Học viện Cán bộ TPHCM khai mạc "Chợ phiên 0Đ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255); animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255); animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt - Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội&rdquo;, chương tr&igrave;nh khai mạc &quot;Phi&ecirc;n chợ Xu&acirc;n 0 đồng&quot; được tổ chức </strong></span></span><strong>s&aacute;ng ng&agrave;y 21/01 tại Sảnh A, Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255); animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;">&nbsp;</div> </div> </div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Chương tr&igrave;nh khai mạc, Ban Tổ chức đ&atilde; trao qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Học viện c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&aacute;c anh, chị thanh ni&ecirc;n xung phong v&agrave; c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.</span></span></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255); animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n &quot;Phi&ecirc;n chợ Xu&acirc;n 0 đồng&quot; do Khối thi đua c&aacute;c đơn vị trực thuộc Học viện, Chi hội Nữ tr&iacute; thức, Đo&agrave;n Học viện phối hợp thực hiện, bắt đầu nhận quy&ecirc;n g&oacute;p từ ng&agrave;y 12/01 đến ng&agrave;y 20/01/2022 v&agrave; diễn ra từ ng&agrave;y 22/01 đến ng&agrave;y 23/01/2022. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; nhận được sự ủng hộ rất lớn từ c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, c&aacute;c qu&yacute; thầy, c&ocirc; giảng vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức, người lao động v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Học viện bao gồm c&aacute;c nhu yếu phẩm, mặt h&agrave;ng thiết yếu.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: center;"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi có ba mẹ mất vì COVID19 " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34863/HCA1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao qu&agrave; cho thiếu nhi c&oacute; ba mẹ mất v&igrave; COVID19&nbsp;</span></span></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255); animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh dự kiến trao tặng 500 phiếu an sinh, chăm lo cho 500 người d&acirc;n kh&oacute; khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2022 tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận B&igrave;nh Thạnh</span></span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="Ban chỉ huy chiến dịch Xuân tình nguyện Học viện tặng quà cho các bạn sinh viên Học viện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34863/HCA2.jpg" style="height:380px; width:600px" /></span></span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban chỉ huy chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Học viện tặng qu&agrave; cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Học viện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: right;"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;