“Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp” đợt 1 - năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 05/3/2022 tại hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 12, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 12 phối hợp với Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng vận tải th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Sở Lao động, Thương Binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh khởi động &ldquo;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp&rdquo; đợt 1 - năm 2022.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/1.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Khởi động &quot;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp&quot; đợt 1 - năm 2022.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">S&aacute;ng ng&agrave;y 05/3/2022 tại hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 12, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 12 đ&atilde; phối hợp với Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng vận tải th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Sở Lao động, Thương Binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh khởi động &ldquo;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp&rdquo; đợt 1 - năm 2022 v&agrave; ra mắt 16 đội h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ xung k&iacute;ch hỗ trợ, tư vấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản l&yacute; nh&agrave; nước&rdquo; của cấp Th&agrave;nh phố đối với c&aacute;c Quận, Huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức; Tọa đ&agrave;m &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến mức độ 3, 4&rdquo;; Hoạt động hướng nghiệp, th&ocirc;ng tin dự b&aacute;o nhu cầu nguồn nh&acirc;n lực năm 2022; Hoạt động khảo s&aacute;t, nghi&ecirc;n cứu, đề xuất điều chỉnh tổ chức ph&acirc;n luồng giao th&ocirc;ng trước khu vực bến xe Ng&atilde; Tư Ga; Hoạt động tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Kh&ocirc;ng xả r&aacute;c tr&ecirc;n k&ecirc;nh rạch v&agrave; ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/2.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tọa đ&agrave;m &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến mức độ 3, 4&rdquo;.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Ngo&agrave;i ra, trong khu&ocirc;n khổ chuỗi c&aacute;c hoạt động n&agrave;y, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức tại đơn vị ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng, tăng cường xử l&yacute; hồ sơ tồn đọng, giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho 14.527 lượt người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp, kết quả đ&atilde; thực hiện giải quyết 22.905 hồ sơ tồn đọng; tuy&ecirc;n truyền về việc thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c chủ trương, đề &aacute;n của Th&agrave;nh phố gắn với nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của ng&agrave;nh, đơn vị hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2022 của Th&agrave;nh phố &ldquo;Th&iacute;ch ứng an to&agrave;n, linh hoạt, kiểm so&aacute;t hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị, cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng doanh nghiệp&rdquo;. Th&agrave;nh lập v&agrave; củng cố c&aacute;c Tổ thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh tại c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn; tăng cường hướng dẫn người d&acirc;n về c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại đơn vị, trong đ&oacute; ch&uacute; trọng đến nh&oacute;m thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh c&oacute; tần suất thực hiện thường xuy&ecirc;n, phổ biến để đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử l&yacute; đạt hiệu quả; Thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền trực quan sinh động đến người d&acirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n về quy tr&igrave;nh tiếp nhận v&agrave; giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại đơn vị, c&aacute;c nội dung cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c luật li&ecirc;n quan,...</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/H%C3%ACnh%205.png" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/H%C3%ACnh%204.png" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35116/H%C3%ACnh%202.png" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hướng dẫn thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Với vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong của m&igrave;nh, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; xung k&iacute;ch tham gia c&aacute;c phần việc &yacute; nghĩa g&oacute;p phần cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;