Tiếp tục hành trình hoàn thành ‘Ước mơ của Thúy’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Đến hẹn lại l&ecirc;n, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; đến v&agrave; trao tặng hơn 1000 phần qu&agrave; đến c&aacute;c bệnh nhi ung thư đang điều trị tại 11 bệnh viện ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh, H&agrave; Nội, Huế, Đ&agrave; Nẵng nh&acirc;n dịp Ng&agrave;y quốc tế thiếu nhi 01/6/2022.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm 2022 đ&aacute;nh dấu cột mốc kỷ niệm 15 năm B&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh kết nối cộng đồng, mở ra những hướng mới chăm s&oacute;c v&agrave; hỗ trợ bệnh nhi ung thư, qua đ&oacute; ho&agrave;n th&agrave;nh t&acirc;m nguyện cuối đời của C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh L&ecirc; Thanh Th&uacute;y.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đang vận chuyển qu&agrave; đến Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: NGỌC PHƯỢNG</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Con muốn bộ r&uacute;t gỗ để chơi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 26/5, đại diện b&aacute;o Tuổi Trẻ đ&atilde; trao 110 phần qu&agrave; đến bệnh nhi của hai bệnh viện Ung bướu v&agrave; Phụ sản - Nhi Đ&agrave; Nẵng, khởi động h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; năm 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thấy chiếc xe đẩy mang theo những t&uacute;i qu&agrave; c&ugrave;ng đồ chơi đủ m&agrave;u dừng trước ph&ograve;ng bệnh, c&aacute;c bệnh nhi đ&atilde; reo l&ecirc;n th&iacute;ch th&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Tiết mục&rdquo; chọn qu&agrave; khiến c&aacute;c bệnh nhi th&iacute;ch th&uacute;. C&aacute;c b&eacute; &ldquo;khoe&rdquo; tuổi của m&igrave;nh để chọn bộ đồ chơi th&iacute;ch hợp. &ldquo;Con 4 tuổi, con th&iacute;ch bộ h&igrave;nh động vật&rdquo; - một bệnh nhi reo l&ecirc;n. Một em kh&aacute;c n&oacute;i: &ldquo;Con 5 tuổi, con muốn bộ đồ nấu bếp&rdquo;. &ldquo;Con muốn bộ r&uacute;t gỗ để chơi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn&rdquo;&hellip; Lần lượt c&aacute;c em đều th&iacute;ch th&uacute; khi nhận được m&oacute;n qu&agrave; ưng &yacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Tiết mục&rdquo; chọn qu&agrave; khiến c&aacute;c bệnh nhi th&iacute;ch th&uacute;. Lần lượt c&aacute;c em đều th&iacute;ch th&uacute; khi nhận được m&oacute;n qu&agrave; ưng &yacute;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&ograve;ng bệnh vốn y&ecirc;n ắng bỗng ngập tr&agrave;n kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi. C&oacute; những em vừa v&agrave;o thuốc, mệt lừ với đ&ocirc;i mắt lim dim vẫn đưa tay đ&oacute;n m&oacute;n qu&agrave; c&ugrave;ng lời cảm ơn thỏ thẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hầu hết c&aacute;c em được trao tặng qu&agrave; đợt n&agrave;y l&agrave; những bệnh nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, trong số đ&oacute; c&oacute; nhiều em đ&atilde; phải nằm điều trị từ khi mới lọt l&ograve;ng mẹ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;c sĩ Đo&agrave;n Quốc Bảo, ph&oacute; trưởng khoa nội 3, Bệnh viện Ung bướu Đ&agrave; Nẵng, cho biết c&aacute;c bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện đa phần từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh khu vực miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Hầu hết c&aacute;c em phải điều trị xuy&ecirc;n suốt tại bệnh viện từ 1-3 năm rồi chuyển sang theo d&otilde;i ngoại tr&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Mỗi bệnh nhi phải c&oacute; một lao động ch&iacute;nh trong nh&agrave; chăm s&oacute;c n&ecirc;n kinh tế gia đ&igrave;nh c&aacute;c em rất kh&oacute; khăn. Cũng may c&oacute; c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m gi&uacute;p đỡ một phần n&agrave;o đ&oacute; để c&aacute;c em tiếp tục tốt liệu tr&igrave;nh điều trị của m&igrave;nh&rdquo; - b&aacute;c sĩ Bảo n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhớ v&agrave; mong chờ chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 28/5, chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; đ&atilde; trao tặng 200 phần qu&agrave; cho bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học v&agrave; Truyền m&aacute;u Trung ương, 150 bệnh nhi tại Bệnh viện K v&agrave; Bệnh viện Nhi trung ương. Mỗi phần qu&agrave; bao gồm b&aacute;nh, sữa, nước yến v&agrave; đồ chơi trị gi&aacute; 300.000 đồng, c&ugrave;ng 400.000 đồng tiền mặt.