Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngày

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>TTO - Hơn 250 điển h&igrave;nh trẻ, ti&ecirc;u biểu c&aacute;c lĩnh vực sẽ được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tuy&ecirc;n dương trong khu&ocirc;n khổ Đại hội thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2022 diễn ra trong hai ng&agrave;y 4 v&agrave; 5-6.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35181/TTNTT12.jpg" style="height:330px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Anh Trần Thanh Khoa, b&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ s&uacute;c sản (Vissan, h&agrave;ng đứng b&igrave;a tr&aacute;i) trong một lần đi chăm lo cho trẻ em ở m&aacute;i ấm tại quận 12 - Ảnh: C.K.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&acirc;u chuyện về hai đại diện được vinh danh trong đại hội lần n&agrave;y đều rất giản dị, đời thường nhưng mang &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc, truyền cảm hứng từ những điển h&igrave;nh trẻ trong vườn hoa thơm d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nhớ lời dạy&nbsp;&quot;Lương y như từ mẫu&quot;</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tốt nghiệp Trường ĐH Y dược TP.HCM, b&aacute;c sĩ Ph&ugrave;ng Ng&ocirc; H&agrave; Ch&acirc;u (sinh năm 1991) d&ugrave; đứng trước nhiều lựa chọn song anh lại xin về Trung t&acirc;m Y tế quận 3 với mong mỏi được chăm s&oacute;c sức khỏe người d&acirc;n ngay tại tuyến cơ sở.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&acirc;u chuyện của những ng&agrave;y đi học, thực tập, l&uacute;c n&agrave;o cũng thấy bệnh viện tuyến đầu qu&aacute; tải v&igrave; th&oacute;i quen th&iacute;ch l&ecirc;n tuyến tr&ecirc;n d&ugrave; bệnh nh&acirc;n ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể điều trị tại tuyến cơ sở đ&atilde; để lại trong Ch&acirc;u nhiều suy nghĩ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;M&igrave;nh muốn về cơ sở, g&oacute;p một ch&uacute;t v&agrave;o việc chăm s&oacute;c sức khỏe b&agrave; con&quot;, b&aacute;c sĩ Ch&acirc;u bộc bạch.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trực tiếp điều trị, chữa bệnh lao, lao kh&aacute;ng thuốc từ năm 2018 đến nay, H&agrave; Ch&acirc;u lu&ocirc;n tạo sự tin tưởng nơi bệnh nh&acirc;n. Kh&ocirc;ng chỉ &acirc;n cần dặn d&ograve; bệnh nh&acirc;n uống thuốc, tu&acirc;n thủ qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh, anh c&ograve;n t&igrave;m hiểu ho&agrave;n cảnh của bệnh nh&acirc;n để chia sẻ, động vi&ecirc;n như một c&aacute;ch n&acirc;ng đỡ tinh thần, gi&uacute;p họ mau&nbsp;khỏi bệnh hơn.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thời điểm TP.HCM b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch COVID-19, như những thi&ecirc;n thần &aacute;o trắng kh&aacute;c, anh lại c&oacute; mặt tr&ecirc;n trận tuyến chống dịch. L&uacute;c cao điểm ti&ecirc;m vắc xin, Ch&acirc;u nhận nhiệm vụ điều phối đội ti&ecirc;m vắc xin COVID-19 tại nh&agrave; cho người d&acirc;n 12 phường trong quận.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Giải ph&aacute;p l&agrave;m giảm sự chờ đợi v&agrave; cải thiện sự h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n đến l&agrave;m x&eacute;t nghiệm test nhanh kh&aacute;ng nguy&ecirc;n SARS-CoV-2 tại Trung t&acirc;m Y tế quận 3 do anh đề xuất được Sở Y tế TP.HCM c&ocirc;ng nhận, tăng mức độ h&agrave;i l&ograve;ng&nbsp;của người d&acirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Ch&acirc;u n&oacute;i dịch COVID-19 ập đến l&agrave; l&uacute;c việc ti&ecirc;m vắc xin trong d&acirc;n chưa rộng, nhu cầu được x&eacute;t nghiệm nhanh rất cao n&ecirc;n số lượng người đ&ocirc;ng, rất kh&oacute; đảm bảo giữ khoảng c&aacute;ch v&agrave; dễ l&acirc;y nhiễm.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh trăn trở phải đảm bảo an to&agrave;n cho người d&acirc;n đến l&agrave;m x&eacute;t nghiệm m&agrave; anh c&ugrave;ng đồng nghiệp đ&atilde; cho ra đời s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n, cải tiến việc sắp xếp ph&acirc;n luồng, hướng dẫn người d&acirc;n đảm bảo quy tr&igrave;nh một chiều, giữ khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n, tr&aacute;nh l&acirc;y nhiễm v&agrave; c&oacute; phương &aacute;n xử tr&iacute; kịp thời khi ph&aacute;t hiện trường&nbsp;hợp dương t&iacute;nh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh c&ograve;n l&agrave; b&iacute; thư Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Y tế quận 3 n&ecirc;n cũng c&oacute; thuận lợi khi triển khai việc học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c tại đơn vị. &quot;Lương y như từ mẫu&quot;, lời dạy ấy được anh tự nhắc ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; chia sẻ c&ugrave;ng đồng nghiệp trẻ.