Tuyên dương 48 gương Người con hiếu thảo cấp Thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Ng&agrave;y 29/12/2021 Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Th&agrave;nh phố tổ chức tuy&ecirc;n dương gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; cấp th&agrave;nh năm 2021.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34835/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; cấp th&agrave;nh năm 2021.</em></p> <p>Trong năm 2021, Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; 21 quận, huyện tuy&ecirc;n dương l&agrave; 3.569 gương, trong đ&oacute; 2.988 gương cấp phường, x&atilde;, thị trấn; 533 gương cấp quận, huyện v&agrave; 48 gương cấp th&agrave;nh phố. Từ đ&oacute; ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; động vi&ecirc;n kịp thời, quan t&acirc;m chăm lo đời sống vật chất, tinh thần c&aacute;c gương hiếu thảo c&oacute; ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn để gi&uacute;p họ c&oacute; điều kiện cải thiện cuộc sống gia đ&igrave;nh.</p> <p>Từ năm 1995, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố phối hợp với Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Người con hiếu thảo lần thứ nhất, đồng thời ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34835/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34835/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Qua nhiều năm tổ chức, phong tr&agrave;o Người con hiếu thảo đ&atilde; được ph&aacute;t động đến từng khu phố, x&oacute;m ấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, h&ograve;a c&ugrave;ng hơi thở cuộc sống. Từ đ&oacute; đ&atilde; ph&aacute;t hiện, vinh danh gương người con hiếu thảo ở khắp nơi v&agrave; phong tr&agrave;o đ&atilde; thật sự lan t&ograve;a rộng khắp, mỗi tấm gương tuy ho&agrave;n cảnh c&oacute; kh&aacute;c nhau nhưng nổi bật vẫn l&agrave; phẩm chất rất cao đẹp, như những tia lửa s&aacute;ng soi rọi v&agrave;o cuộc sống g&oacute;p phần đẩy l&ugrave;i lối sống &iacute;ch kỷ, v&ocirc; ơn với người đ&atilde; nhọc c&ocirc;ng sinh th&agrave;nh, dưỡng dục.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;