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Do dịch bệnh COVID-19, mỗi ph&ograve;ng bệnh sẽ cử đại diện xuống nhận qu&agrave; rồi mang về chia cho mọi người</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&atilde; c&ugrave;ng con chiến đấu với căn bệnh ung thư 2 năm, tại Bệnh viện Huyết học v&agrave; Truyền m&aacute;u Trung ương, chị Lường Thị Hợp đ&atilde; quen dần với c&aacute;i t&ecirc;n &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; v&agrave; b&aacute;o Tuổi Trẻ. Chị Hợp chia sẻ năm ngo&aacute;i b&eacute; nh&agrave; chị cũng nhận được qu&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Nếu c&aacute;c con được xuống tận nơi nhận qu&agrave; th&igrave; sẽ vui hơn nhiều. Con đang truyền h&oacute;a chất tr&ecirc;n ph&ograve;ng, chỉ c&oacute; phụ huynh xuống nhận. L&uacute;c đi, con dặn phải đi nhanh để mang qu&agrave; về cho con. Mong rằng chương tr&igrave;nh sẽ tiếp tục duy tr&igrave; để c&aacute;c con c&oacute; th&ecirc;m những m&oacute;n qu&agrave;, động vi&ecirc;n con khi điều trị tại viện&rdquo;, chị Hợp n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&eacute; Phạm Đạt Phương - 4 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện K, &ocirc;m tr&ecirc;n tay b&aacute;nh kẹo, đồ chơi v&agrave; những phần qu&agrave; của chương tr&igrave;nh cũng hớn hở khoe: &ldquo;Con sẽ mang qu&agrave; về chia cho mọi người, con th&iacute;ch lắm ạ, con cảm ơn&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">N&oacute;i xong, Phương đưa tay l&ecirc;n đập &ldquo;ăn mừng&rdquo; với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, nụ cười hồn nhi&ecirc;n của cậu b&eacute; như xua tan c&aacute;i n&oacute;ng oi bức những ng&agrave;y đầu h&egrave; H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mẹ b&eacute; Phương nh&igrave;n con trai kh&ocirc;ng rời mắt, ngậm ng&ugrave;i: &ldquo;Đ&atilde; l&acirc;u lắm rồi mới thấy con vui như vậy. Con điều trị tại bệnh viện từ th&aacute;ng 3, mỗi lần l&ecirc;n truyền h&oacute;a chất mất 4-5 ng&agrave;y rồi lại về. May mắn, con tiếp nhận điều trị tốt n&ecirc;n t&igrave;nh trạng đ&atilde; được cải thiện rất nhiều&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%205.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>B&eacute; Phạm Đạt Phương (qu&ecirc; ở Thanh H&oacute;a) vui mừng v&igrave; được nhận qu&agrave; từ chương tr&igrave;nh Ước mơ của Th&uacute;y. H&ocirc;m nay cũng l&agrave; ng&agrave;y b&eacute; Phương được ra viện sau đợt điều trị h&oacute;a chất - Ảnh: NGUYỄN HIỀN</em></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Thấy c&oacute; qu&agrave;, con t&ocirc;i mừng lắm</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, s&aacute;ng ng&agrave;y 27/5, chương tr&igrave;nh đến v&agrave; trao qu&agrave; cho 490 bệnh nhi tại tầng 3, Bệnh viện Ung bướu. Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; cũng đ&atilde; đến với c&aacute;c bệnh nhi tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh h&igrave;nh Th&agrave;nh phố. 80 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; nhận được những phần qu&agrave; từ chương tr&igrave;nh chiều ng&agrave;y 30/5.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hai th&aacute;ng nay, c&ocirc; b&eacute; Trần L&ecirc; Ngọc Gi&agrave;u (qu&ecirc; Bến Tre) đ&atilde; gắn b&oacute; với chiếc giường bệnh nằm ở g&oacute;c ph&ograve;ng. Theo mẹ v&agrave;o viện để điều trị ung thư m&aacute;u, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Gi&agrave;u nhận qu&agrave; từ chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Thu&yacute;&rdquo;. C&ocirc; b&eacute; vui lắm khi cầm tr&ecirc;n tay ch&uacute; m&egrave;o đồ chơi c&oacute; thể ghi &acirc;m, ph&aacute;t nhạc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;T&oacute;c con b&eacute; bắt đầu rụng. S&aacute;ng nay chị t&iacute;nh dẫn n&oacute; đi cạo m&agrave; chưa t&igrave;m được chỗ. N&oacute; nằm tr&ecirc;n n&agrave;y, thấy chị đem t&uacute;i qu&agrave; về th&igrave; mừng lắm, th&iacute;ch lắm. Con n&iacute;t m&agrave;, c&oacute; được một c&aacute;i kẹo n&oacute; cũng mừng&rdquo;, chị L&ecirc; Thị Thanh Tr&uacute;c, mẹ Gi&agrave;u, chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%206.