“Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp” đợt 1 - năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 05/3/2022 tại hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 12, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 12 phối hợp với Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng vận tải th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Sở Lao động, Thương Binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh khởi động &ldquo;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp&rdquo; đợt 1 - năm 2022.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/1.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Khởi động &quot;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp&quot; đợt 1 - năm 2022.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">S&aacute;ng ng&agrave;y 05/3/2022 tại hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 12, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 12 đ&atilde; phối hợp với Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng vận tải th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Sở Lao động, Thương Binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh khởi động &ldquo;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp&rdquo; đợt 1 - năm 2022 v&agrave; ra mắt 16 đội h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ xung k&iacute;ch hỗ trợ, tư vấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản l&yacute; nh&agrave; nước&rdquo; của cấp Th&agrave;nh phố đối với c&aacute;c Quận, Huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức; Tọa đ&agrave;m &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến mức độ 3, 4&rdquo;; Hoạt động hướng nghiệp, th&ocirc;ng tin dự b&aacute;o nhu cầu nguồn nh&acirc;n lực năm 2022; Hoạt động khảo s&aacute;t, nghi&ecirc;n cứu, đề xuất điều chỉnh tổ chức ph&acirc;n luồng giao th&ocirc;ng trước khu vực bến xe Ng&atilde; Tư Ga; Hoạt động tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Kh&ocirc;ng xả r&aacute;c tr&ecirc;n k&ecirc;nh rạch v&agrave; ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/2.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tọa đ&agrave;m &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến mức độ 3, 4&rdquo;.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Ngo&agrave;i ra, trong khu&ocirc;n khổ chuỗi c&aacute;c hoạt động n&agrave;y, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức tại đơn vị ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng, tăng cường xử l&yacute; hồ sơ tồn đọng, giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho 14.527 lượt người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp, kết quả đ&atilde; thực hiện giải quyết 22.905 hồ sơ tồn đọng; tuy&ecirc;n truyền về việc thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c chủ trương, đề &aacute;n của Th&agrave;nh phố gắn với nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của ng&agrave;nh, đơn vị hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2022 của Th&agrave;nh phố &ldquo;Th&iacute;ch ứng an to&agrave;n, linh hoạt, kiểm so&aacute;t hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị, cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng doanh nghiệp&rdquo;. Th&agrave;nh lập v&agrave; củng cố c&aacute;c Tổ thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh tại c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn; tăng cường hướng dẫn người d&acirc;n về c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại đơn vị, trong đ&oacute; ch&uacute; trọng đến nh&oacute;m thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh c&oacute; tần suất thực hiện thường xuy&ecirc;n, phổ biến để đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử l&yacute; đạt hiệu quả; Thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền trực quan sinh động đến người d&acirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n về quy tr&igrave;nh tiếp nhận v&agrave; giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại đơn vị, c&aacute;c nội dung cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c luật li&ecirc;n quan,...</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/H%C3%ACnh%205.png" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/H%C3%ACnh%204.png" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/H%C3%ACnh%202.png" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hướng dẫn thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Với vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong của m&igrave;nh, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; xung k&iacute;ch tham gia c&aacute;c phần việc &yacute; nghĩa g&oacute;p phần cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;