qua các vòng thi Tài năng Thủ lĩnh, Thủ lĩnh nhạy bén, Bản lĩnh thủ lĩnh đ&ecirc;̉ chọn ra 4 thí sinh có s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m cao nh&acirc;́t.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Trận thi đấu &quot;Thủ lĩnh trí tuệ&quot; của Kim Liên (ĐH Tài chính - Marketing), Diệu Thi (ĐH Sư phạm TP.HCM) và Trần My (ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35233/TLSV2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span dir="auto" style="color:var(--primary-text); font-family:inherit">Trận thi đấu &quot;Thủ lĩnh tr&iacute; tuệ&quot; của Kim Li&ecirc;n (ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh - Marketing), Diệu Thi (ĐH Sư phạm TP.HCM) v&agrave; Trần My (ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch)</span></span></em></p> <p><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Phát bi&ecirc;̉u tại Vòng Chung k&ecirc;́t x&ecirc;́p hạng, đ&ocirc;̀ng chí &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Trưởng Ban t&ocirc;̉ chức cho bi&ecirc;́t, cu&ocirc;̣c thi đ&atilde; cho thấy cán b&ocirc;̣ H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh kh&ocirc;ng chỉ năng đ&ocirc;̣ng sáng tạo mà còn r&acirc;́t đa tài. H&ocirc;̣i thi đã giúp các bạn cán b&ocirc;̣ H&ocirc;̣i cơ sở trưởng thành hơn, nhìn được những th&ecirc;́ mạnh và hạn ch&ecirc;́ của bản th&acirc;n đ&ecirc;̉ ti&ecirc;́p tục rèn luy&ecirc;̣n mình trong quá trình t&ocirc;̉ chức hoạt đ&ocirc;̣ng tại cơ sở.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="Đồng chí Ông Thị Ngọc Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tổng kết Hội thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35233/TLSV3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ph&aacute;t biểu tổng kết Hội thi</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;̀ng chí Nguy&ecirc;̃n Khánh Tùng - Phó Bí thư, Chủ tịch H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n trường đại học Sư Phạm TP. H&ocirc;̀ Chí Minh cho bi&ecirc;́t, vì những ý nghĩa đặc bi&ecirc;̣t của cu&ocirc;̣c thi mà H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n trường lu&ocirc;n đặt cu&ocirc;̣c thi vào chương trình rèn luy&ecirc;̣n H&ocirc;̣i vi&ecirc;n, tri&ecirc;̉n khai đ&ocirc;̀ng đ&ecirc;̀u từ c&acirc;́p chi H&ocirc;̣i, li&ecirc;n chi H&ocirc;̣i đ&ecirc;̉ tìm ra được ngu&ocirc;̀n cán b&ocirc;̣ H&ocirc;̣i xu&acirc;́t sắc. Nhờ sự đ&acirc;̀u tư bài bản mà H&ocirc;̣i Sinh&nbsp;vi&ecirc;n trường đại học Sư Phạm TP. H&ocirc;̀ Chí Minh nh&acirc;̣n được giải thưởng t&acirc;̣p th&ecirc;̉ có s&ocirc;́ lượng thí sinh tham gia đ&ocirc;ng nh&acirc;́t.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các bạn thí sinh tham gia vòng thi Tài năng thủ lĩnh" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35233/TLSV5.jpg" style="height:341px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Các bạn thí sinh tham gia vòng thi Tài năng thủ lĩnh</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tích lũy qua các vòng thi, với 571.5 đi&ecirc;̉m, sinh vi&ecirc;n Nguy&ecirc;̃n Thị Ch&acirc;u Anh - Phó Chủ tịch H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đ&nbsp;ại học Qu&ocirc;́c T&ecirc;́ - ĐHQG TP. H&ocirc;̀ Chí Minh đã xu&acirc;́t săc trở thành Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh năm 2022. Á qu&acirc;n thu&ocirc;̣c v&ecirc;̀ đ&ocirc;̀ng chí Nguy&ecirc;̃n Hòa Kim Thái - (Trường ĐH Kinh T&ecirc;́ - Lu&acirc;̣t,&nbsp;ĐHQG-HCM), Giải ba thu&ocirc;̣c v&ecirc;̀ Nguy&ecirc;̃n Huỳnh Trang Nhã (ĐH Kinh t&ecirc;́ - Lu&acirc;̣t,&nbsp;ĐHQG-HCM), Hoàng Thị Kim Thoa (Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM); 2 giải Khuy&ecirc;́n khích thu&ocirc;̣c v&ecirc;̀ Nguy&ecirc;̃n Đức Minh Qu&acirc;n (Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n,&nbsp;ĐHQG - HCM), Lương Tr&acirc;̀n My (ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch)</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thủ lĩnh sinh viên năm 2022 - Nguyễn Thị Châu Anh " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35233/TLSV6.jpg" style="height:370px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n năm 2022 - Nguy&ecirc;̃n Thị Ch&acirc;u Anh (Phó Chủ tịch H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Qu&ocirc;́c T&ecirc;́ - ĐHQG TP. H&ocirc;̀ Chí Minh)</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với k&ecirc;́t quả tại đ&ecirc;m Chung k&ecirc;́t x&ecirc;́p hạng, Nguy&ecirc;̃n Thị Ch&acirc;u Anh cùng Nguy&ecirc;̃n Hòa Kim Thái sẽ là 2 thí sinh đại di&ecirc;̣n cho TP.H&ocirc;̀ Chí Minh tham gia cu&ocirc;̣c thi Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n toàn qu&ocirc;́c.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;