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>D&ugrave; đ&atilde; ở tuổi 15, c&ocirc; b&eacute; Nguyễn T&uacute; Anh (qu&ecirc; Tr&agrave; Vinh) cũng h&agrave;o hứng với phần qu&agrave; - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">D&ugrave; đ&atilde; ở tuổi 15, c&ocirc; b&eacute; Nguyễn T&uacute; Anh (qu&ecirc; Tr&agrave; Vinh) vẫn rất h&agrave;o hứng với phần qu&agrave; gồm sữa, b&aacute;nh, nước yến, đồ chơi&hellip; được ph&aacute;t. Cũng như Ngọc Gi&agrave;u, T&uacute; Anh nhanh tay lấy hộp qu&agrave; chứa ch&uacute; m&egrave;o đồ chơi để mở ra ngắm ngh&iacute;a, m&acirc;n m&ecirc;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;T&ocirc;i mang qu&agrave; về, T&uacute; Anh th&iacute;ch lắm. Gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&oacute; khăn nhưng may mắn nhận được sự hỗ trợ để b&eacute; c&oacute; thể tiếp tục qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh&rdquo;, chị Trần Thị T&uacute;, mẹ T&uacute; Anh, n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;c sĩ Nguyễn Ho&agrave;ng Mai Anh (trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Nhi đồng TP.Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ: &ldquo;Để c&aacute;c em vững niềm tin điều trị bệnh ung thư th&igrave; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; sự tận t&acirc;m của đội ngũ y b&aacute;c sĩ m&agrave; c&ograve;n c&oacute; sự chung tay gi&uacute;p sức của c&aacute;c đơn vị mạnh thường qu&acirc;n, như một sự kh&iacute;ch lệ v&agrave; l&agrave; động lực để c&aacute;c em cố gắng&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35159/UMCT%208.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Em b&eacute; khoanh tay cảm ơn khi nhận những m&oacute;n qu&agrave; từ chương tr&igrave;nh Ước mơ của Th&uacute;y - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG</em></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px">*</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">15 năm đi qua với nhiều đổi thay. Đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n t&igrave;nh trạng ng&acirc;n h&agrave;ng m&aacute;u của th&agrave;nh phố bị thiếu m&aacute;u căng thẳng. Tất cả c&aacute;c bệnh viện đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh bộ phận c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội kết nối cộng đồng chăm lo tinh thần, hỗ trợ vật chất cho bệnh nh&acirc;n...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến nay c&oacute; thể nhận định về sứ mệnh, nhiệm vụ chia sẻ v&agrave; kết nối, định hướng x&atilde; hội c&ugrave;ng chung tay gi&uacute;p đỡ bệnh nhi của chương tr&igrave;nh &quot;Ước mơ của Th&uacute;y&quot; ng&agrave;y n&agrave;o đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, ước nguyện của Th&uacute;y đ&atilde; th&agrave;nh hiện thực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&atilde; c&oacute; thể tạm y&ecirc;n l&ograve;ng với lời cuối c&ugrave;ng trước khi Th&uacute;y ch&igrave;m v&agrave;o h&ocirc;n m&ecirc;: &quot;Ch&uacute;c chương tr&igrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">V&agrave; ở chặng đường mới, chương tr&igrave;nh &quot;Ước mơ của Th&uacute;y&quot; lại tiếp tục h&agrave;nh tr&igrave;nh kết nối cộng đồng, mở ra những hướng mới chăm s&oacute;c v&agrave; hỗ trợ bệnh nhi ung thư.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TỔNG HỢP TỪ LOẠT B&Agrave;I CỦA B&Aacute;O TUỔI TRẺ ONLINE</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày 26/3/2023 tại tuyến đường ánh sáng Phạm Ngọc Thạch, Lễ hội thanh niên YouthFest 2023 đã chính thức bế mạc

Agile Việt Nam
;