&nbsp;</span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 450px;"> <div id="placement-jp0wci2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="banner-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 10px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p><span style="font-size:14px">&quot;Sẽ c&oacute; khi c&ocirc;ng việc qu&aacute; tải, nhiều &aacute;p lực như đợt dịch COVID-19 vừa qua nhưng t&ocirc;i lu&ocirc;n tuần tự giải quyết từng việc. Thậm ch&iacute; trước lằn ranh sinh tử v&igrave; c&oacute; thể nhiễm bệnh bất cứ l&uacute;c n&agrave;o nhưng t&ocirc;i v&agrave; đồng nghiệp kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n sứ mệnh bảo vệ, chăm s&oacute;c sức khỏe cho người d&acirc;n&quot;, b&aacute;c&nbsp;sĩ Ch&acirc;u chia sẻ.</span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/6/3/ka-bac-si-chau-uuuuuuuuuuu-1read-only-16542731742411470590152.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bác sĩ Phùng Ngô Hà Châu, bí thư Đoàn Trung tâm Y tế quận 3, TP.HCM - Ảnh: C.K."><img alt="Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngày - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_3ae98620-e359-11ec-8ea3-773c32df744d" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/6/3/ka-bac-si-chau-uuuuuuuuuuu-1read-only-16542731742411470590152.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.994px" title="Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngày - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Ph&ugrave;ng Ng&ocirc; H&agrave; Ch&acirc;u, b&iacute; thư Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Y tế quận 3, TP.HCM - Ảnh: C.K.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Th&ecirc;m niềm vui&nbsp;cho người lao động</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trần Thanh Khoa (sinh năm 1993) - b&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ s&uacute;c sản (Vissan) - đ&atilde; hai lần được Trung ương Đo&agrave;n vinh danh &quot;Người thợ trẻ giỏi&quot; to&agrave;n quốc v&agrave;o hai năm 2020, 2021. Nhiều s&aacute;ng kiến của anh l&agrave;m lợi h&agrave;ng trăm triệu đồng, gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc hiệu quả hơn, giảm chi ph&iacute;, giảm hao hụt trong sản xuất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Để lan tỏa tinh thần &quot;Học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;, anh c&ugrave;ng ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức cho hơn 500 lượt c&ocirc;ng nh&acirc;n trẻ c&ugrave;ng chia sẻ chuy&ecirc;n đề &quot;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Khoa thiết kế h&agrave;nh tr&igrave;nh đến Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP.HCM để c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; những gi&acirc;y ph&uacute;t lắng l&ograve;ng nghe về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đợt dịch COVID-19 vừa qua, anh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ l&agrave;m hơn 1.200 n&oacute;n chống giọt bắn, 1.000 l&iacute;t dung dịch s&aacute;t khuẩn nano bạc phục vụ việc ph&ograve;ng chống dịch tại đơn vị. Khoa xung phong tham gia hoạt động ph&ograve;ng chống dịch tại đơn vị, nhất l&agrave; khi đơn vị phải l&agrave;m việc &quot;3 tại chỗ&quot;, anh phụ chăm lo đời sống c&ocirc;ng nh&acirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Di chuyển, tiếp x&uacute;c nhiều khiến anh nhiễm bệnh, phải đi c&aacute;ch ly điều trị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Khỏi bệnh, Khoa lại trực chiến tại đơn vị, pha từng ly nước chanh để tăng cường sức đề kh&aacute;ng cho anh em. Cả việc duy tr&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh sinh hoạt &quot;C&agrave; ph&ecirc; thanh ni&ecirc;n&quot; tạo nơi thư gi&atilde;n cho người lao động v&agrave;o giờ giải lao, cũng l&agrave; nơi tạo th&ecirc;m thu nhập cho 10 lao động trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i học từ B&aacute;c tinh thần kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; lu&ocirc;n cố gắng sống, l&agrave;m việc với tinh thần tiết kiệm, giản dị nhất c&oacute; thể&quot;&nbsp;- Khoa b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>KIM ANH (Tuổi Trẻ)</strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 10px 0px; padding: 10px 0px; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 585.994px; overflow: hidden; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày 26/3/2023 tại tuyến đường ánh sáng Phạm Ngọc Thạch, Lễ hội thanh niên YouthFest 2023 đã chính thức bế mạc

Agile Việt Nam
;