Khánh thành tuyến hẻm vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>X&atilde; Phước Lộc l&agrave; x&atilde; nhỏ c&ograve;n kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave;, bị chia cắt bởi k&ecirc;nh C&acirc;y Kh&ocirc; n&ecirc;n b&agrave; con đi qua lại bằng những con hẻm dẫn đến bến đ&ograve;. Nhắc đến con hẻm 283 ấp 3 x&atilde; Phước Lộc l&agrave; b&agrave; con x&atilde; gọi ngay t&ecirc;n th&acirc;n thương Hẻm v&agrave;o nh&agrave; Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ. Nơi n&agrave;y rất quen thuộc với người d&acirc;n x&atilde; Phước Lộc v&igrave; con hẻm dẫn đến bến đ&ograve; ng&agrave;y ng&agrave;y học sinh qua lại đi học, người d&acirc;n qua lại đi l&agrave;m. Con Hẻm c&agrave;ng th&acirc;n quen hơn đối với những bạn trẻ x&atilde; Phước Lộc, những đơn vị thường đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ.</strong></p> <p style="text-align:justify">Hẻm đ&atilde; được vận động n&acirc;ng cấp năm 2019 nhưng do mặt nước thủy triều l&ecirc;n li&ecirc;n tục n&ecirc;n đ&atilde; xuống cấp. Những ng&agrave;y thuỷ triều d&acirc;ng cao, sẽ thấy những h&igrave;nh ảnh c&aacute;c em học sinh gi&agrave;y vắt l&ecirc;n cổ xe đạp h&igrave; hục chạy, xe m&aacute;y th&igrave; cố rồ ga b&oacute;p thắng để kh&ocirc;ng chết m&aacute;y, b&agrave; con đi bộ xăn quần l&ecirc;n gối. B&agrave; con nơi đ&acirc;y lu&ocirc;n mong muốn con đường được khang trang, sạch đẹp. Thấy được mong muốn đ&oacute;, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp với Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Phước Lộc v&agrave; Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố tổ chức Lễ khởi c&ocirc;ng n&acirc;ng cấp tuyến hẻm v&agrave;o ng&agrave;y 13/3/2022 - Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; chung tay x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2022.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh được thực hiện với quy m&ocirc; d&agrave;i 132 m&eacute;t, rộng 5 m&eacute;t; tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 231.600.000 đồng từ nguồn hỗ trợ của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; Chi đo&agrave;n Nh&agrave; C&ocirc;ng vụ Phước Lộc, Ph&ograve;ng 8 Cục Hậu cần Bộ C&ocirc;ng an; nguồn vận động c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n của Đảng uỷ - UBND x&atilde; v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n tại tuyến hẻm.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/hh.jpg" style="height:466px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ khởi c&ocirc;ng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp tuyến hẻm v&agrave;o ng&agrave;y cao điểm &quot;Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; chung tay x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới&quot;</em></p> <p style="text-align:justify">Niềm vui khi con hẻm đang được thi c&ocirc;ng, chuẩn bị trải b&ecirc; t&ocirc;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i lại nghe được tin Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ mất, ph&uacute;t chốc khiến ai nấy b&agrave;ng ho&agrave;ng, cay kh&oacute;e mắt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn Mẹ thấy con hẻm trước nh&agrave; Mẹ nay khang trang sạch đẹp, kh&ocirc;ng c&ograve;n cảnh nước ngập xoắn quần ngang gối. Nhưng kh&ocirc;ng thể nửa rồi. Buồn đ&oacute;, tiếc nuối đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn quyết l&agrave;m cho xong con hẻm đi v&agrave;o nh&agrave; Mẹ. Cuối c&ugrave;ng bằng sự nổ lực của tập thể con đường mới đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh, cao r&aacute;o, rộng r&atilde;i. Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n x&atilde; c&ugrave;ng Ban nh&acirc;n d&acirc;n ấp, chi hội ấp vận động treo cờ dọc tuyến hẻm. L&aacute; cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay, nụ cười ai nấy nở tr&ecirc;n m&ocirc;i.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/2.jpg" style="height:534px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tham quan c&ocirc;ng tr&igrave;nh tuyến hẻm sau Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh</em></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm 47 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2022), ch&agrave;o mừng 15 năm th&agrave;nh lập Đảng bộ Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố (03/7/2007 &ndash; 03/7/2022), ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027 v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2027. S&aacute;ng ng&agrave;y 21/04/2022, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố phối hợp với Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Phước Lộc tổ chức Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh N&acirc;ng cấp, sửa chữa tuyến đường trước nh&agrave; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ (tuyến hẻm 283 ấp 3 x&atilde; Phước Lộc, huyện Nh&agrave; B&egrave;). Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/1.jpg" style="height:467px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm</em></p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Đ/c H&agrave;ng Thị Thu Nga &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối; Đ/c Dương Thế Trung &ndash; B&iacute; thư Huyện ủy; Đ/c L&ecirc; Minh Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; Ban D&acirc;n vận Đảng ủy Khối; Đ/c L&ecirc; Văn Hoa &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Đăng Khoa &ndash; UV. BTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; Đ/c Nguyễn Tấn Lợi &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Nh&agrave; C&ocirc;ng vụ Phước Lộc, Ph&ograve;ng 8 Cục Hậu cần Bộ C&ocirc;ng an; Đ/c B&ugrave;i Trung Hiếu &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy x&atilde; Phước Lộc. C&ugrave;ng với c&aacute;c c&aacute;n bộ cơ quan Đảng ủy Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n; đại diện Đảng uỷ - HĐND - UBND, c&aacute;c Ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể x&atilde;; Ban d&acirc;n nh&acirc;n ấp, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n trong tuyến hẻm 283, ấp 3 x&atilde; Phước Lộc.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/4.jpg" style="height:466px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị v&agrave; người d&acirc;n thực hiện nghi thức khai bảng t&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh tại đầu hẻm</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/7.jpg" style="height:467px; width:700px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&ocirc; Trương Thị Mai - Đại diện người d&acirc;n tại tuyến hẻm ph&aacute;t biểu cảm ơn c&aacute;c đơn vị hỗ trợ đ&atilde; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/5.jpg" style="height:467px; width:700px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35035/6.jpg" style="height:467px; width:700px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng thắp hương cho&nbsp;Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ v&agrave; thăm hỏi gia đ&igrave;nh Mẹ</em></p> <p style="text-align:justify">Sau buổi lễ, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; c&ugrave;ng v&agrave;o thắp hương cho Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng L&ecirc; Thị Hồ, thăm hỏi động vi&ecirc;n v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh Mẹ. Những n&eacute;n hương thơm nghi ng&uacute;t kh&oacute;i của những ng&agrave;y th&aacute;ng 4 đầy &yacute; nghĩa, ch&agrave;o mừng kỷ niệm 47 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2022) như một lời b&aacute;o c&aacute;o đến Mẹ: &ldquo;C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp, sửa chữa v&agrave; b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm 283, ấp 3 x&atilde; Phước Lộc đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh. Mẹ h&atilde;y y&ecirc;n nghỉ, mẹ ơi!&rdquo;</p> <p style="text-align:right">THANH THẢO</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;