Hơn 1.500 tình nguyện viên tham gia giải chạy bộ hưởng ứng Giờ Trái Đất 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 26/3 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n TP. HCM đ&atilde; diễn ra giải chạy bộ&nbsp;&quot;Bước ch&acirc;n xanh&quot; nằm trong chiến dịch Giờ Tr&aacute;i Đất năm 2022 thu h&uacute;t hơn 1.500 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia. </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sự kiện nằm trong khu&ocirc;n khổ của Lễ hội Thanh ni&ecirc;n lần thứ 2, do Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố kết hợp với&nbsp;Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Li&ecirc;n đo&agrave;n Điền kinh Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thí sinh check in trước khi vào giải" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04496.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh check in trước khi v&agrave;o giải</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải chạy bộ thu h&uacute;t hơn 1.500 thanh ni&ecirc;n tham gia với sự c&oacute; mặt của c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ, nghệ sĩ trẻ của th&agrave;nh phố&nbsp;với lộ tr&igrave;nh 3,5km, xuất ph&aacute;t từ cơ quan Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, đi&nbsp;qua c&aacute;c tuyến đường trung t&acirc;m v&agrave; về đ&iacute;ch tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c vận động vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh lộ tr&igrave;nh trong thời gian quy định gồm tối đa 25 ph&uacute;t đối với nam v&agrave; tối đa 35 ph&uacute;t đối với nữ sẽ được nhận &ldquo;Giấy chứng nhận ho&agrave;n th&agrave;nh đường chạy Bước ch&acirc;n xanh&rdquo;. Kết th&uacute;c giải chạy, Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải thưởng cho mỗi bảng thi đấu nam v&agrave; nữ gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nh&igrave;, 1 giải Ba v&agrave; 5 giải Khuyến kh&iacute;ch. Trong đ&oacute;, giải Nhất gồm Bằng khen của Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, huy chương v&agrave; phần thưởng tiền mặt&nbsp;3 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đ/c Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội thành phố phát biểu khai mạc " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04802.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu khai mạc giảii chạy b&ocirc;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia sự kiện, anh Trương Tuấn Anh, vận động vi&ecirc;n&nbsp;đạt giải Nhất cuộc thi, sinh vi&ecirc;n năm 2 của Trường Đại học&nbsp;Y Dược Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh h&agrave;o hứng: &quot;M&igrave;nh cảm thấy rất vui khi được tham gia hoạt động n&agrave;y. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung v&igrave; đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền được tinh thần n&acirc;ng cao sức khỏe của c&aacute;c bạn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thí sinh hào hứng tham gia đường chạy" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04913.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh h&agrave;o hứng tham gia đường chạy</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Sinh viên các trường ĐH - CĐ - HV- TC tham gia đường chạy" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04994.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường ĐH - CĐ - HV- TC tham gia đường chạy</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh diễn ra với th&ocirc;ng điệp tuy&ecirc;n truyền vận động c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố cũng như&nbsp;t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện thể dục thể thao, r&egrave;n luyện&nbsp;cơ thể hướng đến mục ti&ecirc;u &lsquo;&rsquo;V&igrave; một thế hệ trẻ khỏe hưởng ứng chiến dịch Giờ Tr&aacute;i Đất v&agrave; Ng&agrave;y Chạy Olympic&nbsp;năm 2022&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Thanh niên hào hứng check in sau đường chạy" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04624.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh ni&ecirc;n h&agrave;o hứng check in sau đường chạy</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỲNH HỒ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;